Обществени поръчки

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

F-Saône: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги

2010/S 183-279626

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Commune de Saône
26 rue de la mairie
контакти : M. le maire
25660 Saône
ФРАНЦИЯ

Допълнителна информация може да бъде получена на: La Soderec
1 rue François Charrière
25000 Besançon
ФРАНЦИЯ
Тел. +33 381800022
E-mail: besancon@lasoderec.com
Факс +33 381504813

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Същото място като горепосочения адрес за контакти

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: La Soderec
1 rue François Charrière
25000 Besançon
ФРАНЦИЯ

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

71000000

Кратко описание

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4.2)Условия за получаване на документи във връзка с поръчката и допълнителни документи

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

18.10.2010 - 12:00

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

French.