Вестник Строител » Архив по категория » Обществени поръчки (Страница 109)

Възложител: Община Бяла Описание: Изграждане на Пречиствателно съоръжение за отпадни води /ПСОВ/ и битова канализация, реконструкция и подмяна на вътрешна водопроводна мрежа в село Попович, Община Бяла, Област Варна, съгласно приложеното към документацията за участие техническо задание Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи Прогнозна стойност: 4 407 676 лева Kраен срок за изпълнение: Срок в […]

Прочети още…           Прочетена: 60

Министерство на околната среда и водите обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/10/2.10/05/18 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас“ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ (ОПОС). Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. 9 […]

Прочети още…           Прочетена: 58

Министерство на околната среда и водите (МОСВ) обявява процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с определен срок за представяне на проектно предложение BG161PO005/09/2.10/04/17 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Видин“ по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.“ (ОПОС). Конкретен бенефициент по настоящата процедура по смисъла на §1, т. […]

Прочети още…           Прочетена: 72

Възложител: Община Балчик Описание: Изготвяне на технически инвестиционен проект съобразно изискванията на Наредба № 4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложеното техническо задание/ техническа спецификация/ за проектиране. Изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с предмета на поръчката. Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни съоръжения […]

Прочети още…           Прочетена: 67

Възложител: Община Бяла Описание: ПОДОБРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БЯЛА” ПО ДОГОВОР №18/321/00483, МЯРКА 321 „ОСНОВНИ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ” ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2007 – 2013 Г.” Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи на сгради и строителни […]

Прочети още…           Прочетена: 94

Възложител: „Софийска вода“ – АД Описание: звършване на аварийни ремонти свързани с поддръжка на канализационни мрежи и съоръжения към тях, експлоатирани от „Софийска вода” АД, както и изграждане на нови сградни канализационни отклонения (СКО) Oсн. предмет: Строителни и монтажни работи по общо изграждане на канализационна мрежа Kраен срок за изпълнение: Срок в месеци: 24 Срок […]

Прочети още…           Прочетена: 95

Възложител: Община Тервел Описание: Преасфалтиране на дванадесет съществуващи участъци на уличната мрежа в гр. Тервел, демонтиране и полагане на нова тротоарна настилка на тротоари в гр. Тервел – 5 участъка, основен ремонт на улично осветление в гр. Тервел и 3 села от общината и изграждане на зелени площи и детски площадки в гр. Тервел – […]

Прочети още…           Прочетена: 90