Наука

Приложение на конструкции от вълнообразна ламарина при строителството на инфраструктурни обекти

Автор Инж. Стефан Карчев - гл. експерт в КСБ


Още през септември 2009 г. по време на Втората национална конференция по пътища в Несебър, след интересната лекция на представителите на полската фирма ViaCon – част от едноименната групировка със седалище в Стокхолм, у българските строители възниква интерес към представените конструкции, или т.нар. податливи елементи от вълнообразна ламарина. Този вид конструкции намират все по-широко приложение при строителството на проходи, водостоци, мостове, тунели, подлези, стопански прелези - при пътното и железопътното строителство, както и при заслони за хора, складове за храни, вентилационни шахти, подсилване и преустройство на инженерни обекти и др. Те заменят традиционните съоръжения, изграждани от стоманобетон или друг вид облицовки. Преимуществата им са бързо и надеждно изпълнение, лек монтаж, достатъчна якост, еластичност и пластичност при монтажа и в процеса на експлоатацията, при евентуални слягания на терена, земетръси и други промени на средата, лесно поддържане и не на последно място – икономически по-изгодни параметри.
Полската фирма ViaCon (ViaCon Polska SP z o.o.) е създадена на 1 април 1997 г.
в гр. Лешно, Полша, като част от групировката от Швеция и Норвегия, датираща от началото на 1986 г.
Днес тя наброява около трийсет фирми в повече от 15 страни. Дейността на фирмата е свързана с проектиране, производство, продажба и монтаж на тръби и податливи конструкции от стомана и изкуствени материали за строителство и възстановяване на проходи, мостове, надлези, тунели, прелези и преходи за диви животни, проектиране, производство и продажба на система за дъждовна канализация и регулиращи резервоари за вода, проектиране, продажба и монтаж на геосинтетици: геовлакна, геотъкани, геомрежи, геомембрани, бентонитови рогозки, продажба и отдаване под аренда на временни мостове Acrow 700 XS, продажба на габиони.
Ето и кратко описание на трите най-ефективни производства на фирмата.
Спирално нагънати стоманени кръгли тръби – HelCor и HelCor PA
Това представлява комплексна система от кръгли тръби, такива с дъгово-кръгла форма и дъги, които се прилагат в надземни и водни инженерни обекти за строителство на пътни и железопътни проходи, подземни преходи, екологични преходи, хид-
ротехнически строежи, за укрепване и преустройство на съществуващи инженерни обекти и др. HelCor и HelCor PA се използват за строителство на инженерни обекти за всички класове на натоварване на пътища и жп линии в съответствие със стандартите PN–85/S–10030 и PN–EN 1991–2:2007. Тръбите HelCor и HelCor PA притежават техническото одобрение на IBDiM и на Централния минен институт за прилагане върху терени с нанесени вреди от минното дело. Основните предимства на тези тръби са бързият и лесен монтаж, значително ограничените разходи за строителство и ускореното изпълнение на обекта. Времето на построяване на всякакъв вид проходи с тях е многократно по-късо, отколкото при изпълнение с бетонови тръби. Това позволява изпълнение на строителството при изключване на движението само в едната половина на пътя, както и при зимни условия.
Конструкции MultiPlate MP 200
Конструкциите MultiPlate MP 200 се прилагат при строителството на проходи, мостове, тунели, подлези, стопански прелези, екологични преходи, хангари, заслони за хора, складове за боеприпаси, вентилационни шахти, подсилване и преустройство на съществуващи инженерни обекти. Конструкциите MultiPlate MP 200 се прилагат при строителството на инженерни обекти за всички класове на пътното и жп натоварване в съответствие със стандарта PN –85/S–10030 и STANAG 2021. Фирмата ViaCon (ViaCon Polska SP z o.o.) проектира и изпълнява този вид конструкции съгласно „Проектни и технологични препоръки за податливи инженерни конструкции от вълнообразна ламарина”, издадени с Наредба №9  от Генерална дирекция на Републикански пътища и автостради на Полша и от Изследователския институт по пътища и мостове от 18.03.1984 г.
Мостове от ново поколение
Конструкциите SuperCor са ново поколение податливи конструкции от вълнообразна ламарина с много голяма коравина. За пренасяне на натоварванията те работят заедно със заобикалящата ги почва. Тяхната носимоспособност е много по-голяма от тази на традиционните конструкции от вълнообразни ламарини. „Разпереността” им достига 25 м.
Те са евтини и бързи за изграждане. Средното време за монтаж от специализирана бригада е от няколко дни до две седмици. Приложението им е от 80-те години на миналия век, а конкретно в Полша – от 2000 г. Процедурата по изграждане на обект с помощта на тези конструкции обхваща поставяне на основа (фундамент), доставка на конструкцията, монтаж, извършване на обратна засипка и довършителни дейности. Обектите, изградени с конструкциите SuperCor, имат следните предимства: улеснено проектиране с оглед на по-малкото детайли, готова база с чертежи на профили и якостни изчисления за стандартните приложения, прост и бърз монтаж, възможност за изпълнение при минусови температури, възможност за изпълнение без спиране на движението, относително малкото тегло дава възможност за монтаж на секциите или цялата конструкция на строителната площадка, без да пречи на другите строителни работи, по-ниски разходи по реализацията на обекта в сравнение с традиционните решения.
Конструкциите SuperCor се прилагат за изграждане на пътни и жп обекти, каквито са мостове, виадукти, мостове за пешеходци, тунели, водостоци, подземни проходи, стопански преходи, екологични преходи, хангари, заслони за хора, складове и др. Като основен материал за видовете конструкции се използват стомани, като ламарината се доставя на листове, навити на рула, с фабрично нанесено основно антикорозионно покритие, като впоследствие се правят допълнителни защити в зависимост от изискванията на предназначението им. Фирмата препоръчва три вида антикорозионна защита в зависимост от изискваната дълготрайност на съоръжението. Дълготрайността варира от 40 до 100 години. Алгоритъмът за изчисляване на действията при дълготрайността на конструкцията определя функциите на обекта като степента на агресивност на средата (вода, засипване, въздух), вида на корозионното увреждане, дебелината на стената на конструкцията в зависимост от напрегнатостта, вида на антикорозионната защита (дебелина на покритието), предвидимата загуба на защитния пласт в горната и долната част на конструкцията, отчитайки степента на корозията в среди с определена агресивност.
За да се удовлетвори интересът на професионалните среди и фирми и да се добие по-добра представа за възможностите на този вид конструкции, изпълнението и поведението им в експлоатационни условия, представителството на ViaCon в България съвместно с КСБ, секция „Инженерна инфраструктура”, организираха две научни конференции в София. Последната изява на фирмата беше доклад на изп. директор Лешек Янош в София през септември т.г. по време на третата Национална конференция по пътища.
Заплануваното посещение на обекти, изпълнени от фирмата в различни европейски страни, както и на завода и производствената база в Полша бе осъществено от 29 ноември до 4 декември т.г. В групата взеха участие представители на КСБ, АПИ, НК „Железопътна инфраструктура” и ЦИПТНЕНС, както и представител на „Трейс груп холдинг”. Маршрутът бе внимателно подбран с оглед да бъдат показани вече изпълнени конструкции на територията на Унгария и Чехия, както и такива в строеж в Полша. В полския гр. Лешно делегацията разгледа производствената база и лабораториите за изпитване на конструкциите.
На заключителните разговори с изп. директор Лешек Янош получихме информация за историята, постиженията, целите и намеренията на фирмата. Групировката е добре представена в почти всички страни от Северна, Североизточна и Средна Европа. В момента и през следващата година основна цел ще бъде разработването на пазари в България и Румъния, а впоследствие и в страните от бивша Югославия.
Изводи и впечатления
Приложението на конструкции от вълнообразна ламарина при строителството на инфраструктурни обекти е безспорно съвременна страница в пътното и железопътното строителство и урбанизма в Европа. В инфраструктурното строителство има и други фирми, произвеждащи и прилагащи подобни конструкции. Доколко продукцията и производството на групировката ViaCon може да намери приложение у нас, зависи от много фактори:
- Приемането и внедряването им в нормативната база за проектиране и строителство у нас;
- Съблюдаване на действащите норми и правила за проектиране и строителство;
- Икономическия ефект и себестойност при приложението им, при което следва да се направи анализ дали е по-целесъобразно например влагането на готови елементи в строителството или развитие на производство при местни условия.