Обществени поръчки

Възложител: Община Благоевград

Наименование: Изграждане на нова и подобряване на съществуващата водопроводна и канализационна мрежа в ІV-ти микрорайон на гр. Благоевград

Възложител: Община Благоевград

Описание: Обекта включва изграждане на нова улична водопроводна и канализационна мрежа в ІV-ти микрорайон и подмяна на съществуваща водопроводна мрежа в западната част на ІV-ти микрорайон (кв. Освобождение)

Oсн. предмет: 45000000: Строителни и монтажни работи

Доп. предмети: 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации; 45330000: Строителни и монтажни работи на тръбопроводни инсталации; 45332000: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни и канализационни инсталации; 45332200: Строителни и монтажни работи на водоснабдителни инсталации; 45332300: Строителни и монтажни работи на канализационни инсталации

Прогнозна стойност: 5 800 000 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 9

Срок за получаване на документация за участие: 08/11/2010, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/11/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Зала 210 в сградата на Община Благоевград

Дата: 19/11/2010, 10:00 ч.

За контакти: Илия Велев

Факс: 073 884451

Адрес: Благоевград, пл. "Георги Измирлиев" 1

Адрес на възложителя: www.blgmun.com

Телефон: 073 8677242

E-mail: ivelev@blgmun.com


Виж цялата поръчка