Обществени поръчки

Възложител: Община Бургас

Наименование: "Разработване на интегриран проект за управление на питейни и отпадни води - с. Рудник и м.с. Черно море, Община Бургас, Област Бургас."

Възложител: Община Бургас

Описание: Извършване на прединвестиционни проучвания с вариантни решения; - Геодезическо заснемане на терен за ПСОВ, КПС и инженерно-геоложки и хидроложки проучвания, заснемане на съществуващите водопроводи; - Разработване на интегриран проект за управление на питейните и отпадните води на с. Рудник и м. с. Черно море, община Бургас и проектиране на ПСОВ и КПС; - Съгласувателни процедури и осигуряване на разрешения за строеж; - Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки за инженеринг на ПСОВ, СМР на ВиК мрежата и КПС, звено за управление на проекта, оценка на съответствието, инвеститорски контрол и строителен надзор; - Изготвяне на технически проект за обект: Битова канализация, с. Рудник, общ. Бургас, Част: Канализация.

Oсн. предмет: Консултантски услуги в областта на водоснабдяването и отпадъчните води 

Прогнозна стойност: 323 441,67 лева

Kраен срок за изпълнение: Продължителност в дни 120

Срок за получаване на документация за участие: 24.09.2010 г.,  Час: 16:00

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.10.2010 г.  Час: 16:00

Отваряне на офертите: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Дата: Дата: 05.10.2010 г.  Час: 09:30

За контакти: Община Бургас, ул. "Александровска" 26, За: Людмила Цонева, Марияна Иванова, Величка Великова, Република България 8000, Бургас, Тел.: 056 907288; 056 907285; 

Факс: 056 860912; 056 898738

Адрес: Община Бургас, ул. "Александровска" 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg, https://www.burgas.bg/bg/notice/index/62

E-mail: op1@burgas.bg; ecoprojects@burgas.bg


Виж цялата поръчка