Наука

Ново решение за гаражи и многоетажни сгради

Познавате ли иновационното решение за гаражи и многоетажни сгради Hoesch Additive Floor? Успешно монтираните вече над 3 милиона квадратни метра с този продукт утвърждават предимствата и високата рентабилност на системата. Кратките срокове за изпълнение, изгодната цена и спестяването на натоварване (от теглото) са определящи фактори за Hoesch междуетажна плоча Additiv.
Елементът, който придава формата на напречното сечение на плочата, е Hoesch Additiv - таванен профил TRP 200. Той играе ролята на кофраж и на базата на добрата геометрия на профила има изключителна носимоспособност на огъване. Така са възможни разстояния между опорите при бетониране на плочата от около 5,50 м без помощни опори. Като статично доказана зона на срязване, профилираните платна са в състояние да поемат стабилизирането на гредите срещу преобръщане при бетониране и да вземат участие в цялостната устойчивост на сградата.
Излетият бетон пък създава лека стоманобетонна ребреста междуетажна плоча. В сравнение с масивните плочи, ребрестите имат значително по-ниско тегло на бетона при еднаква носимоспособност на огъване. Високите ребра водят до голяма статична полезна височина и оттук – до по-нисък процент на армиране. Hoesch междуетажна плоча Additiv може да се изпълни за полезно тегло до 5,0 kN/m2 без армировка за срязване.
Връзката между плочата и гредите става чрез специални патентовани масивни стоманени части (накладки). Тези четиристенни профили се заваряват към горните пояси на стоманените греди и се издават конзолно. Окачването на профилите между гредите води до статично определима система от поредица греди на две опори и ниска ефективна системна височина (дебелина на плочата над гредата). Пълното съвместно действие може да започне без преминаващи над гредата кухи клетки с трапецовидни профили. Не се оказва влияние върху носимоспособността на дюбелите за болтовете с глави и позиционирането им е безпроблемно. Чрез косо заваряване на масивните стоманени накладки е възможно пригаждане към клиногонални в хоризонтална проекция сгради.


Качества на продукта:

- до 40% по-ниско тегло спрямо масивни стоманобетонни конструкции
- лека конструкция заради свободните разстояния при бетониране до 5,80 м междуосие
- бърз ръчен монтаж, без необходимост от кран
- разединени съставни елементи и опростено логистично планиране
- не се изискват монтажни опори (позволява паралелно бетониране и незабавно изграждане на отделните етажи)
- едновременно е кофраж, армировка и готов видим таван в цвят по желание с антикорозионна защита
- свободни разстояния при бетониране до 5,80 m междуосие, полезен товар до 5,0 kN/m2
- възможни изчислени шумозаглушителни стойности Rw до 55 dB
- може да се интегрира противопожарна защита до F 90 при видима долна повърхност
- места за позициониране без опори, респ. статично неносещи вътрешни стени
- общо разрешение за ползване от строителните надзорни органи –
Z-26.1-44
- ниски височини на системата