Обществени поръчки

Архитектурно проектиране на сгради

D-Bremervörde: Архитектурно проектиране на сгради

2010/S 183-279625

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Stadt Bremervörde - Der Bürgermeister
Rathausmarkt 1
27432 Bremervörde
ГЕРМАНИЯ

Допълнителна информация може да бъде получена на: genius loci architekturcontor - Dietrich Hartwich Architekt BDA
Deichstraße 19
20459 Hamburg
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 40378266
E-mail: contor@geniusloci-hh.de
Факс +49 40378331
Интернет: https://www.competitionline.de/wettbewerbe/50393

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:genius loci architekturcontor - Dietrich Hartwich Architekt BDA
Deichstraße 19
20459 Hamburg
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 40378266
E-mail: contor@geniusloci-hh.de
Факс +49 40378331
Интернет: https://www.competitionline.de/wettbewerbe/50393

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: genius loci architekturcontor - Dietrich Hartwich Architekt BDA
Deichstraße 19
20459 Hamburg
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 40378266
E-mail: contor@geniusloci-hh.de
Факс +49 40378331

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

71221000

Кратко описание

Архитектурно проектиране на сгради.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4.2)Условия за получаване на документи във връзка с поръчката и допълнителни документи

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

20.10.2010

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

German.