Наука

Инициативата „Съюз за иновации” вече работи


Постепенното излизане на ЕС от финансовата криза, съчетано с необходимостта от справяне с глобални предизвикателства прави новаторството по-важно отвсякога. Предизвикателства като изменението на климата, енергетиката, продоволствената сигурност, здравеопазването и др. могат да бъдат преодолени чрез иновационни решения.
Стратегията „Европа 2020” вече чука на вратата. Иновациите са залегнали като основен приоритет в нея, а „Съюз за иновации” е нова програма в рамките на стратегията. Тя предвижда публичният сектор да се използва, за да се насърчи развитието на частната инициатива и да се отстранят пречките, които възпират достъпа на идеи до пазара. Тук се включват липсата на финансови средства, разпокъсаността на системите и пазарите за изследователска дейност, недостатъчното използване на обществени поръчки за целите на иновациите и бавното въвеждане на стандарти. Инициативата „Съюз за иновации“ е водеща в стратегията „Европа 2020“.
Инициативата „Съюз за иновации” е съсредоточена върху новаторството, което е насочено към решаване на големите социални предизвикателства. Основните цели са няколко. На първо място това е комплекс от мерки за укрепване базата от знания в Европа чрез насърчаване на високо качество на образованието и развитието на уменията. Мерките предвиждат изграждане на европейското научноизследователско пространство и подпомагане на Европейския институт за иновации и технологии. Друга насока е насърчаването добрите идеи да стигат по- бързо до пазара чрез подобряване на достъпа до финансиране на иновативните предприятия, създаването на единен пазар за иновации, както и насърчаване на откритостта и използване на творческия потенциал на Европа. Ще се работи за премахване на социалните и регионалните неравенства чрез разпространение на ползите от новаторството в целия ЕС чрез интелигентна специализация и насърчаване на иновациите в публичния и социалния сектор. Последната цел е обединение на усилията за извършване на важни научни открития чрез специални инициативи, наречени „Европейски партньорства за иновации“. Те са насочени към едновременно справяне с всички пречки както по отношение на търсенето, така и по отношение на предлагането, и към възможно най-бързо достигане на ползите от иновациите до обикновените европейци.