Обществени поръчки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

SK-Košice: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие

2010/S 183-279630

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

 

Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ


Mesto Košice
Tr. SNP č. 48/A
контакти : Magistrát mesta Košice
За: Ing Viliam Beňo
040 11 Košice
СЛОВАКИЯ
Тел. +421 556419314
E-mail: viliam.beno@kosice.sk

Интернет адрес/и

www.kosice.sk

Допълнителна информация може да бъде получена на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Същото място като горепосочения адрес за контакти

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти.


ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

71410000

Кратко описание

Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие.


РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 12.11.2010

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 12.11.2010

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

18.11.2010

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

Czech. English. Slovak.