Обществени поръчки

Възложител: Община Бургас

Наименование: Реконструкция на улица “Христо Ботев” и ул.”Цар Петър” – ІІ етап (от ул. ”Фердинандова” до ул. ”Иван Вазов”), гр. Бургас

Възложител: Община Бургас

Описание: Поръчката включва следните дейности на Изпълнителя: Целта на проекта е ремонт и възстановяване на платното за движение с оглед постигане на максимален комфорт при пътуването, осигуряване на добро отводняване и безопасност на движението за всички участници в него. Основната цел е също повишаване носимоспособноста на уличната конструкция във връзка с повишеното транспортно натоварване и за осигуряване на максимален експлоатационен период на ремонтната настилка. Проекта предвижда и ремонт на бордюрите и тротоарите, които също са в много лошо техническо състояние. Планира се повърхностно отводняване на улицата, като се проектират оптимални надлъжни и напречни наклони. Съществуващите дъждоприемни съоръжения ще се реконструират, предвижда се изграждане на нови дъждоприемни шахти при необходимост. С оглед създаването на равна и плавна повърхност за движение всички съществуващи шахти в проектния участък ще се реконструират съблюдавайки новото нивелетно решение.Предвидено е реализацията на обекта да се извърши на два етапа:І етап - улица “Христо Ботев” (от ул. ”Сан Стефано” до ул. ”Фердинандова) ІІ етап - ул.”Цар Петър” (от ул. ”Фердинандова” до ул. ”Иван Вазов”).Предмет на настоящата поръчка е реализацията на ІІ етап. Прилежащите към улицата паркинги отразени в проекта също са включени в предмета на поръчката.Обектът е ІІІ-та категория, буква “а” съгласно чл. 6, ал. 1, т. 2 и чл. 7 от Наредба № 1 на МРРБ / 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи. Съгласно Генералния комуникационно-транспортен план на гр.Бургас и функционалната класификация, улиците „Христо Ботев” и „Цар Петър”се категоризират към първостепенната улична мрежа от ІІI Б клас-районни артерии.Обекта подлежи на приемане по реда на Наредба № 2 за въвеждане на строежите в експлоатация и издаване на Разрешение за ползване. Пътно- ремонтните работи ще се извършват по реда на чл. 148 от ЗУТ.

Oсн. предмет: 45233120: Строителни и монтажни работи на пътища

Прогнозна стойност: 358 333 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 90

Срок за получаване на документация за участие: 18/10/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28/10/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Сградата на община Бургас, ул. "Александровска" № 26

Дата: 29/10/2010, 14:00 ч.

За контакти: ул. "Александровска" № 26, инж. Чанка Коралска; Антоанета Панайотова

Факс: 056 841304

Адрес: гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Адрес на възложителя: www.burgas.bg

Телефон: 056 907351; 056 907276

E-mail: kim@burgas.bg


Виж цялата поръчка