Наука

Поверете сградата си на компютърно базирано управление

В почти всички луксозни новостроящи се сгради, най-вече в тези с офис предназначение, строители и инвеститори внедряват познатата система за контрол и управление BMS (Building Management System). Тя е съставена от интелигентни крайни устройства - програмируеми контролери, които включват постоянна памет, оперативна (RАМ) памет и микропроцесорна обработка на всяка операция, извършвана от контролера, както и входно/изходни (В/И) компоненти. Системата се управлява от главен (централен) компютър. Тя осигурява на техническия и управленския екип информация и възможност за въздействие на всички системи в сградата чрез операторски станции.
Малко позната у нас обаче е нейната алтернатива в лицето на CAFM (Computer Aided Facilities Management). Това е компютърно базираното управление на поддръжката на сгради с насочен подход към оползотворяването на потенциала на информационните технологии във Facility Management (FM). CAFM системите са предназначени за компаниите, осъществяващи управление на своите сгради и тяхната инфраструктура, и за компаниите, предоставящи услуги, свързани с Facility Management. Използването на този клас продукти има за цел да осигури оперативния и стратегически мениджмънт в управлението на сградата, т.е. всички дейности, свързани с административните, техническите и инфраструктурните FM задачи, когато сградата вече е в експлоатация, както и стратегическото й планиране и управление.
Тези системи носят всички основни характеристики на съвременните корпоративни информационни решения. Те обединяват множество технологии и информационни източници - системи за управление на бази данни, CAD системи, решения, базирани на концепцията за единния строителен модел (BIM), интерфейси към други системи. Съвременните CAFM решения са web базирани и осигуряват комплексно управление на основните фондове на компанията като недвижима собственост, инвентар, инженерна инфраструктура. Не на последно място CAFM системите предоставят на фасилити мениджърите средства за следене, планиране, управление и отчитане на необходимата за тяхната дейност информация.