Обществени поръчки

Архитектурно проектиране на сгради

F-Тулуза: Архитектурно проектиране на сгради

2010/S 183-279624

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Conseil général de la Haute Garonne
1 boulevard de la Marquette cedex 9
За: M. le président du Conseil Général de la Haute-Garonne
31090 Toulouse
ФРАНЦИЯ
Тел. +33 534331038
Факс +33 534333581

Интернет адрес/и

https://www.marchespublics.cg31.fr

Допълнителна информация може да бъде получена на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Същото място като горепосочения адрес за контакти

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

71221000

Кратко описание

Архитектурно проектиране на сгради.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4.2)Условия за получаване на документи във връзка с поръчката и допълнителни документи

Срок за получаване на искания за документи или за оценка на документи 16.10.2010 - 16:00

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

16.10.2010 - 16:00

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

French.