Наука

Доц. д-р арх. Юлия Илиева, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“: Ориентираме обучението към потребностите на пазара на труда

Юлия Илиева е завършила Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) през 2004 г. В периода 2005 - 2008 г. е редовен докторант към катедра „Технология на архитектурата“ в Архитектурния факултет на УАСГ.

През 2013 г. защитава дисертация по специалност „Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли“, а 2008 г. постъпва на работа във ВСУ „Любен Каравелов”, катедра „Сградостроителство и архитектурни конструкции“. През 2017 г. става доцент. Ръководи катедра „Сградостроителство и архитектурни конструкции“, а от 2021 г. е  декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Л. Каравелов“.


Доц. Илиева, първо приемете поздрави от екипа на в. „Строител” за избирането Ви на поста декан на Архитектурния факултет във Висшето строително училище „Любен Каравелов“ и пожелания за здраве и много професионални успехи. На какво заложихте в програмата си за управление?

Благодаря! Използвам случая от страниците на в. „Строител“ да благодаря още веднъж и на колегите си, които подкрепиха моята кандидатура.

Днес висшето образование в България се развива в контекста на известни демографски проблеми – намаляване броя на кандидат-студентите, увеличаване на възможностите за обучение в чужбина, засилваща се конкуренция между висшите училища, динамика на пазара на труда и извънредна обстановка във връзка с пандемията. Това са обстоятелства, които бяха отчетени от мен при изготвяне на стратегията ми за управление на Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“. Основните принципи, на които се базира мандатната ми програма, са приемственост, устойчивост в развитието, идентичност и креативност. Повишаване качеството на учебния процес, увеличаване на научноизследователския и художествено-творческия потенциал на факултета, развитие на академичния му състав и привличане на повече студенти и докторанти са част от главните цели, които поставям в нея.

 

Началото на новата Ви длъжност съвпадна с кандидатстудентската кампания. Резултатите на приетите в Архитектурния факултет са много високи. Как ще коментирате?

На този етап след завършена II кандидатстудентска изпитна сесия по-голяма част от местата за специалност „Архитектура“ са попълнени. В момента съгласно календарния график тече приемането на документи за III сесия, като изпитите по рисуване и математика ще бъдат съответно на 9 и 10 септември т.г. Ако трябва да коментирам постигнатите резултати, то следва да отбележа, че през I сесия на изпита по математика 85% от оценките са шестици, а при II – отличните оценки са 50%. За този по рисуване, който е задължителен за специалност „Архитектура“, се провеждат безплатни консултации с примерни задачи и корекции от колектив художници от ВСУ „Л. Каравелов“.

Новото ръководство на ВСУ разви комуникационната ни стратегия по отношение на кандидатстудентската кампания. Чрез активна реклама в социалните медии ние се стремим да достигаме до повече хора, които биха искали да се обучават при нас. Всички специалности в нашия университет са подробно представени на интернет адрес https://priem.vsu.bg. В Архитектурния факултет след средно образование може да се запише „Архитектура” (магистърска степен, редовна форма на обучение) и „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“ (бакалавърска степен, редовна форма), както и магистратурите след висше образование в задочна форма – „Опазване на архитектурното наследство“, „Дизайн“, „Урбанизъм“ и „Защита на населението” (Строителна пожарна и аварийна безопасност). Тук е моментът да кажа, че тази година се дипломира първият випуск по „Защита на населението“, като демонстрира пред Държавната изпитна комисия много високи знания и умения.

Ние провеждаме иновативна кандидатстудентска кампания, в която водеща роля имат младите хора. Архитектурният факултет, в т.ч. преподаватели, студенти и служители, се включват активно в привличането на кандидати от строителните гимназии, училища по изкуствата и други с подходящ общообразователен профил. Друга успешна практика, която е въведена отскоро, е реализиране на посещения на ученици от горните класове във ВСУ „Любен Каравелов“. Така бъдещите ни възпитаници се запознават с учебния процес и с условията на живот в кампуса на училището. Например на 1 юли т.г. се проведе дискусионен форум на тема „Предизвикателства пред съвременното строително образование“. В него взеха участие преподаватели от Архитектурния и Строителния факултет, както и учители от Професионалната гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Кольо Фичето“ – Бургас. Срещата бе ползотворна и градивна.

Кампусът на ВСУ ни дава сериозно предимство пред другите висши училища. Нашите студенти и докторанти имат възможност да използват учебни сгради, лаборатории, административна част, библиотеки, ателиета за творческа работа, компютърен център, общежития, просторен студентски стол, кафене, модерни спортни съоръжения, културен дом с киносалон и изложбени пространства и др. обслужващи помещения.

Ще завърша отговора си с това, че европейската нотификация на специалност „Архитектура“ е предмет на гордост и удовлетворение за висшето ни училище. Ние сме част от семейството на университетите, които имат квалификация да осигуряват архитектурно образование на европейско ниво. Оценката, която е дадена от Акредитационния съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация за програмна акредитация на специалност от регулираните професии „Архитектура“ за ВСУ „Л. Каравелов“, е много висока и ни нарежда на едно от първите места в професионално направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия”. Гаранция за качеството на предлаганото образование във висшето ни училище е и добрата позиция, която заемаме в рейтинговата система на Министерството на образованието и науката.

 

Планирани ли са новости в учебния процес?

Ние периодично осъвременяваме съществуващите, както и създаваме нови учебни планове и програми. Целта ни е да ориентираме обучението към потребностите на пазара на труда.

Тази година се очаква актуализация на учебния план за специалност „Архитектура“, както и за магистърската програма „Защита на населението“. В началото на всеки семестър оптимизираме спектъра от избираеми и факултативни дисциплини в съответствие с установилите се тенденции в национален и световен мащаб и натрупания опит. Наша основна задача е въвеждането на съвременни методи и форми на преподаване с оглед повишаване на качеството на обучението и неговата практическа насоченост. От съществено значение е и стимулирането на развитието на компетентности и умения за креативно и критично мислене, комуникативност, работа в екип и др.

Пандемията от COVID-19 оказа сериозно въздействие върху образователния процес. За регулираните професии, каквато е и специалност „Архитектура“, прекият контакт между студент и преподавател е от изключително значение за постигане на високо качество на обучението.

 

От 14 до 16 октомври ще се проведе XXI Международна научна конференция по строителство и архитектура ВСУ'2021. Предизвикателство ли е организирането на подобно събитие в продължаващата извънредна обстановка?

Провеждаме това важно събитие всяка година. Въпреки пандемията в конференцията ни през 2020 г. взеха участие над 500 учени от български и чужди организации и се презентираха повече от 120 изследвания и доклади в десет тематични направления.

В момента тече организацията на XXI Международна научна конференция. Надяваме се епидемичната обстановка в страната да позволи нейното присъствено провеждане. В случай че това не е възможно, ние имаме готовност за хибридно или онлайн провеждане.

Подготовката на мероприятието е предизвикателство за всички нас, но ни дава възможности за представяне на резултатите от изследванията ни. На конференцията обменяме опит, винаги се осъществяват ползотворни дискусии, създават се нови приятелства и тясно сътрудничество между университети, научни организации и фирми от бизнеса по света.

В Международния научен комитет са включени видни преподаватели и учени от ВСУ „Л. Каравелов“, членове от други висши училища от България, както и преподаватели от чужбина. Като член на Организационния комитет мога да кажа, че тази година ние разширихме и обогатихме тематичните направления, които вече са 15 на брой. Сред тях са: Строителен мениджмънт и предприемачество; Безопасност и сигурност в строителството; Устойчиво строителство и екологична сигурност; Строително право и недвижими имоти; Дигитализация в строителството, архитектурата и обучението. С това ние отговаряме изцяло на изискванията на пазара на труда. За студентите е предвидена самостоятелна студентска секция.

Завършвам с това, че сборникът доклади е включен в „Националния референтен списък (НРС) на съвременни български научни издания с научно рецензиране“. Това е нещо, което извоювахме и с което се гордеем.