Обществени поръчки

Възложител: Община Пловдив

Наименование: Извършване на основан ремонт на детска градина и училищни сгради по следните обособени позиции: 1. Обособена позиция 1:Основен ремонт на ОУ "Паисий Хилендарски" и ЦДГ "Каменица" ; 2. Обособена позиция 2:Основен ремонт на ОУ "Васил Петлешков" и СОУ" Черноризец Храбър".

Възложител: Община Пловдив

Описание: Извършване на основан ремонт на детска градина и училищни сгради по следните обособени позиции: 1. Обособена позиция 1: Основен ремонт на ОУ "Паисий Хилендарски" и ЦДГ "Каменица"; 2. Обособена позиция 2: Основен ремонт на ОУ "Васил петлешков" и СОУ" Черноризец Храбър"; Видовете дейности, които е необходимо да се извършат при изпълнение на поръчката, са посочени в Документацията за участие. Общата стойност на поръчката е до 140000,00 лв. с ДДС. Така обявената стойност е лимитна.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Прогнозна стойност: 116 666,67 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 30

Срок за получаване на документация за участие: 29/10/2010, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Община Пловдив,пл. Централен 1, ет. 12, Заседателна зала

Дата: 09/11/2010, 10:00 ч.

За контакти: инж. Кръстю Рангелов- н-к сектор "ЕЕ"

Факс: 032 656432

Адрес: Пловдив, пл. "Ст. Стамболов" № 1

Телефон: 032 656438


Виж цялата поръчка