Доц. д-р инж. Росица Петкова-Слипец: Варненският свободен университет е отворен за сътрудничество със строителния сектор

Можем да бъдем полезни за провеждането на специализирани обучения и научно-приложна дейност

Прочетена: 187

Георги Сотиров

Доц. Петкова-Слипец, освен научен секретар на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” Вие сте и ECTS (Европейската система за натрупване и трансфер на кредити) координатор на звеното. Възползват ли се Вашите студенти от възможности за мобилност, които ECTS предлага, и съответно идват ли чуждестранни студенти?

Варненският свободен университет прилага ECTS от далечната 2002 г., т.е. вече 17 години. В резултат на успешното й използване ВСУ два пъти е удостояван от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA) с почетните знаци DS Label и ECTS Label – 2009 г. за първи път, а 2013 г. – за втори. През 2014 г. EACEA присъди на ВСУ „Черноризец Храбър“ Еразъм Харта за Висше образование (Erasmus Charter for Higher Education) за целия период на действие на програма „Еразъм +“ от 2014 до 2020  г. Чрез нея се дава възможност за финансиране на мобилности на студенти и преподаватели в университети от Европейския съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Македония, Турция и Сърбия с цел обучение, практика, преподаване и

обмяна на опит. Регламентирани са условията за мобилност, приемът на чуждестранни входящи студенти, признаването на периода на обучение чрез трансфера на кредити.
Ежегодно от възможностите по програмата в партниращи университети и фирми се възползват над 20 студенти от ВСУ, като средно 10 от тях са от Архитектурния факултет. Опитът, който те получават, е безценен не само като сблъсък с различна образователна система, но и като нов подход и споделен професионален опит от чуждестранните ни колеги, и не на последно място – възможността да се влеят в една мултикултурна среда.

Само през последните пет години по линия на Еразъм-мобилност във ВСУ са се обучавали над 170 чуждестранни студенти от Италия, Полша, Германия, Португалия, Словакия и др., като Архитектурният факултет е бил избран от над 35 младежи.

ВСУ има сключени двустранни договори с 46 университета, като 20 от тях покриват професионалните направления, по които се провежда обучение в Архитектурния факултет, вкл. и „Архитектура, строителство и геодезия”. Активно се включваме и в обмена на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партниращи държави по програмата „Еразъм +“ (Международна кредитна мобилност), като по този начин се създават възможности за сътрудничество с университети извън ЕС – САЩ, Русия, Украйна, Казахстан и др.

ВСУ „Черноризец Храбър” е изградило солиден международен авторитет. Катедра „Строителство на сгради и съоръжения“ на Архитектурния факултет е наследник на тази по „Морски и строителни науки“ на Учебно-научен комплекс „Технически науки“. Как се отрази всичко това на последния прием на нови студенти?

Катедра „Строителство на сгради и съоръжения” има респектираща история. Тя съществува в структурата на нашия университет под различни форми и имена от 1995 г., т.е. вече 24 години. За този период са се дипломирали повече от 800 випускници с професионална квалификация „Строителен инженер” или „Инженер по пожарна безопасност на сгради и съоръжения” в ОКС „бакалавър” или ОКС „магистър”. Всички те достойно представят и катедрата, и ВСУ в организациите и фирмите, където са се реализирали, и са нашата най-добра визитна картичка.
„Строителство на сгради и съоръжения” може да се похвали и с устойчив прием на студенти през най-трудните години за българското висше образование. Благодарение усилията на ръководството и на академичния състав на катедрата всяка година се реализира прием от над 100 студенти, които се записват за обучение в специалност „Строителство на сгради и съоръжения” с профили „Строителни конструкции”, „Транспортно строителство” или „Водоснабдяване и канализация”, или в специалност „Пожарна безопасност и защита на населението” за придобиване на ОКС „бакалавър”. Ежегодно стартират обучения и в магистърските програми „Строителни конструкции”, „Транспортно строителство”, „Водоснабдяване и канализация”, „Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения” и „Строителен инженеринг”.

Бих искала да подчертая, че обучението, което се провежда в катедра „Строителство на сгради и съоръжения”, е в акредитирано професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия”. А учебните планове изцяло отговарят на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“ и на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалности от регулираната професия „Инженер в инвестиционното проектиране“. Това е от особено значение за последващата реализация на възпитаниците на катедрата.

Приключи зимният семестър за студентите от катедра „Строителство на сгради и съоръжения“. Каква е успеваемостта на бъдещите строителни инженери?

Завършиха занятията и редовната изпитна сесия и в момента е времето на поправките. В отредените за това дни има малко студенти в залите, което е знак, че масовата част от тях са положили необходимите усилия и са се справили успешно в редовното време. Прави впечатление, че все повече студенти се явяват на изпит за повишаване на оценките. Това е показател за техния осъзнат избор и стремеж за повече знания с оглед по-добър старт в професионалната кариера.

„Работна площадка – професия строител” е поредната инициатива на катедрата „ССС“, която се проведе във ВСУ. Какви са изводите от събитието, което събра на едно място ученици, студенти и представители на най-големите компании от бранша?

„Работна площадка – професия строител” се проведе в началото на февруари т.г. В него се включиха представители на 15 компании от областта на строителството и пожарната безопасност, които са и членове на браншовото настоятелство, функциониращо към катедрата. Събитието бе подкрепено от Камарата на строителите в България и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране. Нашите студенти от специалности „Строителство на сгради и съоръжения” и „Пожарна безопасност и защита на населението” и ученици от няколко варненски училища взеха активно участие. Хубав момент в инициативата бе, че възпитаници на катедрата – бакалаври и магистри – бяха на щандовете на строителните фирми и представяха компетентно дейността на компаниите, в които вече работят.

„Работна площадка – професия строител” бе изключително полезен форум, защото предостави възможност на фирмите да заявят от какви кадри имат нужда и какви компетенции те трябва да притежават. Като положителен резултат от проведеното мероприятие може да се изтъкне фактът, че трима студенти вече са преминали успешно интервюта за наемане на работа във фирми – участници в работната площадка.

Друг положителен елемент е, че студентите се включиха в различни практически задачи със състезателен характер, поставени от компаниите, и демонстрираха своите умения. От друга страна събитието провокира учениците да се замислят за своето професионално ориентиране и да обмислят възможностите, които катедра „ССС” им предоставя за включване в най-новия проект „Пътят на науката” чрез участие в клубове по интереси в различни направления – приложна физика, строителни материали, компютърни програми в проектирането и др.

„Работна площадка – професия строител” бе поредната инициатива, с която отново публично бе заявено, че заедно със строителния бранш целенасочено и отговорно постигаме общата ни цел – нашите студенти да се изградят като висококвалифицирани кадри с успешна професионална реализация.

Отворени сме за сътрудничество със строителния сектор за специализирани обучения, научно-приложна дейност и, разбира се, за нови съвместни инициативи в полза на студентите ни – настоящи и бъдещи.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 03.03.2019. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: