Новини

ЕК предлага по-голяма прозрачност и по-малко бюрокрация за дружествата с цел подобряване на бизнес средата в ЕС

Днес Европейската комисия прие предложение за директива, благодарение на която дружествата могат по-лесно да разширят използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право на ЕС. Целта на предложението е да се улеснят трансграничните дейности на дружествата и да се подобрят прозрачността и доверието на предприятията чрез предоставянето на равнището на ЕС на публичен достъп до повече информация относно дружествата. Това ще доведе също така до намаляване на бюрокрацията за предприятията, извършващи трансгранична дейност, като годишно ще бъдат спестени около 437 милиона евро административна тежест, благодарение на сертификат на дружество от ЕС или на прилагането на принципа на еднократност. Предложението ще допринесе за по-нататъшната цифровизация на единния пазар и ще помогне на дружествата, по-специално на малките и средните предприятия, да извършват стопанска дейност в ЕС.

Намаляване на бюрокрацията и на административната тежест

За да се намалят бюрокрацията и административната тежест за трансграничните предприятия, предложените правила включват:

  • прилагане на принципа на еднократност, така че дружествата да не трябва да подават повторно информация при учредяване на клон или на дружество в друга държава членка. Съответната информация може да се обменя чрез Системата за взаимно свързване на бизнес регистрите (BRIS);
  • сертификат на дружество от ЕС, съдържащ основен набор от информация за дружествата, който ще бъде достъпен безплатно на всички езици на ЕС;
  • многоезичен стандартен образец за цифрово пълномощно на ЕС, с който дадено лице ще бъде упълномощено да представлява дружеството в друга държава членка;
  • премахване на формалности като необходимостта от апостил или заверени преводи на документи на дружеството.

Подобряване на прозрачността и на доверието в трансграничните стопански дейности

С предложението се актуализират съществуващите правила на ЕС за дружествата (Директива (ЕС) 2017/1132), за да бъдат адаптирани допълнително към развитието на цифровите технологии и новите предизвикателства, както и за да се стимулират растежът и конкурентоспособността на единния пазар.

За да се гарантират по-голяма прозрачност и доверие в дружествата, предложените правила са насочени към:

  • гарантиране, че чрез BRIS важна информация за дружествата (напр. за партньорства и групи дружества) е публично достъпна, най-вече на равнището на ЕС;
  • улесняване на търсенето на информация за дружествата в ЕС, като се даде възможност за търсене чрез BRIS и същевременно чрез две други системи на ЕС, свързващи националните регистри на действителните собственици и регистрите по несъстоятелност;
  • гарантиране, че данните за дружествата в бизнес регистрите са точни, надеждни и актуални, например чрез осигуряването на проверка на информацията за дружествата, преди тя да бъде вписана в бизнес регистрите във всички държави членки.

Следващи стъпки

Сега предложението ще бъде обсъдено от Европейския парламент и от Съвета. След като директивата бъде приета, се предлага държавите членки да разполагат с две години за транспонирането ѝ в националните законодателства.

Контекст

Дружествата са в основата на единния пазар. Благодарение на стопанските си дейности и инвестициите си, включително в трансграничен контекст, те играят водеща роля в приноса към икономическия просперитет и конкурентоспособността на ЕС и за осъществяването на двойния преход на Съюза към устойчива и цифрова икономика. За тази цел дружествата се нуждаят от предвидима правна рамка, която да благоприятства растежа и да е адаптирана да се справи с новите икономически и социални предизвикателства в един все по-цифровизиран свят. Предложените мерки ще се прилагат за около 16 милиона дружества с ограничена отговорност и за 2 милиона партньорства в ЕС.

В предложението е предвидена втората стъпка от цифровизацията на дружественото право на ЕС. С Директива (ЕС) 2019/1151 за цифровизацията от 2019 г. се гарантира, че процедурите в областта на дружественото право могат да се извършват онлайн, и по-специално че дружествата могат да бъдат учредявани онлайн. Предложението допълва тази директива и има за цел да увеличи наличността на информация относно дружествата, по-специално на равнището на ЕС, и да премахне административните пречки, когато дружествата и органите използват тази информация в трансгранични ситуации. Като цяло с предложението се насърчават решения, които са „цифрови по подразбиране“, при достъпа или използването на информация за дружествата в рамките на взаимодействията между дружествата и бизнес регистрите или органите. Предложението ще разчита и на използването на удостоверителни услуги и ще гарантира, че решенията, като сертификатът на дружество от ЕС, са съвместими с предстоящия европейски портфейл за цифрова самоличност.

То ще допринесе за постигането на целите за цифровизация, определени в съобщенията „Цифров компас до 2030 г.: Европейският път за цифровото десетилетие“ и „Цифровизация на правосъдието в ЕС — Инструментариум от възможности“, и ще улесни трансграничното разрастване на МСП в съответствие със съобщенията „Актуализиране на новата промишлена стратегия за 2020 г.“ и „Стратегия за мястото на МСП в устойчива и цифрова Европа“.

Както бе обявено в работната програма на Комисията за 2023 г., предложението е едно от основните действия в рамките на политическия приоритет „Европа, подготвена за цифровата ера“.