Наука

Доц. д-р инж. Росица Петрова: Интересът към мениджърските дисциплини в УАСГ говори за нуждите на пазара от специалисти с управленски умения

Георги Сотиров Доц. Петрова, този семестър четете лекции основно на студентите от горните курсове от специалността „Хидромелиоративно строителство“. Моля да споделите какви са възможностите за професионална реализация с този профил? Аз традиционно преподавам „Организация и управление на строителството” на студентите от Хидротехническия факултет (ХТФ) в специалностите „Водоснабдяване и канализация”, „Хидротехническо строителство” (ХТС) и „Хидромелиоративно строителство” (ХМС) – IV и V курс. За съжаление трябва да отбележа, че през последните години броят им много намаля, особено по дисциплините „Хидромелиоративно строителство” и „Хидротехническо строителство”. Причините за това са комплексни – от демографски проблеми през недостатъчната информация и реклама от наша страна до непоследователната държавна политика в сектора. През 2019 г., в която ХТФ чества 70 години от основаването си, в V курс няма нито един студент специалност ХМС и едва 5-има в ХТС. В същото време в областта има сериозна нужда от специалисти. Всички знаем, че хидромелиоративната инфраструктура остаря и се амортизира – има наложителна нужда от възстановяване и реконструкция, в т.ч. на язовири, водовземни съоръжения, помпени станции, канална и напорна мрежа и съоръженията към тях. От години намалява броят на специалистите, които бяха хора с доказан опит, но те за съжаление няма на кого да го предадат, губи се приемствеността. „Напоителни системи“ ЕАД не бяха допустим бенефициент по европейските програми до сега. Едва тази година, която е предпоследната в програмния период, по ПРСР е предвидено да се отвори мярка за възстановяване на хидромелиоративни мрежи и съоръжения извън земеделските стопанства – главни и второстепенни канали, водохващания и др. Всички ние, специалистите в бранша, очакваме да се публикуват „Насоките за кандидатстване“ по мярка 4.3, които ще определят допустимите бенефициенти, обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и критериите, по които те ще бъдат одобрявани за финансиране. За съжаление има забавяне, мярката трябваше да стартира през юли 2019 г. Т.е. магистърската програма „Управление на проекти в строителството“, която съдържа и „Управление на инвестиционни проекти и опазване на околната среда“, е повече от навременна… Програмата стартира през 2012 г. по инициатива на катедра „Организация и икономика“ на Строителния факултет. Смело мога да кажа, че това е една успешна магистърска програма, с която целият ни екип се гордее. Големият интерес говори и за нуждите на пазара от мениджъри в строителния бранш. Магистрите, които обучаваме, идват от реалния бизнес – големи строителни компании, надзорни фирми, а също така и служители в общински и държавни структури. Аз преподавам „Управление на инвестиционни проекти и опазване на околната среда“ и „Управление на ресурсите” в строителството. Както знаете, инфраструктурните инвестиционни проекти са специфични и водеща роля има общественият сектор, който осигурява средствата. Строят се обекти, които решават важни проблеми на социално-икономическото развитие, отличават се със своята мащабност, сравнително дълъг период на изграждане и изискват сериозен финансов ресурс. Всичко това определя и целите на дисциплината, а именно изучаване на принципите и методите за управление на този тип проекти, механизмите на финансиране, както и приложението на политиките за безопасността и околната среда. Стремежът ни е да подготвим ръководители за непосредствената им работа в практиката. Разкажете и за немскоезичното обучение в V курс? По двустранен договор между УАСГ и Техническия университет във Виена повече от 10 години у нас се обучаваха магистри „Инфраструктурно строителство“ - транспортно строителство и хидростроителство, съответно към двата факултета – Транспортен и Строителен. Това беше една чудесна възможност нашите студенти да учат един семестър във Виена и да получават двойна диплома – българска и австрийска. Искам да отбележа, че това бяха едни от най-ерудираните младежи в университета, те представяха и защитаваха изключително интересни дипломни работи на двата езика – български и немски, които предизвикваха сериозни дискусии и обсъждания. Обучението в ТУ във Виена, подготовката на дипломните им работи в двата университета разширяваше изключително кръгозора и контактите им, а двуезичната диплома им отвори врати за успешна професионална реализация. Говоря в минало време и с болка, защото за съжаление тази програма вече не се предлага в УАСГ. Причината е промяна на структурата на обучение в ТУ - Виена. Те преминаха в двустепенна форма – бакалавър и магистър, и новият учебен план в бакалавърската им програма не съответства на нашия. Понастоящем на немски език в УАСГ се предлагат кратки магистърски програми по транспортно строителство и по хидростроителство, които са двугодишни и са платена форма на обучение. Вашата преподавателска работа е свързана сериозно с правната тематика, нали? Да, и с нормативната уредба в строителството. Моите лекции и на останалите колеги от катедрата, които преподават тази дисциплина, са насочени към подготовката на бъдещите инженери със знания и умения за ползване и прилагане на нормативната уредба в инвестиционното проучване и проектиране, устройственото планиране на територията, опазване на околната среда по време на строителството, условията и реда на възлагане на обществени поръчки, договорите. Независимо в коя сфера на инвестиционния процес ще работят бъдещите строителни инженери – като проектанти, строители, строителен надзор или в държавните и общински институции, без тези базови знания те няма да могат да се реализират пълноценно като специалисти. Намирате и време за участия в проекти, финансирани от ЕС? През целия си професионален път не съм прекъсвала връзката си с практиката. Участието ми в подготовката, проектирането и управлението на инвестиционни проекти във водния сектор и околната среда, както и опитът ми като ръководител екип на повече от 10 инфраструктурни проекта във ВиК сектора, финансирани със средства на ЕС и Световната банка, ми помагат много в преподавателската дейност.