Наука

Проф. д-р инж.-икон. Красимир Кръстанов, зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност на ВТУ „Тодор Каблешков”: Подемно-транспортната техника играе ключова роля в строителството

ВТУ има много ползотворно сътрудничество с Технологичния университет в Нингбо, Китай

Проф. Кръстанов, точно преди 21 г. е започнало професионалното Ви развитие във ВТУ „Тодор Каблешков” (тогава Висше военно транспортно училище). Били сте на редица длъжности и днес сте зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност. Разкажете ни повече за пътя, който сте изминали.

Наистина през далечната 1996 г. пристъпих за първи път прага на тогавашното Висше военно транспортно училище „Тодор Каблешков”. Бях приет като курсант за обучение в специалност „Подемнотранспортни, пътни и строителни машини“. Много се радвам и се гордея, че цялостното ми израстване и професионална реализация са свързани с ВТУ. Благодарен съм на всички мои преподаватели, ръководители и колеги, че са ми помагали и са се доверили на моите умения и че са дали шанс за реализирането на това, което сме постигнали заедно.

През 2007 г. бях награден „За принос към младежко иновационно и информационно общество” като млад учен с международни и национални постижения.

Започвайки от асистент и преминавайки за кратко време през други академични длъжности, успях да реализирам немалко постижения, с които се гордея. До началото на 2021 г. бях почти 8 години ръководител на катедра „Подемно-транспортни машини и системи“. За времето на мандатите съумях с подкрепата на колегите да я превърна в едно успешно звено. Значително беше увеличен броят на обучаемите, като бяха създадени много успешни учебни планове за атрактивни специалности, които нямат аналог в нито едно друго висше училище. Само за пример - в магистърската степен „Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност“ се обучават 30% от всички магистри във факултета. Бе създадена и бакалавърска специалност „Двигатели с вътрешно горене“ – една от водещите по брой приети студенти в университета.

През 2018 г. станах един от най-младите професори в страната. Същата година оглавих факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“. Гордея се, че по време на мандата ми бяха модернизирани и създадени редица съвременни учебни зали и лаборатории, някои от които без аналог в страната. Например - по „Изпитване и експлоатация на газови съоръжения и инсталации“.

Факултетът запази мястото си на един от водещите по обучение на студенти по машинно и строително инженерство.

Вярвам, че новото предизвикателство - зам.-ректор по научноизследователската и международна дейност, ще бъде успешно и носещо гордост по време на мандата, а и след него.

 

Имате активен принос в развитието на науката във Вашата област. Автор и съавтор сте в над 70 публикации в областта на подемнотранспортните машини и транспорта в България, Русия, Полша, Турция, САЩ, Австралия, Великобритания.

Работата ми в областта на подемно-транспортните машини и транспорта започна още от студентските години. Изучавайки новости и нови технологии, работих като кореспондент за авторитетните британски издания: Jane’s Report, Metro Report, Railway Gazette International и International Railway Journal. Дейността ми с партньори от Европа, Азия, Америка и Австралия ми даде възможност да се срещна с някои от корифеите в областта на подемно-транспортната техника и транспорта. Изполвайки техния опит, съумях да направя интересни научни материали и учебна литература, които бяха високо оценени на национално и международно ниво.

Подемно-транспортната техника играе ключова роля в строителството по механизиране и автоматизиране на специфични дейности, свързани с вдигане, спускане, транспортиране, товарене, разтоварване и други манипулационни действия на различни по големина, маса и вид товари, което е от важно значение и за цялостното развитие на машиностроенето в България.

Стремежът ми винаги е бил и ще бъде към прогресивно развитие на областта на подемнотранспортните машини поради това, че трудно можем да си представим, да пренасяме и транспортираме товари без наличието на подемни и транспортни машини.

 

ВТУ си партнира и споделя научен и практически опит със сродни университети в Европа и по света, а Вашите възпитаници работят не само в България.

Висшето транспортно училище работи много добре с редица партньорски университети както по програма „Еразъм +”, така и по много международни проекти и инициативи. Към момента имаме над 50 споразумения за реализиране на мобилности с цел обучение и практика на преподаватели, административен персонал, студенти и докторанти. Водещи университети от Германия, Словакия, Турция, Полша, Унгария, Испания, Литва, Латвия, Португалия, Р. Сърбия, Гърция, Италия, Русия и др. са се доверили на нашия професионализъм, доказан с годините, и работим заедно по много значими проекти.

Вече няколко години ВТУ „Тодор Каблешков“ има много ползотворно сътрудничество с Технологичния университет в гр. Нингбо, Китай. То се развива устойчиво и изключително ползотворно. Между 2014 и 2018 г. бяха подписани различни договори в сферата на обмена на студенти и докторанти, както и на академичен персонал. Важен етап на научноизследователската дейност е Меморандумът за сътрудничество за трансфер на научни постижения и за създаването на Международен изследователски център и Алианс с участието на Технологичния университет – Нингбо, ВТУ „Тодор Каблешков“, Университета в Жилина, Република Словакия, и Института за космически изследвания и технологии при БАН.

През 2019 г. стартира инициативата на нашите китайски партньори за създаване на Алианс на инженерните висши училища „Един пояс - един път“, както и на Форум за иновационно сътрудничество. За ВТУ „Тодор Каблешков“ бе голяма чест да се включи в тези начинания, като нашият ректор проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова бе избрана за вицепрезидент на Алианса.

Важно е да се отбележи, че за поредна година ВТУ заема челни позиции в рейтинговата система на висшите училища в България. Това е следствие на много добрите постижения в учебната работа, научноизследователската и международната дейност.

Ключово в колаборацията ни със сродните университети е организирането на различни международни срещи, форуми и конференции. Ежегодно се провежда Международна научна конференция „Транспорт“, в която участват световно признати учени. Всички материали от нея се публикуват в научното списание „Механика, Транспорт, Комуникации“, което е със 17-годишна история и е реферирано и индексирано в пет световно известни бази данни с научна информация.

Действително наши възпитаници са на ръководни позиции в редица министерства, научни организации, български и международни компании и др. Имаме много студенти, успешно реализирали се във всички сфери на транспорта, икономиката и строителството както в страната, така и в далечни дестинации, като Нова Зеландия, САЩ, Испания и др.

 

В условията на пандемия се налага преосмисляне на работата на висшите училища и особено тези, които имат акцент в практическата страна при обучението. Как преминава учебният процес, възможни ли са практики в близки по дейност компании във Вашите лаборатории?

Пандемията свари неподготвен образователният сектор и много от нещата се случваха непланирано и в движение с цел адаптиране към обстановката.

Учебните занятия за 2020/21 г. започнаха в електронна среда в съответствие с планирания график и съгласно заповедта на министъра за здравеопазването. За своята подготовка студентите могат да ползват електронните платформи за обучение MS Teams и Мудъл.

Определено осъществяването на практически занимания в тази обстановка е огромен проблем, възможностите ни за реализацията на такова обучение са изключително ограничени.

Не се провеждат и стажантски програми и стажове. А те са много важни с оглед на това, че за огромна част от нашите специалности се изисква студентите да имат директен досег до съответните машини, уреди и инструменти. Не е възможно да се научиш да управляваш влак или подемна машина, без да си имал практика.

Реализирането н а практики в компании партньори също е трудно в настоящата обстановка.