Обществени поръчки

Възложител: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Наименование: "Ремонт на вълнолом, кейова стена, настилки, възстановяване на ел.захранване и В и К инсталации на пристанище Несебър и изграждане на нова ограда на пристанището - инженеринг"

Възложител: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"

Описание: Съществува необходимост от извършване на ремонт на вълнолом, кейова стена, настилки,възстановяване на ел.захранване и В и К инсталации на пристанище Несебър и изграждане на нова ограда на пристанището, което следва да бъде извършено чрез инженеринг.

Oсн. предмет: 45241000: Строителни и монтажни работи на пристанища

Доп. предмети: 45100000: Работи по подготовка на строителната площадка; 45300000: Строителни и монтажни работи на инсталации; 45400000: Довършителни строителни работи.

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 18

Срок за получаване на документация за участие: 01/11/2010, 17:00 Ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/11/2010, 17:00 Ч.

Отваряне на офертите: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", гр. София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4, заседателна зала

Дата: 12/11/2010, 15:00 ч.

За контакти: Спас Вучев, Георги Георгиев

Факс: 02 8079966

Адрес: София, бул. "Шипченски проход" № 69, ет. 4

Адрес на възложителя: www.bgports.bg

Телефон: 02 8079930 ;02 8079942

E-mail: g.georgiev@bgports.bg


Виж цялата поръчка