Наука

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски”: Целта ни е МГУ да се развива като привлекателен център за авангардни научни изследвания

Нашите възпитаници не получават само диплома, а нещо много повече – професия за цял живот

Проф. Копрев, измина година от последното Ви интервю за в. „Строител”, което дадохте непосредствено преди обявяването на извънредното положение в страната. Сложната ситуация, свързана с разпространението на COVID-19, продължава. Как се справяте с подготовката на инженерите?

На 13 март 2020 г. за първи път от основаването на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“ (МГУ) бяхме принудени да спрем присъствените учебни занятия. Бързото разпространение на COVID-19 за кратко време предизвика големи сътресения и животът на всички се промени драстично. Кризисната ситуация позволи на МГУ да погледне процеса на обучение под друг ъгъл, да покаже, че инженерните науки са науките на бъдещето. Никой не беше подготвен за пандемията, но непредсказуемото развитие на ситуацията направи невъзможно бавното приспособяване на университетското обучение към променящите се условия на живот.

Благодарение на силната воля на всички наши преподаватели и студенти успешно завършихме академичната 2019/2020 г. в електронна среда. Обърнахме засилено внимание на курсовите задачи, тестове и казуси за самостоятелно решаване. Усъвършенствахме методите и процесите за ефективно и отворено за нови възможности предаване на знания и заедно с това заложихме на присъствено провеждане на изпитите. Така получихме реална и обективна съпоставка за качеството на обучение и придобитите от студентите знания в неприсъствена среда.

 

Доколко е застъпена практиката в обучението? Става ли се инженер само зад компютъра?

В нашия университет работим ръка за ръка с бизнеса. Учебните планове са изготвени така, че да удовлетворят неговите нужди и да са в унисон с тенденциите на световния бизнес. Напълно логично е още като студенти нашите възпитаници да бъдат част от минерално-суровинната индустрия. Провеждаме учебни и производствени практики на място в предприятията. Ежегодно компаниите отварят стажантски позиции за младежи от Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“

Факт е, че минерално-суровинната промишленост не спря работа по време на пандемията и доказа, че инженерите от бранша са изключително дисциплинирани и отговорни. Всеки работен ден в отрасъла носи различни предизвикателства. Убеден съм, че подготвяме студентите ни на достатъчно високо ниво, за да се справят с тях.

Инженерът трябва не само да може да открие проблема, но и да предложи работещи варианти за разрешаването му. Ето защо акцент в обучението в МГУ е възможността нашите възпитаници отрано да се научат да анализират, да носят отговорност, да се справят с трудности, но и да предлагат превантивни мерки за избягването им, а от особена важност е и умението да работят в екип. Не поставяме граница между стремежа за развитие на студентите и реализирането на техните иновативни идеи. Напротив - целта ни е да ги подпомагаме да се изградят като знаещи, можещи и уверени личности и специалисти.

Нашият университет показва успешния модел – наука – бизнес – образование. Това е възможно благодарение на разбирането от страна на партньорите ни, че качествено образование може да се получи само когато то е в синергия с най-добрите практики в света, когато преподавателите могат да получат достъп до най-новите технологии и знания, въведени в техните компании. Съвместните проекти на преподавателите с фирмите дават възможност да се поставят проблемите, които те решават в учебните зали и лаборатории, и студентите да участват пряко в преодоляването им.

 

Вие сте единствената държавна институция в страната, която в продължение на шест десетилетия осигурява научното обслужване и подготовка на висококвалифицирани специалисти не само за минното дело, но и за дейности, свързани с нефта и природния газ, взривоопасните технологии, борбата със свлачищните явления, използването на възобновяемите източници на енергия, природните рискове и др.

Наред с традиционните за нас специалности, като „Разработване на полезни изкопаеми“, „Маркшайдерство и геодезия“, „Хидрогеология и инженерна геология“, „Геология и проучване на полезни изкопаеми“, нашите кандидат-студенти могат да избират от десетки перспективни бакалавърски програми, като „Компютърни технологии в инженерната дейност“, „Електроенергетика и електрообзавеждане“, „Механизация на минното производство“, „Автоматика, информационна и управляваща техника“, „Биотехнологии“, „Обогатяване и рециклиране на суровини“, „Екология и опазване на околната среда” и др.

Предлагаме 18 бакалавърски и 42 магистърски програми. МГУ „Св. Иван Рилски“ е сред висшите училища в България с най-висока добавена стойност за студентите. Нашите възпитаници не получават само диплома, а нещо много повече – професия за цял живот.

 

През октомври т.г. ще проведете 64-тата Международна научна конференция на МГУ „Св. Иван Рилски“, в която ще вземат участие учени от цял свят – Австралия, Канада, Русия, Германия, Турция и мн. др. В почетния Национален организационен комитет личат и имената на знакови мениджъри, сред които са проф. дтн инж. Цоло Вутов, проф. дтн Николай Вълканов, проф. д-р инж. Стоян Братоев, д-р инж. Владимир Вутов, д-р инж. Иван Вутов, инж. Делчо Николов, инж. Андон Андонов, Сашо Дончев и др.

Така е. Конференцията се подкрепя от най-големите български компании, работещи в сферата на минерално-суровинния бранш, като „Геотехмин“ ООД, „Дънди Прешъс Металс“ ЕАД, „Асарел-Медет“ АД, „Геострой“ АД, „Елаците Мед“ АД, „Каолин“ АД, „Геотрейдинг“ АД, „Ескана“ АД, „Аурубис България“ и много други.

Вече 63 години нашият университет провежда ежегодно научния форум и превръща София в столица на световната минерално-суровинна индустрия. Традиционно в нея участват млади и утвърдени учени и изследователи от целия свят, които представят най-новите си разработки, идеи и нетрадиционни подходи за преодоляване на проблемите и осигуряване на устойчиво развитие. В събитието се включват и топ мениджъри на международни и национални компании, членове на почетния Национален организационен комитет, които представят своя опит и последните иновации при проучването, добива, преработката, транспорта, съхранението и използването на полезните изкопаеми. Така младите хора могат да се срещнат с ключови специалисти от практиката, което в редица случаи определя и техния жизнен път.

Конференцията дава широки възможности за осъществяване на контакти между бизнес средите и научните общности с цел проучване вариантите за приложение на нови методи и технологии в минното дело и геологията, добив, преработка, съхранение и транспортиране на нефт и природен газ, производства с взривоопасни технологии, борба със свлачищни явления, опазване на околната среда, рециклиране на отпадъци, използване на възобновяеми източници на енергия, природни рискове и др.

 

Да завършим с визията за развитие на научните изследвания във Вашия университет за периода до 2037 г.?

Всеизвестен факт е, че тези държави, които поддържат високи нива на инвестиции в научната дейност, демонстрират както силен икономически ръст, така и висок дял на световния пазар на иновации и знания. Визията ни е в синхрон с националните приоритети и с тези на Европейския съюз за изграждане на европейско пространство за научни изследвания и иновации. Целта е стимулирането и реализацията на висококачествена научноизследователска дейност на докторанти, млади и утвърдени учени, членове на академичната общност на МГУ.

Приоритетните направления са съобразени и с потребностите на минерално-суровинния отрасъл в България: развитие и внедряване на енергоспестяващи технологии, разработване на нови материали и продукти, екотехнологии и рециклиране на отпадъци. За да постигнем това, ние работим в няколко посоки. Разгръщането на човешкия потенциал е на първо място. Отдръпването на младите хора от академичната кариера е фактор, способстващ за ниската иновационна активност. Непрекъснато доизграждаме модерна и устойчиво поддържана научноизследователска инфраструктура за провеждане на висококачествени научни изследвания, което е основополагащо за постигането на значими резултати. Строителството, поддържането и достъпът до съвременни научни инфраструктури гарантира високо качество на направените изследвания, модерен процес на обучение и възможност за привличане на интелектуален потенциал, насърчаване на предприемачеството чрез възможност за генериране на нови знания и техния трансфер към икономиката на страната.

Нашата цел е МГУ да се развива като привлекателен център за авангардни научни изследвания и нови технологии, да привличаме и задържаме млади и водещи учени и изследователи, да издигаме международния престиж на България в областта на минерално-суровинната промишленост.