Обществени поръчки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

F-Le Taillan-Médoc: Архитектурни и свързани с тях услуги

2010/S 183-279628

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Commune du Taillan Médoc
place Michel Réglade
За: M. le maire
33320 Le Taillan-Médoc
ФРАНЦИЯ
Тел. +33 556355060
Факс +33 556355061

Допълнителна информация може да бъде получена на: Mairie du Taillan-Médoc
place Michel Réglade
За: M. Demory
33320 Le Taillan Médoc
ФРАНЦИЯ
Тел. +33 556357058
E-mail: marches.publics@taillan-medoc.fr

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Същото място като горепосочения адрес за контакти

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

71200000

Кратко описание

Архитектурни и свързани с тях услуги.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4.2)Условия за получаване на документи във връзка с поръчката и допълнителни документи

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

29.10.2010 - 12:00

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

French.