Обществени поръчки

Възложител: Община Симитли

Наименование: “Техническа помощ по управление и отчитане на проект: “Реконструкция и доизграждане на уличната мрежа на с. Черниче, община Симитли”.

Възложител: Община Симитли

Описание: Техническо, административно, правно и финансово управление на проекта, контрол за изпълнение на сключените договори, контрол по спазване на календарния график за изпълнението на проекта и успешното му приключване.

Oсн. предмет: 79410000: Консултантски услуги по управление и стопанска дейност

Прогнозна стойност: 21 000 лева.

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 30

Срок за получаване на документация за участие: 05/11/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/11/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Заседателната зала на община Симитли

Дата: 16/11/2010, 15:30 ч.

За контакти: Александър Цветков

Адрес: Симитли, ул. "Христо Ботев" № 27

Адрес на възложителя: www.simitli.eu

Телефон: 0748 72231

E-mail: simitly@mail.bg


Виж цялата поръчка