Наука

Гл.ас. д-р инж. Евгения Богданова, преподавател в катедра „Технология и механизация на строителството”, УАСГ: Обучението в УАСГ е най-добрата инвестиция за бъдещето

Тази година стартираме направленията „Опазване на културното наследство“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез BIM“

Д-р Богданова, Вие сте част от преподавателския състав на катедра „Технология и механизация на строителството” (ТМС) към Строителния факултет на УАСГ. Какво е да работиш в крак с бързоразвиващите се строителни дейности и технологии?

Нашата катедра е обособена през далечната 1976 г., като неин първи ръководител е проф. д.т.н. инж. Вълю Вълев. Преподават се теми, които подробно разглеждат способите на изпълнение на строително-монтажните работи, като за различните специалности се набляга на специфичните особености, свързани със съответното направление. Част от дисциплините са „Технология на строителството – първа и втора част”, „Технология на производството на сглобяеми стомано-бетонни елементи”, „Довършителни работи в строителството”, „Здравословни и безопасни условия на труд в строителството”, „Строителни машини”, „Контрол на качеството и приемане на строително-монтажните работи”, „Инженерни инсталации в сгради”, „Софтуерно проектиране на кофражи и скелета”. Дисциплините се учат във всички факултети на Университета по архитектура, строителство и геодезия, като в съответствие с учебните програми могат да се провеждат и на английски език. Наред с теоретичната подготовка студентите имат възможността да присъстват на лабораторни упражнения, където могат да се запознаят детайлно с технологията на строителните процеси, както и сами да участват в изпълнението на някои от тях. Към катедрата функционира лаборатория, в която се провежда както учебна, така и научноизследователска дейност, която е свързана с разработваните към ТМС дисертационни трудове, дипломни работи или с научноизследователски характер. Като част от учебния процес и с цел по-добра подготовка на студентите от катедрата ежегодно се организират изнесени практически занятия, самостоятелно и съвместно с „Масивни конструкции”, както и с „Метални, дървени и пластмасови конструкции”, където студентите имат възможността да посетят различни строителни обекти и да се запознаят с конструктивните и технологичните особености при изпълнението им. Това значително обогатява познанията на студентите и дава възможност за досег с практическата страна на строителството. По отношение на бързо развиващите се технологични дейности може да се отбележи, че преподаването в областта на този вид науки изисква постоянна теоретична и практическа подготовка – изследване на новите видове строителни материали, начините на приложение, изисквания по отношение на безопасни условия на труд и т.н., включително и познаване на механизацията, следене на иновациите по отношение на внедряването, които също са част от насоките на проучване. Всичко това е свързано с непрекъсната работа, участие в научноизследователски колективи, конференции, проекти и др.

Вие сте инициатор и основоположник на студентските конкурсни проекти към катедрата. Как се зароди тази идея?

Инициативата за провеждане на конкурсен проект към катедра ТМС дойде от желанието ми студентите да имат възможност още по време на обучението си да се сблъскат и да намерят решение на реални практически проблеми, свързани с технологията на изграждане на сгради и съоръжения. Имайки опит в практиката, когато постъпих като преподавател в УАСГ, виждах, че е необходима още по-силна връзка между теоретичната и практическата подготовка. Така през 2012 г. се зароди идеята, като първоначалната тема на конкурса беше „Технология за изграждане на монолитна сграда - теория и практика”. Считам, че когато задачите са пряко свързани с практиката или бъдещата работна дейност на студентите, тяхната мотивация и удовлетвореност са по-големи. Разбира се, както във всеки конкурс трябва да се заяви желание за участие, както и готовност за конкуриране в реална среда, тъй като освен преподавателите като ментори и членове на журито се включват колеги от водещи фирми в областта на кофражните системи.Началото на конкурса беше трудно. В годините той претърпя различни промени, като непрекъснато се търсеше най-добрата възможност за придобиване на допълнителни знания и умения от студентите. Благодарение на подкрепата на целия колектив на катедрата конкурсът се превърна в традиция.

Бихте ли разказали за новостите в областта на строителните технологии, които представляват интерес за студентите?

Като водещ преподавател по дисциплината „Технология на строителството и охрана на труда” към Архитектурния факултет имам пряко наблюдение над работата и интересите и на бъдещите архитекти. Вниманието им е привлечено към начините за изпълнение на нестандартни форми на обектите. Такива технологии представляват изработване на елементи с помощта на роботи манипулатори, използването на адаптивна кофражна система или използването на специални полимерни или многокомпонентни материали. Тогава елементите могат да се разглеждат като цялостни, едновременно разделени, дву- или тримерно разделени. Насоките в развитието се свеждат до установените вече основни принципи на технологията на строителството, а именно индустриализация, комплексно механизиране и автоматизиране на строителните процеси, стандартизация на конструктивните възли, елементи и детайли, внедряване на ефективни технологични методи и технически средства, като тенденцията е намаляване на броя на работните часове, на строителните отпадъци, на въглеродния отпечатък не само по време на строителството, а и по време на жизнения цикъл на сградата, цифровизация на строителните процеси и др.

Тази година е юбилейна за УАСГ. Какво ново да очакват студентите?

Университетът по архитектура, строителство и геодезия има запазени традиции по отношение на обучението на студентите, като приоритетите са свързани с развитие на съвременно качествено висше образование и адаптиране към динамично променящите се обществени потребности. В тази връзка от академична 2022/2023 г. започва обучение в нови направления, като „Опазване на културното наследство“ и „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез BIM“ . Независимо от избраното направление обучението в УАСГ е най-добрата инвестиция за бъдещето и реализацията в областта на архитектурата, строителството и геодезията.