Обществени поръчки

Възложител: Министерство на културата

Наименование: Проектиране за обект: „Тракийска гробница край с. Александрово – проучване, консервация и реставрация, експониране и опазване”,свързани със Средносрочната рамкова инвестиционнапрограма от МК в качеството му на конкретен бенефициент, съгласно Рамково споразумение по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:BG161PO001/3.1-01/2008 "Подкрепа за паметници на културата с национално и световно значение допринасящи за устойчивото развитие на туризма”

Възложител: Министерство на културата

Описание: Поръчката включва проектиране за обект „Тракийска гробница край с. Александрово, което включва следните дейности:проучване, консервация и реставрация, експониране и опазване.

Oсн. предмет: 71220000: Архитектурно проектиране

Прогнозна стойност: 40 000 лева

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 1

Срок за получаване на документация за участие: 29/10/2010, 16:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/11/2010, 17:00 ч.

Отваряне на офертите: Министрество на културата

Дата: 09/11/2010, 10:30 ч.

За контакти: Министерство на културата, Ангел Ангелов, директор на дирекция "КПП"

Факс: 02 9806970

Адрес: София, бул. "Александър Стамболийски" № 17

Адрес на възложителя: www.mc.government.bg

Телефон: 02 9400933

E-mail: a.angelov@mc.government.bg


Виж цялата поръчка