Обществени поръчки

Възложител: Община Стамболово

Наименование: „Реконструкция на съществуващи общински пътища: Лот 1. “Път НКV2174 /ІІІ-593, Маджари – Силен/ - Воденци – Пътниково /НКV2177/” и Лот 2. “Път НКV2175, със стар № 50534, /ІІІ-593, Голобрадово – Маджари/ - Пчелари - Светослав - Бял кладенец” с ИД. №26/321/00027 и „Реконструкция на улици в с. Малък извор, община Стамболово” с ИД. № 26/322/00015”

Възложител: Община Стамболово

Описание: По договори на Община Стамболово с ДФ „Земеделие” за отпускане на финансова помощ по Мярка 321 от ПРСР 2007-2013 г. №26/321/00027 и по Мярка 322 с №26/322/00015, подкрепена от ЕЗФРСР” ще се осъществи „Реконструкция на съществуващи общински пътища: Лот 1. “Път НКV2174 /ІІІ-593, Маджари – Силен/ - Воденци – Пътниково /НКV2177/” и Лот 2. “Път НКV2175, със стар № 50534, /ІІІ-593, Голобрадово – Маджари/ - Пчелари - Светослав - Бял кладенец” с ИД. №26/321/00027 и „Реконструкция на улици в с. Малък извор, община Стамболово” с ИД. № 26/322/00015”.Поръчката е разделена на три самостоятелно обособени позиции:- №1 „Реконструкция на съществуващ общински път: Лот 1. “Път НКV2174 /ІІІ-593, Маджари – Силен/ - Воденци – Пътниково /НКV2177/” по договор с № 26/321/00027; - № 2 „Реконструкция на съществуващ общински път: Лот 2. “Път НКV2175, със стар № 50534, /ІІІ-593, Голобрадово – Маджари/ - Пчелари - Светослав - Бял кладенец” по договор с №26/321/00027; - № 3 „Реконструкция на улици в с. Малък извор, община Стамболово” по договор с № 26/322/00015”.

Oсн. предмет: 45233200: Строител ни работи по полагане на пътна настилка на пътища

Доп. предмети: 45233222: Строителни работи по полагане на пътна настилка от павета и асфалтова настилка; 45233330: Строителни работи по изпълнение на основа на улици; 45233161: Строителни работи по изграждане на тротоари и пешеходни пътеки

Прогнозна стойност: 6 124 523 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 15

Срок за получаване на документация за участие: 08/11/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/11/2010, 16:00 ч.

Отваряне на офертите: Заседателна зала на Общинска администрация в с. Стамболово

Дата: 19/11/2010, 10:00 ч.

За контакти: Tюмай Ерджан Касим - Главен специалист "ОС"

Факс: 03721 2463

Адрес: с. Стамболово, област Хасково

Адрес на възложителя: www.stambolovo.org

Телефон: 038 500000; 03721 2234

E-mail: kmet_stambolovo@dir.bg


Виж цялата поръчка