Обществени поръчки

Възложител: Община Лом

Наименование: „Избор на изпълнител за извършване на строителен надзор и упражняване на контрол по изпълнение на СМР по проекти на Община Лом, финансирани по Оперативна програма Регионално развитие (ОПРР)”. Обособена позиция 1: Строителен надзор по извършване на реконструкция на Парк „Дунав” и рехабилитация на подходите към „Дунав парк” по Проект ”Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР. Обособена позиция 2: Строителен надзор по извършване на СМР по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом по Проект „Саниране и ефективен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ № 7 „Калинка”, Детска ясла № 1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран по ОПРР

Възложител: Община Лом

Описание: СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ПО ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЛОМ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПРР. Предмет е обособен в две позиции от гледна точка на изпълнение на два проекта по ОПРР на МРРБ:Обособена позиция 1: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по изграждане и възстановяване на градска крайречна зона гр. Лом – реконструкция на Парк „Дунав” и рехабилитация на подходите към него, в изпълнение на проект „Изграждане и възстановяване на градска крайречна зона Лом”, финансиран по ОПРР с договор № BG161PO001/1.4-02/2008/005; иОбособена позиция 2: Упражняване на строителен надзор и контрол на строително-ремонтни дейности по подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура в гр. Лом в изпълнение на проект „Саниране и енергиен мениджмънт на ПГ „Найден Геров”, ЦДГ № 7 „Калинка”, Детска ясла № 1 и І-во ОУ „Никола Първанов”, гр. Лом”, финансиран по ОПРР с договор №BG161РО001/1.1-01/2007/070;Начало на изпълнение на поръчката - от датата на подписване на протокол за откриване на строителна площадка на обектите.Срок на изпълнение на поръчката - до приключването на строителството и издаване на удостоверение за въвеждане на обекта в експлоатация.Място на изпълнение на поръчката - град Лом

Oсн. предмет: 70000000: Услуги, свързани с недвижими имоти

Доп. предмети: 71000000: Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги; 71500000: Услуги, свързани със строителството; 71520000: Строителен надзор;  71521000: Строителен надзор по време на строителството.

Прогнозна стойност: 232 000 лева -  в т.ч. прогнозната стойност за обособена позиция 1 е 166 000 лв. и за обособена позиция 2 - 66 000 лв.

Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 10

Срок за получаване на документация за участие: 05/11/2010, 17:00 ч.

Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/11/2010, 12:00 ч.

Отваряне на офертите: град Лом, зала на общинска администрация, ул. "Дунавска" № 12

Дата: 15/11/2010, 13:00 ч.

За контакти: Мария Преславова

Факс: 0971 66026

Адрес: Лом, ул. "Дунавска" № 12

Адрес на възложителя: www.lom.bg

Телефон: 0971 69101; 0971 69138

E-mail: obshtina.lom@mail.bg


Виж цялата поръчка