Обществени поръчки

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

D-Берлин: Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения

2010/S 183-280011

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА — КОМУНАЛНИ УСЛУГИ


Услуги

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1)Наименование, адреси и адрес за контакти

DB ProjektBau GmbH vertreten durch Deutsche Bahn AG, Beschaffung Bauliche Anlagen, Region Ost
Caroline-Michaelis-Straße 5-11
контакти : DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Ost, Großprojekt Nord-Süd-Achse Berlin
За: Herrn Arno Jaeger
10115 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 3029728790
E-mail: Arno.Jaeger@DeutscheBahn.com
Факс +49 3029728606

Интернет адрес/и

Общ адрес на възлагащия орган www.db.de

Допълнителна информация може да бъде получена на: DB ProjektBau GmbH, Regionalbereich Ost, Großprojekt Nord-Süd-Achse Berlin
Umgehungsstraße 2
За: Herrn Arno Jaeger
12529 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 3029728790
E-mail: Arno.Jaeger@DeutscheBahn.com
Факс +49 3029728606

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за динамична система за покупка) могат да бъдат получени от:Deutsche Bahn AG, Beschaffung Bauliche Analgen, Region Ost
Caroline-Michaelis-Straße 5-11
За: Herrn Hazem El-Nahry
10115 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 3029755788
E-mail: Hazem.El-Nahry@Deutschebahn.com
Факс +49 3029755738

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на: Deutsche Bahn AG, Beschaffung Bauliche Analgen, Region Ost
Caroline-Michaelis-Straße 5-11
За: Herrn Hazem El-Nahry
10115 Berlin
ГЕРМАНИЯ
Тел. +49 3029755788
E-mail: Hazem.El-Nahry@Deutschebahn.com
Факс +49 3029755738

РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1)Описание

ІІ.1.6)Общ речник на възлагането (CPV)

71322000, 71322500, 71322300, 71327000, 71321000

Кратко описание

Инженерни услуги по проектиране и конструиране на строителни съоръжения.
Услуги по проектиране и конструиране на системи за контрол и управление на движението.
Услуги по проектиране и конструиране на мостове.
Услуги по проектиране и конструиране на носещи конструкции.
Инженерни услуги по проектиране и конструиране на инсталации в сгради.

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

ІV.3)Административна информация

ІV.3.3)Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи

ІV.3.4)Срок за получаване на оферти или заявления за участие

7.10.2010 - 12:00

ІV.3.5)Език/езици, на които могат да бъдат написани офертите или исканията за участие

German.