Обществени поръчки

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

F-Lingolsheim: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища

2010/S 183-279627

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ

Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Ville de Lingolsheim
7 rue du Château, BP 41023
За: M. Lott
67381 Lingolsheim
ФРАНЦИЯ
Тел. +33 388788884
E-mail: techniques@lingolsheim.fr
Факс +33 388769564

Интернет адрес/и

https://www.lingolsheim.fr

Допълнителна информация може да бъде получена на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Същото място като горепосочения адрес за контакти

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

45214210

Кратко описание

Строителни и монтажни работи по общо изграждане на основни училища.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4.2)Условия за получаване на документи във връзка с поръчката и допълнителни документи

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

18.10.2010 - 17:00

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

French.