Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 108)

Наименование: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас“. Възложител: Община Бургас Описание: „Реконструкция на алейно осветление в Приморски парк, гр. Бургас“. Oсн. предмет: Външно осветление Прогнозна стойност: 66 666 лева Kраен срок за изпълнение: Срок в дни: 50 Срок за получаване на документация за участие: 28/09/2010, 16:00 ч. Срок за получаване на оферти или […]

Прочети още…           Прочетена: 58

Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи /СМР/, свързани със следните обекти по обособени позиции: Позиция 1: Довършване на пешеходен подлез под бул. „България“ при ж.к. „Бокар“. Позиция 2: Довършване на пешеходен подлез „Изток“ на кръстовище бул. „Ситняково“ – бул. „Ботевградско шосе“ към ж.п. гара „Подуяне“, във връзка с изпълнение на сключен договор за предоставяне на безвъзмездна […]

Прочети още…           Прочетена: 55

Наименование: “Изготвяне на проекти за изграждане на Спортен комплекс в УПИ ІХ и Х, кв. 841 по плана на гр. Плевен” Възложител: Община Плевен Описание: Изготвяне на проекти за изграждане на Спортен комплекс в УПИ ІХ и Х, кв.841 по плана на гр.Плевен, състоящ се от: – Футболно игрище с изкуствена трева – в УПИ […]

Прочети още…           Прочетена: 60

На 28.07.2010г. oбщина Пирдоп обяви обществена поръчка с предмет: „Строителни работи по реализирането на проекти по договори между община Пирдоп и Държавен фонд „Земеделие“ за безвъзмездна финансова помощ за извършване на дейностите по проект в рамките на Програма за развитие на селските райони 2007- 2013 г. по мярка 321 – „Основни услуги за населението и […]

Прочети още…           Прочетена: 48

Наименование: “Техническа помощ за подготовка на пълно инвестиционно предложение за реконструкция на водоснабдителната и доизграждане на канализационната системи на квартали Борово, Велчевци, Славовци и Гачевци на гр. Габрово по приоритетна ос 1 на ОП Околна среда 2007 – 2013″ Възложител: Община Габрово Описание: Предоставяне на консултантски услуги – техническа помощ за подготовка на пълно инвестиционно […]

Прочети още…           Прочетена: 43

Наименование: Изготвяне на идеен и работен проект за обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура, гр. Рила и изготвяне на идеен проект и тръжна документация за възлагане на инженеринг на обект „ПСОВ, гр. Рила“. Възложител: Община Рила Описание: Изготвяне на идеен и работен проект за обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна […]

Прочети още…           Прочетена: 53

При изпълнение на поръчката следва да се изработи технически проект за канализация и водоснабдяване на горнопоясен колектор “а” – Битоля – Пирин, изработване на предпроектни проучвания, идеен проект и технически проект за канализация и водоснабдяване за рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска част, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация, изработване на технически проект за […]

Прочети още…           Прочетена: 65

„ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”. Избраният изпълнител ще действа като: • Инженер по смисъла на ФИДИК, по общо пет /5/ строителни договора: 2 […]

Прочети още…           Прочетена: 64

ПОДПРАГОВО ОБЯВЛЕНИЕ No. 441 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Доспат ПОДЕЛЕНИЕ: – ПАРТИДА: 166 БУЛСТАТ: 000614906 АДРЕС: ул. Първи май 3, Доспат 4831, България ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Ефтим Чолаков ТЕЛЕФОН: 03045 2310 E-MAIL: obshtinadospat@abv.bg ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство СЪСТОЯНИЕ: Публикувано ВАЛИДНОСТ: 25/08/2010 00:00 БРОЙ АРТИКУЛИ: 1 ОРИЕНТИРОВЪЧНА СТОЙНОСТ: 111000 МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ: Доспат ,НУ КРАТКО ОПИСАНИЕ: ремонт и реконструкция […]

Прочети още…           Прочетена: 57

Възложител: Община Бяла Описание: Изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, Община Бяла, Област Варна, съгласно приложеното към документацията за участие техническо задание Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 4 407 676 лева Kраен срок за изпълнение: Срок в […]

Прочети още…           Прочетена: 60

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/10/2.10/05/18 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас“ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ (ОПОС). Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 […]

Прочети още…           Прочетена: 58

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/04/17 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин“ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ (ОПОС). Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. […]

Прочети още…           Прочетена: 72