Обществени поръчки

Възложител: Община Бургас

Наименование: Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец"с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас.

Възложител: Община Бургас

Описание: "Пътно кръстовище и връзка за вилна зона "Росенец" с път П-99 при км. 4+433", Община Бургас. Обществената поръчка обхваща: изграждане на ново триклонно пътно кръстовище на главен път ІІ-99 за достъп до вилната зона и място за автобусна спирка в района на кръстовището, обслужваща живеещите във вилната зона. С предвидената в техническият инвестиционен проект схема на триклонно кръстовище е решено само вливане и отливане от главното направление на главен път ІІ-99 при км. 4+433, като се избягва пресичане на транспортните потоци по главното направление и създаване на конфликтни точки.Отливането се осъществява посредством шлюз с дължина 37,50 м. и широчина на настилката 3,50 м., а при вливането шлюза е 45,00 м. и платно 3,00 м. Двете посоки на вливане и отливане в зоната на кръстовището са отделени с триъгълников зелен остров, където е предвидено и обособяване на място за автобусна спирка. Предвижда се и изграждане на зелен остров с дължина 35,00 м. и широчина 1,00 м, за изолиране на кръстовището от активните ленти за движение по главното направление. И двата зелени пояса са оградени с бетонови бордюри 18/35/100. Широчината на банкетите при шлюзовете варира от 1,75 м. до 1,00 м. В зоната на вливането е предвидена стоманена предпазна ограда.Пътната конструкция е оразмерена за категория на движение "леко" и включва следните пластове: плътен асфалтобетон 4 см., заклинен трошен камък 15 см., основа от несортиран трошен камък 35 см. Напречният наклон на настилката по връзките е 2 %, а на банкетите е 6 %. Повърхностното отводняване ще се осъществява по напречния и надлъжния наклон на настилката.Предвидено е изпълнение на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация с пътни знаци в зоната на кръстовището.

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45233252: Строителни работи по полагане на пътна настилка на улици; 45233290: Работи по поставяне на указателни табели; 45233292: Работи по поставяне на предпазни съоръжения; 45233294: Работи по поставяне на пътна сигнализация.

Прогнозна стойност: 153 416 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 90

Срок за получаване на документация за участие: 18/10/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/10/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Дата: 29/10/2010, 11:00 ч.

За контакти: инж. Чанка Коралска; Даниела Георгиева

Факс: 056 860912

Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg

Телефон: 056 907351;056 907288


Виж цялата поръчка