Разни

„Реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс”

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Описание: Предметът на поръчката е „Реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс” и обхваща: • Строително-конструктивна част – включва поетапна рехабилитация на основните съоръжения. • Технологична част – поетапни демонтажни и монтажни работи за подмяна на основни съоръжения от действащата инсталация, подмени на тръбопроводи, укрепващи конструкции и др. • Част електротехническа и СКУ – подмяна на сборки DZ42 и DZ43, демонтаж на старо и монтаж на ново окабеляване и др., пуско-наладъчни работи; по част СКУ – монтаж на измервателна апаратура за разход, ниво и др., наладка на управлението на новомонтираното оборудване. Изпълнителят трябва да осъществи доставките на оборудването и материалите по всички части в съответствие с работния проект и количествените сметки, както и изработването на някои нестандартни елементи (в съответствие с машинно-конструктивната част). Oсн. предмет: 45252000 (IA13) – Строителни и монтажни работи по общо изграждане на станции за третиране на отпадъчни води, пречиствателни станции и заводи за изгаряне на битови отпадъци (реконструкция) Прогнозна стойност: 1 647 000 лв. Общо количество или обем: Обемът и видът на необходимите доставки и СМР е в съответствие с количествените сметки, които са неразделна част от тръжната документация. Същите са изготвени на база приет от АЕЦ работен проект за изпълнение на „Реконструкция и модернизация на пречиствателен комплекс“, който ще бъде предоставен на изпълнителя след сключване на договора. В обема на настоящето задание изпълнителят трябва да осъществи доставките на оборудването и материалите по всички части в съответствие с работния проект и количествените сметки, както и изработването на някои нестандартни елементи (в съответствие с машинно-конструктивната част). След приемане на технологичните обекти от възложителя изпълнителят възстановява експлоатационния вид на площадката (където минават каналите) – тревни площи, бетонова замазка или асфалт. Количествените сметки се намират в профила на купувача на интернет адреса, посочен в т. I. 1 от обявлението, заедно с документацията за участие. Краен срок за изпълнение: Срок на изпълнение в месеци – 6 Срок за получаване на документация за участие: 29.05.2014 г. Час: 16:00 Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05.06.2014 г. Час: 16:00 Отваряне на офертите: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД Дата: 06.06.2014 г. Час: 13:30 За контакти: Елмира Попова Факс: 0973 72441 Адрес: 3321 гр. Козлодуй Адрес на възложителя: www.kznpp.org Телефон: 0973 76151 E-mail: epopova@npp.bg