Обществени поръчки

Възложител: Община Долни чифлик

Наименование: Изграждане на многофункционален спортен център с. Гроздьово, община Долни Чифлик и изграждане на многофункционални спортни площадки на територията на община Долни Чифлик"

Възложител: Община Долни чифлик

Описание: „Изграждане на многофункционален спортен център с. Гроздьово, община Долни Чифлик и Изграждане на многофункционални спортни площадки на територията на община Долни Чифлик"

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Прогнозна стойност: Обособена позиция 1 - Изграждане на многофункционален спортен център с. Гроздьово, Община Долни Чифлик. Прогнозна стйност на Обособена позиция 1 - до 1 917 620 лв. (Един милион деветстотин и седемнадесет хиляди шестстотин и двадесет лева) без вкл. ДДС. Обособена позиция 2 - Изграждане на многофункционална спортна площадка в гр. Долни Чифлик – кв.14. Прогнозна стйност на Обособена позиция 2 – до 147 164 лв. (Сто четиридесет и седем хиляди сто шестдесет и четири лева) без вкл. ДДС; Обособена позиция 3 - Изграждане на многофункционална спортна площадка в село Гроздьово, кв. 78. Прогнозна стйност на Обособена позиция 3 – до 163 184 лв. (Сто шестдесет и три хиляди сто осемдесет и четири лева) без вкл. ДДС; Обособена позиция 4 - Изграждане на многофункционална спортна площадка в село Пчелник, кв. 9. Прогнозна стйност на Обособена позиция 4 – до 109 984 лв. (Сто и девет хиляди деветстотин осемдесет и черили лева) без вкл. ДДС; Обособена позиция 5 - Изграждане на многофункционална спортна площадка в село Горен Чифлик. Прогнозна стйност на Обособена позиция 5 – до 78 694 лв. (Седемдесет и осем хиляди шестстотин деветдесет и четири лева) без вкл. ДДС; Обособена позиция 6 - Реконструкция и възстановяване на многофункционална спортна площадка в гр. Долни Чифлик, кв.48. Прогнозна стйност на Обособена позиция 6 – до 144 676 лв. (Сто четиридесет и четири хиляди шестстотин седемдесет и шест лева) без вкл. ДДС; Обособена позиция 7 - Реконструкция и възстановяване на многофункционална спортна площадка в село Старо Оряхово, кв.9. Прогнозна стйност на Обособена позиция 7 – до 172 778 лв. (Сто седемдесет и две хиляди седемстотин седемдесет и осем лева) без вкл. ДДС.

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 240

Срок за получаване на документация за участие: 29/10/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Заседателната зала в сградата на Община Долни чифлик

Дата: 09/11/2010, 10:00 ч.

За контакти: гр. Долни чифлик, пл. „Тича” No 1

Факс: 05142 3444

Адрес: Гр. Долни чифлик, Пл. „Тича” No 1

Адрес на възложителя: www.dolni-chiflik.acstre.com

Телефон: 05142 2008

E-mail: obst_dchiflik@mbox.contact.bg


Виж цялата поръчка