Наука

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: Програмата ми за модернизация на ВСУ е в отговор на световните предизвикателства в образованието и науката

Имаме идеи да задълбочим и развиваме връзките си с бизнеса под различни форми

Доц. Хандрулева , първо приемете поздравления от екипа на в. „Строител“ за избирането Ви на отговорния пост ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Използваме случая да Ви пожелаем много нови професионални и лични успехи.

Благодаря! Благодаря и на моите колеги за доверието и подкрепата, за това, че видяха в моята програма вярната посока за развитие на ВСУ „Любен Каравелов“. Вярвам, че с общи усилия и с високия професионализъм на работещите във ВСУ ще подготвяме специалистите в България, които да градят нейния облик за бъдещите поколения. Заедно можем да съчетаем традициите на ВСУ „Л. Каравелов“ с прилагане на нови практики, иновативни методи и динамичен подход.

 

Поемате ръководството на висшето училище от изключително уважавания от академичната общност проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, на когото бяхте заместник. Изборът Ви предполага продължаване на дейността и традициите. Какви ще бъдат те? И с какво Вашата управленска програма спечели конкурса?

Това, че поемам поста именно от проф. Борисов, е изключително задължаващо. Той е високо уважаван не само в академичните среди, но и в цялата професионална общност. В направлението, в което обучаваме студенти и докторанти – „Архитектура, строителство и геодезия“, връзката с бизнеса и с професионалните организации е от ключово значение. Доброто сътрудничество с браншовите камари е една от традициите, които възнамерявам да продължа. Имаме ползотворни взаимоотношения с Камарата на строителите в България, Камарата на архитектите в България, Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Съюза на архитектите в България, Българската асоциация на архитектите и инженерите консултанти. Партнираме си и с Национална компания „Железопътна инфраструктура“, със Столичната община и редица други местни администрации в страната. Съвместната ни работа с бизнеса и институциите дава възможност на нашите възпитаници за успешно професионално развитие, което е гордост за ВСУ.

За нас е важно студентите ни не просто да имат перфектна теоретична подготовка, но и да придобият точно тези знания и умения, които са нужни на бизнеса. За постигането на тази цел допринасят изключително много практиките на студентите в реална работна среда. След края на семестъра, обикновено през юли и септември, те посещават изграждащи се обекти, виждат спецификата на фазите на строителния процес. В специалност „Архитектура” част от стажовете са свързани с чудесни възможности за изява на творчеството и таланта на студентите, участие в ателиета и изложби. Затова имаме идеи да задълбочим и развиваме връзките си с бизнеса под различни форми, така че преминаването на завършилите ВСУ от университета към работните им места да се случва успешно и с лекота.

Висшето строително училище има изключително добри традиции и по отношение развитието на научноизследователската и художественотворческата дейност. През октомври 2020 г. се проведе XX Международна научна конференция „Строителство и архитектура“ ВСУ' 2020. В нея взеха участие над 500 учени от български и чужди организации и се презентираха над 120 изследвания и доклади в десет тематични направления. В последните две години бях председател на Организационния комитет на конференцията и смятам, че освен възможност за представяне на най-новите изследвания в областта на архитектурата и строителството, този форум ни дава изключителни и ползотворни приятелства и партньорства с университети и научни организации по света. Категорично заявявам, че това е още една традиция във ВСУ, която ще продължи. Вече започнахме подготовката за провеждането на XXI Международна научна конференция „Строителство и архитектура“ ВСУ' 2021. Надявам се да може да се състои присъствено, но в случай че не е възможно, вече имаме придобит опит от миналата година, подготвени сме за нейното хибридно или онлайн провеждане.

Висшето образование в България няма друга алтернатива, освен да се модернизира и да се развива, така че да отговаря на европейските изисквания. Това в пълна сила важи и за нас. Ето защо моята управленска програма е под надслов „За модернизация на ВСУ „Л. Каравелов” в отговор на световните предизвикателства в образованието и науката“. В нея са очертани конкретните цели и задачи, систематизирани в седем направления: учебна дейност; научноизследователска, художествено-творческа и издателска дейност; административен капацитет, конкурентоспособност и професионално развитие на академичния и административния състав; сътрудничество със студенти и докторанти и кариерно развитие; материално-техническа база; рекламна и комуникационна стратегия; финансова политика.

Първостепенно значение и важност ще има учебната дейност. Предоставянето на качествено образование и формирането на лидери в областта на архитектурата и строителството е всъщност нашата обществена мисия, това, с което допринасяме за развитието на българските градове и среда на живот. Поради което периодичният анализ и актуализация на учебните планове, все по-широкото използване на съвременните технологии в образователния процес, насърчаването на студентския обмен с чуждестранни университети са само част от действията, които планираме. Ще акцентирам и върху развитието на материално-техническата база. Знаете, че кампусът на ВСУ „Любен Каравелов“ събира на едно място учебните корпуси, общежитията, спортните съоръжения (тенис кортове, футболен терен, закрит спортен терен), студентски стол, административна сграда, библиотека, компютърни зали и лаборатории, паркови пространства, студентски клуб. Ще използваме това преимущество и ще търсим възможности да направим средата за учене и живот още по-приветлива и предразполагаща към добри резултати.

Поддържането на финансовата стабилност е от особено значение за функционирането на институцията. С внимание и грижа ще се отнасяме към младите учени, като създадем условия за тяхното кариерно развитие и израстване. Ще стимулираме и подкрепяме научноизследователската дейност на членовете на академичния състав при участието им в национални и европейски проекти. Основен приоритет са студентите и докторантите, както и диалогът с тях по всички въпроси, свързани с обучението и живота им в училището.

 

ВСУ има нови декани – на Строителния факултет - доц. д-р инж. Христина Заякова, и на Архитектурния - доц. д-р арх. Юлия Илиева. Настоящото ръководството на ВСУ се състои от млади хора, възпитаници на ВСУ, започнали професионалната си кариера в него, включително и самата Вие.

Изборите за декани на факултети приключиха съвсем скоро. Използвам възможността да поздравя новоизбраните ръководители доц. д-р арх. Юлия Илиева и доц. д-р инж. Христина Заякова. Убедена съм, че с техния професионализъм, административни способности и лидерски умения ще изпълняват успешно своите отговорности и заедно ще работим за бъдещото развитие на ВСУ.

Благодарение на работата ми като зам.-ректор в периода от 2017 г. до 2021 г. съм запозната с предизвикателствата пред висшето образование и имам цялостна визия за развитието на ВСУ като образователна институция. Смятам, че това е знак за приемственост, устойчивост и едновременно надграждане и промяна. Както е заложено в моята програма, очаквам развитието на училището да се осъществи в няколкото приоритетни направления, които вече посочих, като отново ще подчертая, че е необходимо актуализиране на учебните планове и програми във всички специалности с акцент върху осъвременяване и дигитализиране на учебното съдържание, в съответствие с минималните държавни изисквания и съобразно критериите на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА), както и на най-високите международни стандарти. Приоритет ни е въвеждането на иновативно и интерактивно обучение и дигитализация на учебния процес, включително и създаване на интерактивни кабинети. Належаща е нуждата от изграждане и въвеждане на съвременна система за интелигентно управление и информационно обслужване както за учебния процес, така и за административните дейности. Считам, че от особена полза за студентите е привличането на доказали се специалисти от практиката и национално утвърдени професионалисти като гост-преподаватели. Основна задача за мен и моя екип е запазване и издигане авторитета на ВСУ като устойчива и желана образователна и научноизследователска институция с традиции в образователния процес за сектор „Строителство и архитектура”.

Вярвам, че най-добрата реклама на нашето висше училище са неговите успешно реализирали се възпитаници, затова с голямо внимание следим кариерното им израстване след дипломирането.

Това, че на позициите ректор и декан бяха избрани дами, също може да бъде разглеждано като знак. Всъщност не само в България, но и по света понякога момичетата подхождат със страх към професията на строителния инженер. Не знаят дали биха се справили. Практиката обаче показва, че след дипломирането си дамите се реализират изключително успешно и достигат до високи управленски нива в строителните компании, администрацията, менажирането на инвестиционни проекти.

 

Пандемията оказа сериозно негативно отражение на образователния процес. Как то може да бъде преодоляно?

За съжаление COVID-19, който наложи извънредното положение през м.г., и последвалата епидемична обстановка имат сериозно въздействие върху образованието. Обучението в електронна среда има своите предимства, но няма как да бъде еднакво ефективно с присъственото обучение. Още повече, че в случая с ВСУ „Любен Каравелов“ става дума за регулирани професии. Но водени от убеждението, че здравето на нашите възпитаници и преподаватели е от първостепенно значение, и спазвайки противоепидемичните мерки, успяхме успешно да организираме обучението и изпитите на студентите в електронна среда.

Кризите обаче винаги ни учат и ни правят по-гъвкави. Сега разполагаме с още един модел за справяне. След изминалата повече от година в пандемия изглежда, че дори след приключване на кризата образованието няма да бъде такова, каквото е било преди. Просто защото вече имаме повече инструменти за преподаване, изпитване, комуникация. Обучението продължава независимо от обстоятелствата и студентите се справят успешно. Това, което е по-трудно, е да се поддържа усещането за общност и за принадлежност, което е част от духа на висшето образование. Академичната среда не е само място за учене. Тя е съвкупност от срещи със състудентите, приятелства, комуникация, възможности за неформално общуване между студентите и техните преподаватели. Ето този социален и толкова естествен и човешки елемент се промени. Изгуби се реалното общуване, като се наложи трансформацията му във виртуалност, отдалечен достъп, електронна среда. Затова се надявам по-скоро да върнем нашите възпитаници в учебните зали.

Ковид кризата оказа сериозно влияние и при осъществяването на мобилности на студентите и преподавателския състав. През февруари подписах Еразъм Харта за програмен период 2021 - 2027 г. и се надявам да продължим да разширяваме и укрепваме сътрудничествата с чуждестранни висши училища с цел създаване на условия за мобилност на студенти, докторанти, преподаватели, административен персонал, както и специализации на преподаватели в рамките на европейските образователни програми.

 

Броят на кандидат-студентите намалява за цялата структура на висшето образование. Това е фундаментален проблем и за ВСУ „Любен Каравелов“. Какво предвиждате в тази насока?

Конкретно по отношение на кандидатстудентската ни кампания това, което планираме, е развитие на комуникационната ни стратегия. Социалните медии са страхотен начин да достигнем до повече хора, които биха искали да се обучават по някоя от специалностите, които предлагаме - „Архитектура“, „Строителен мениджмънт“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Строително инженерство“, „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“, „Строителни конструкции“, „Технология на строителното производство“, „Управление на инвестиционни проекти“, „Технология и управление на строителството“, „Опазване на архитектурното наследство“, „Дизайн“, „Урбанизъм“, „Ландшафтна архитектура“, „Управление на недвижимости“, „Защита на населението“ (Строителна пожарна и аварийна безопасност).

Един от подходите ни е информацията за обучението във ВСУ да бъде представяна пред гимназисти от наши настоящи възпитаници. По този начин се избягват някои комуникационни бариери, които биха могли да съществуват при общуване например между кандидат-студентите и преподаватели на високи академични длъжности. За щастие Студентският съвет на ВСУ активно ни подкрепя и подпомага в тази дейност. Нашите възпитаници разказват открито и подробно за обучението във ВСУ, отговарят на въпросите на учениците. По този начин бъдещите студенти могат да направят своя информиран избор и ако преценят, че това е тяхното призвание – да кандидатстват. Предвиждаме провеждане на дни на отворените врати, по време на които гимназистите да се запознаят с формите и методите на обучение във висшето училище. Считам, че е необходимо постоянно да популяризираме професиите на инженера и архитекта в средните училища чрез провеждане на семинари и работилници с участието на доказали се професионалисти от практиката и преподаватели. Но всичко това може да се случи след отпадане на противоепидемичните мерки и при възможност за по-мащабни събирания на хора.

Кандидатстудентските изпити в момента се провеждат в електронна среда. За този по рисуване, който е задължителен за специалност „Архитектура“, има безплатни консултации с преподаватели от Архитектурния факултет. За специалностите в Строителния факултет може да се кандидатства с оценките от държавните зрелостни изпити.

В по-широк смисъл това, с което смятам, че привличаме и трябва да привличаме кандидат-студенти, е качеството на образованието. ВСУ „Л. Каравелов“ е с над 80-годишна история. При нас са се дипломирали над 5500 инженери и архитекти. Едновременно имаме, от една страна, опит и традиции и, от друга - воля непрекъснато да се развиваме. Оценката ни от НАОА ни нарежда на едно от първите места в професионално направление „Архитектурна, строителство и геодезия“. В рейтинговата система на Министерството на образованието и науката също заемаме добра позиция. Предстои ни нова акредитация и ще работим оценката ни да бъде допълнително повишена.

Когато говорим за качество на образованието, има и нещо, което може да не се възприема като първостепенно, но за нас е изключително важно – отношението към студента, уважението към неговата личност и времето му. На това е подчинено организирането на административните процедури, изготвянето на учебните програми, правилното провеждане на учебния процес. Стараем се да имаме обратна връзка от студентите и да чуваме тяхното мнение.

 

Какви ще бъдат първите Ви мерки за стабилизирането и подмладяването на академичния състав на ВСУ „Любен Каравелов“?

Кадровата политика е една от основните отговорности на ректора. В момента заради здравната криза стана болезнено ясно, че не болниците лекуват хората, а лекарите. Същото е и в образованието, където качеството зависи в най-голяма степен от преподавателите. Тяхната всеотдайна работа, ентусиазъм и професионализъм е това, което „пали“ любопитството на студентите и ги вдъхновява. ВСУ разполага с изключително квалифицирани преподаватели със специализации в чужбина, с успешна научна и изследователска дейност, с богат практически опит. Когато става дума за „подмладяване на академичния състав“, трябва да се има предвид, че възрастта не е определяща за качествата на един преподавател. Има по-възрастни колеги със знания, опит и харизма, студентите ги харесват и научават много от тях. В същото време политиката на Министерството на образованието и науката в момента цели привличане на повече млади хора за преподаватели и издигане престижа на професията. Аз напълно подкрепям тази политика поради няколко причини. От една страна, в дългосрочен план за естественото обновяване на преподавателския състав е важно да можем да спечелим млади хора. От друга – просто има изключителни млади учени, знаещи и с желание да се развиват. Такива личности ще търсим, ще привличаме и ще подкрепяме в тяхното професионално израстване.