Обществени поръчки

Архитектурно проектиране на сгради

F-Бордо: Архитектурно проектиране на сгради

2010/S 183-279623

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ПРОЕКТ


Този конкурс е в обхвата на Директива 2004/18/ЕО

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ

І.1)НАИМЕНОВАНИЕ, АДРЕС И АДРЕС ЗА КОНТАКТИ

Gironde Habitat
40 rue d'Armagnac, CS 71232
За: Mme la directrice générale de Gironde Habitat
33074 Bordeaux Cedex
ФРАНЦИЯ

Допълнителна информация може да бъде получена на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Същото място като горепосочения адрес за контакти

Оферти, заявления за участие или заявления за интерес трябва да бъдат изпратени на: Същото място като горепосочения адрес за контакти

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА КОНКУРСА ЗА ПРОЕКТ/ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

ІІ.1)ОПИСАНИЕ

ІІ.1.3)Общ речник на възлагането (CPV)

71221000

Кратко описание

Архитектурно проектиране на сгради.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.4)АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

ІV.4.2)Условия за получаване на документи във връзка с поръчката и допълнителни документи

ІV.4.3)Срок за получаване на проекти или заявленията за участие

20.10.2010 - 12:00

ІV.4.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани проектите или заявленията за участие

French.