Проф. д-р арх. Валери Иванов: УАСГ подготвя кадри за модерния строителен бизнес

Прочетена: 126

Георги Сотиров

Проф. Иванов, това е първото Ви интервю за в. „Строител“ като професор в УАСГ.

От миналата календарна година ми е присъдена академичната длъжност „професор”. Считам, че това е естествен резултат от комплексната педагогическа, управленска и организационна дейност на всеки един преподавател в университета. От друга страна – натрупвайки значителен научен, изследователски и педагогически стаж, мисля, че е морален ангажимент на всеки учен да формулира своите изводи, разсъждения и обобщения и да ги публикува в съответните издания под формата на статии, доклади, монографии, като те бъдат сериозна основа и за обучението на студентите, и в помощ на българската строителна практика.

Водите лекции „Умение за учене и комуникации” за специалността „Урбанизъм“.

Специалността „Урбанизъм” беше създадена поради абсолютно назрялата обществена необходимост от планиране и проектиране на базата на подробни анализи на природно-географски антропогенни характеристики на средата. В условията на преход към демокрация и пазарни отношения планирането на градовете беше маргинализирано по много професионални, политически, социални и други причини. В резултат на това се появи огромната социална потребност за тази специалност. Тя беше създадена преди 20-ина години чрез един съвместен проект заедно с университетите в Единбург (Шотландия) и в Дъблин (Ирландия). В програмата, в съответствие с този съвместен проект, за първи курс беше заложена и учебната дисциплина „Умение за учене и комуникация”. Основният й смисъл е в няколко аспекта:

 да представи професията и нейните перспективни възможности;
 да адаптира по-пълно, по-ясно, по-точно студентите към техните задължения, възможности и права;
 да им предложи информацията като основен източник в урбанистичната професия, нейните възможности за интерпретация и приложение в урбанистичното планиране, различните форми за получаването й;
 да представи възможностите за диалог на урбаниста с обществото, с възложителите на урбанистични проекти, с екипите, в които те работят на базата на формулирани умения;
 да представи различни организационни възможности за подготовката на студентите, като работа в библиотека, самостоятелно обучение, практически занимания, да им даде първоначални познания и възможности за лична организация на свободното време и учебната самоподготовка, да направи добрите младежи от средното училище едни отлични студенти в нашия университет.

Наскоро бе проведен десетият юбилеен семинар „Научни изследвания-2019”.

Традиционно УАСГ провежда този семинар, организиран от Центъра за научни изследвания, на които се представят разработки, финансирани по плана на университета. Тази година семинарът се състоя в рамките на два дни и на него присъстваха преподаватели и докторанти, за които той представлява значим интерес. Форумът им предостави възможността за индивидуална изява в условията на коректива на научната общност, която присъстваше. През изминалите десет години той се утвърди като значима, интересна и изключително полезна форма за университета, в която преподаватели и докторанти обменят опит и разсъждения, съвместно овладяват възможностите и метода за вербална и визуална научна изява, за креативност по отношение на изследванията, които участниците са постигнали в своите научни проекти.

Трябва да отбележа, че интересът на преподавателите към семинара нарасна чувствително. Комисията по наука, която ръководи този процес, значително завиши критериите за участие с проекти и те плътно се доближиха до наукометричните показатели и изисквания, които бяха въведени от Закона за развитие на академичния състав. В този контекст считам, че качеството на представените разработки бе определено на високо научно и на научно-приложно равнище. Ще си позволя да кажа, че разсъжденията и проучванията бяха в няколко насоки. Първата са фундаменталните изследвания, които имат определено значимо теоретично ниво, които са и принос в развитието на науката в областта на архитектурата, строителството и геодезията. Тази разработки се ръководят от безспорно значими изследователи – преподаватели в университета. Другата част са свързани с научно-приложните изследвания. В тях доминира стремежът науката да бъде полезна на практиката, да се внедряват иновативни подходи, методи и технологии в производството, да се предлагат възможности за архитектурна, строителна и геодезическа приложна дейност в условията на модерния бизнес у нас. Целта е да се подпомогне всестранно, комплексно строителната дейност, и то по значими интересни актуални важни проблеми на българското общество и бранша. Съществуват и разработки, които са свързани с едни особено сериозни проблеми, като например опазването на културното наследство, приложението в модерното строителство на нови материали, изолации и технологии.

Член сте на Академичния съвет на УАСГ и зам.-ректор по научната и приложната дейност. Вероятно административната Ви ангажираност не е малка. Остава ли Ви обаче време за чисто архитектурна работа?

Считам, че всеки преподавател, който има съответен ресурс и чиято професионална кариера пряко и за дълги години е била и е свързана с университета, е логично в даден момент да се включи в управлението на УАСГ. Затова приех да бъда част от управленския екип и смятам, че имам скромен принос за доброто развитие на висшето учебно заведение в последните години.

Безспорно административната дейност, когато се извършва с желание, с ентусиазъм, с отношение, с обич, изисква значим емоционален, физически и времеви ресурс. Но УАСГ заслужава това.

Един архитект, за да бъде истински творец, трябва да практикува реално своята професия. Въпрос на баланс, на съчетаване, на добра организация и ненапразно в моя лекционен курс „Умение за учене и комуникации” има тема за личната организация на времето. В този контекст на разсъждение екипът от млади проектанти, с които работя заедно с арх. Калоян Колев, има задачи, благодарение на които стоим добре на българския архитектурен пазар. Миналата година например по наш проект беше построена спортната зала в Шумен. Проектираме обектите на голяма търговска верига и редица други интересни и значими обекти, както и поредица от многофамилни жилищни сгради, при които се опитваме да приложим едни модерни тенденции в българското, европейското, а и световното жилищно строителство.

Сподели в социалните мрежи

Автор на 27.03.2019. Категория Наука, Новини. Можеш да следиш всички коментари и промени по тази публикации през RSS 2.0. Можете свободно да коментирате тази публикация

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of

%d блогъра харесват това: