Обществени поръчки

Възложител: Община Симитли

Наименование: “Строителен надзор на обект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли”

Възложител: Община Симитли

Описание: Обществената поръчка обхваща осъществяване на строителен надзор на обект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли.

Oсн. предмет: 71520000: Строителен надзор

Прогнозна стойност: 25 000 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 30

Срок за получаване на документация за участие: 08/11/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/11/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Заседателната зала на община Симитли

Дата: 19/11/2010, 16:30 ч.

За контакти: Александър Цветков

Адрес: Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27

Адрес на възложителя: www.simitli.eu

Телефон: 0748 72231

E-mail: simitly@mail.bg


Виж цялата поръчка