Наука

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов”: Общините все по-често провеждат конкурси за идейни проекти, насочени към студентите ни

Имаме успешно и проактивно сътрудничество с КСБ

Доц. Хандрулева, в. „Строител“ е неколкократен носител на наградата „Глас на общините” на НСОРБ и следи дейността и инициативите на местните власти. В настоящия брой в рубриката ни „Кметовете говорят“ интервюто е с кмета на община Самоков Владимир Георгиев, който високо цени съвместната работа с ВСУ. Партнирате си и с администрациите във Видин и Костинброд.

Сътрудничеството между Висшето строително училище „Любен Каравелов“ и българските общини дава нови възможности и перспективи за развитие и на двете страни. На 9 ноември т.г. се проведе среща между зам.-ректора по учебната дейност и дигитализация доц. д-р инж. Илиана Стойнова и кмета на Видин д-р Цветан Ценков. Целта бе да обсъдим въвеждането на устойчиви практики и експертна подкрепа за решаване на ключови проблеми на Видин по отношение на архитектурната среда, благоустройството и устойчивото развитие на града. В срещата участваха и главният архитект на общината Десислава Евгениева, и арх. Галина Антова в качеството си на представител на Регионалната колегия на Камарата на архитектите във Видин. Образованието при нас е с изключително висока практическа насоченост и благодарение на сътрудничеството с община Видин на студентите на ВСУ ще бъде предоставяна актуална архитектурна и градоустройствена информация, която да се използва при разработването в бъдеще на студентски проекти или докторантски изследвания.

Ръководство на ВСУ е уверено, че практиките и стажовете са изключително важни за успешния кариерен старт на нашите възпитаници като ефективно средство за придобиване на ценен практически професионален опит, както и възможност за създаване на ползотворни контакти от значение за бъдещата им професионална реализация. Имаме договорено сътрудничество за организиране на студентски практики и стажове с местните власти на Видин, Самоков и Костинброд. От една страна, целим взаимен обмен и споделяне на опит от значение както за студентите, така и за общинската и областната администрация. От друга страна, могат да се оптимизират редица практически дейности и процеси, касаещи архитектурата, строителството и административното обслужване на местно ниво на управление. С кмета на община Видин бяха обсъдени и възможностите за съвместно участие в предстоящи проекти както на национално, така и на международно ниво.

Не по-маловажно за мен като ректор на ВСУ е обстоятелството, че общинската администрация е натоварена с изпълнението на ключова роля за развитието на българските градове и региони, а нашите студенти и преподаватели могат да бъдат част от този процес на взаимопомощ в дух на единство и сътрудничество. В курса на обучение се опитваме да даваме на възпитаниците си не просто солидни знания и умения, но и да развиваме критичното им мислене в посока към откриване на най-добрите модерни и устойчиви съвременни решения по отношение на строителството и архитектурата. В допълнение ВСУ успешно успява да запознава студентите с най-добрите практики от света и вярвам, че тяхното съвременно мислене, насочено с акцент върху екологичното управление, ще допринесе за по-доброто развитие на цялостната градска среда и крайградските региони.

Щастливи сме от факта, че общините все по-често инициират и провеждат конкурси за идейни проекти, насочени към студентите на ВСУ „Л. Каравелов“.

 

Кои са преимуществата на ВСУ, с които привлича все повече студенти?

През октомври т.г. Висшето строително училище навърши 84 г. от своето създаване. Това означава придобит сериозен опит, утвърдени традиции, високи стандарти в преподавателската и научната област. В направление „Архитектура, строителство и геодезия“ сме сред трите най-добри университета в страната. Качеството на образованието за нас е най-големият приоритет и това е отправната точка при вземането на всички мои и на колегите управленски и организационни решения.

Кампусът на ВСУ „Любен Каравелов“ е важно наше предимство. Студентските общежития, учебните корпуси, администрацията, библиотеката, спортните съоръжения се намират на едно място - сред зеленина, спокойствие и далеч от градския шум. Средата дава условия за концентрация върху учебния процес и силно се доближава до европейските стандарти за качество на обучението чрез осигуряване на необходимата инфраструктура за това. В същото време целенасочено създаваме свързаност със сърцето на София чрез различни събития, в които участваме или организираме, като изложби, инициативи, свързани с историята на сградите и развитието на столицата като цяло, представяния на книги и други.

 

Поддържате партньорски взаимоотношения с 19 европейски университета. Как се развива международната дейност?

Програмата „Еразъм +“ e сред най-успешните проекти на ЕС и това не е случайно. Единственият начин да вървим напред и да се развиваме е да бъдем свързани, да обменяме добри практики и опит и да бъдем креативни и смели в решенията си. Посещението на друга страна и университет винаги е досег с нови идеи и вдъхновение за нас – преподавателите, както и за нашите възпитаници. За студентите обучението за един или два семестъра в партньорски университет дава много знания и играе роля на призма, през която се пречупва и разширява светогледът на бъдещите архитекти и инженери. Прави ги по-уверени, дава им самочувствие, че това, което са научили, е приложимо навсякъде и те могат да работят и да се реализират успешно в ЕС.

Радваме се, че към „Еразъм +“ има сериозен интерес и от страна на преподавателите. Те също надграждат своите знания и умения чрез обмен на добри образователни практики и традиции.

В научната област поддържаме партньорски взаимоотношения и благодарение на Международната научна конференция по строителство и архитектура, която ВСУ организира всяка година. В периода от 6 до 8 октомври 2022 г. конференцията се проведе за 22-ри пореден път.

 

В момента във ВСУ „Любен Каравелов“ се обучават и студенти от Македония, Украйна, Сърбия, Косово, Русия, приети по постановление на Министерския съвет за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина.

Да, през настоящата академична година нашият университет имаше много повече кандидати от българските общности в чужбина. Това означава, че кампанията по прием на чужди студенти с български произход, която осъществява Министерството на образованието и науката, е много успешна и все по-широкообхватна по отношение на териториалния й и световен мащаб.

 

Сътрудничеството на ВСУ и КСБ е дългогодишно. Продължава и съвместната Ви работа с някои от строителните фирми по отношение на стажантски програми.

Щастливи сме, че имаме успешно и проактивно сътрудничество с Камарата на строителите в България, което мога да нарека не просто партньорство, а приятелство и споделяне на добър практически опит, знания и умения. Наши преподаватели участват в инициативи и събития на КСБ, а Камарата подкрепя научни и образователни начинания, организирани от ВСУ. Смятам, че и за двете институции качеството на образование в сферата на строителството е изключително важно и ще продължаваме да работим в духа на взаимно сътрудничество и споделеност с цел постигане на все по-големи резултати и покоряване на все по-високи професионални върхове.

За строителните фирми нашият университет е желан партньор и това не е моментно състояние, а напротив - трайна тенденция, която все повече намира реализация на национално и световно ниво. Най-често компаниите осъществяват контакт с нас във връзка с техни стажантски и стипендиантски програми, касаещи необходимостта от обявяване и респективно заемане на свободни работни позиции. По този начин ние подпомагаме студентите си в откриване на подходящите за всеки един от тях възможности за успешно професионално развитие. Силният старт в кариерата на възпитаниците ни е от изключително важно значение, което е и основният двигател да продължаваме да бъдем свързващо звено между бизнеса, нашите студенти и преподаватели.

В допълнение на това си сътрудничим също така и с платформи за търсене и предлагане на работа. Освен достъп до информация за свободни позиции те организират и безплатни събития и конференции, подготвящи младите хора за успешно кандидатстване за работа.

 

Как ВСУ ще посрещне предизвикателствата, свързани с непрекъснато покачващите се цени на суровините и енергията, забавянето на държавния бюджет и т.н. Възможно ли е заради тези трудности през зимата отново де се премине на дистанционно обучение като при пандемията?

Поскъпването на основните суровини и консумативи, свързани с обезпечаването на сградния фонд с ток, вода, отопление (природен газ), наистина е сериозна пречка. Към момента няма допълнително предоставени средства към бюджета на ВСУ за отопление и при сегашните цени на природния газ и електроенергията не бихме могли да се справим с покриването на разходите за доставката им. За да не преминаваме отново към дистанционна форма на обучение, което в нашите специалности не би се отразило добре на студентите, Академичният съвет на ВСУ „Л. Каравелов“ реши през януари и февруари 2023 г. да няма редовни учебни занятия. Вторият семестър ще започне от 27 февруари 2023 г. както за редовните студенти, така и за обучаващите се в задочна форма. През най-студените месеци – януари и февруари, ще се провеждат единствено изпитни сесии. Така редовната и поправителната изпитна сесия за втория семестър на академичната 2022/2023 г. ще се проведат през юли следващата година. Смятаме, че тази промяна в организацията и времевия характер на учебния процес е оптималното решение, което ще спомогне да не се понижи качеството на обучение и същевременно висшето училище успешно да се справи и превъзмогне кризите в страната. Все пак част от сградите ще трябва да продължат да се отопляват, като студентските общежития и администрацията.

В заключение за нас е изключително важно бюджетът за 2023 г. на ВСУ „Л. Каравелов“ да позволява нормална организация на учебния процес и обезпечаване нормалното функциониране на висшето училище.