Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 108)

Наименование: Изготвяне на идеен и работен проект за обект „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура, гр. Рила и изготвяне на идеен проект и тръжна документация за възлагане на инженеринг на обект „ПСОВ, гр. Рила“. Възложител: Община Рила Описание: Изготвяне на идеен и работен проект за обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна […]

Прочети още…           Прочетена: 51

При изпълнение на поръчката следва да се изработи технически проект за канализация и водоснабдяване на горнопоясен колектор “а” – Битоля – Пирин, изработване на предпроектни проучвания, идеен проект и технически проект за канализация и водоснабдяване за рехабилитация и реконструкция на канализационните мрежи на централната градска част, реконструкция водопроводи, дъждовна канализация, изработване на технически проект за […]

Прочети още…           Прочетена: 63

„ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ ПРИ ПРОЕКТИРАНЕТО И СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР НА ДОГОВОРИ С ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК ЖЪЛТА И ЧЕРВЕНА КНИГА В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ 58111-77-268 ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГРАД ГАБРОВО, ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013”. Избраният изпълнител ще действа като: • Инженер по смисъла на ФИДИК, по общо пет /5/ строителни договора: 2 […]

Прочети още…           Прочетена: 61

ПОДПРАГОВО ОБЯВЛЕНИЕ No. 441 ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Доспат ПОДЕЛЕНИЕ: – ПАРТИДА: 166 БУЛСТАТ: 000614906 АДРЕС: ул. Първи май 3, Доспат 4831, България ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Ефтим Чолаков ТЕЛЕФОН: 03045 2310 E-MAIL: obshtinadospat@abv.bg ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: Строителство СЪСТОЯНИЕ: Публикувано ВАЛИДНОСТ: 25/08/2010 00:00 БРОЙ АРТИКУЛИ: 1 ОРИЕНТИРОВЪЧНА СТОЙНОСТ: 111000 МЯСТО НА ИЗВЪРШВАНЕ: Доспат ,НУ КРАТКО ОПИСАНИЕ: ремонт и реконструкция […]

Прочети още…           Прочетена: 55

Възложител: Община Бяла Описание: Изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, Община Бяла, Област Варна, съгласно приложеното към документацията за участие техническо задание Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 4 407 676 лева Kраен срок за изпълнение: Срок в […]

Прочети още…           Прочетена: 57

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/10/2.10/05/18 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас“ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ (ОПОС). Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 […]

Прочети още…           Прочетена: 56

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/04/17 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин“ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ (ОПОС). Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. […]

Прочети още…           Прочетена: 71

Възложител: Община Балчик Описание: Изготвяне на технически инвестиционен проект съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложеното техническо задание/ техническа спецификация/ за проектиране. Изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката. Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения […]

Прочети още…           Прочетена: 66

Възложител: Община Бяла Описание: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” ПО ДОГОВОР №18/321/00483, МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.” Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни […]

Прочети още…           Прочетена: 90

Възложител: „Софийска вода“ – АД Описание: звършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО) Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24 Срок […]

Прочети още…           Прочетена: 93

Възложител: Община Тервел Описание: Преасфалтиране на дванадесет съществуващи участъци на уличната мрежа в гр. Тервел, демонтиране и полагане на нова тротоарна настилка на тротоари в гр. Тервел – 5 участъка, основен ремонт на улично осветление в гр. Тервел и 3 села от общината и изграждане на зелени площи и детски площадки в гр. Тервел – […]

Прочети още…           Прочетена: 86