Обществени поръчки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


DK-Rødovre: Архитектурно проектиране

2010/S 183-279629

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Rødovre Kommune
Teknisk Forvaltning, Tæbyvej 77
2610 Rødovre
ДАНИЯ

Допълнителна информация може да бъде получена на: Arkitektforeningen
Strandgade 27A
контакти : Bent Kolind
1401 København K
ДАНИЯ
Тел. +45 30859015
E-mail: bk@arkitektforeningen.dk
Интернет: www.arkitektforeningen.dk

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Arkitektforeningen
Strandgade 27A
контакти : Bent Kolind
1401 København K
ДАНИЯ
Тел. +45 30859015
E-mail: bk@arkitektforeningen.dk
Интернет: www.arkitektforeningen.dk

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

71220000

Кратко описание

Архитектурно проектиране.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4.2)Условия за получаване на документи във връзка с поръчката и допълнителни документи

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

6.1.2011

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

Danish. English.