Наука

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, преподавател в Строителния факултет на УАСГ: Петте факултета на УАСГ приеха и записаха очаквания брой студенти

Изповядвам максимата, че човек трябва да вложи чувство, за да успее да създаде нещо добро и качествено

Позволявам си от страниците на вестник „Строител“, изключително ценено професионално издание, да пожелая на всички наши новоприети студенти, както и на обучаваните към момента много здраве, вдъхновение, упоритост, отдаденост, творчество и успехи в годините на обучение и себеусъвършенстване в нашия скъп УАСГ


Проф. Рангелова, за завършилите професионалните гимназии по строителство, а и не само за тях, летните месеци минават под знака на кандидатстудентските изпити. Какъв беше през настоящия прием интересът към специалностите в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)?

Традиционно интересът към професиите на архитекта и на строителния инженер се поддържа висок. По мое мнение това е продиктувано от различни фактори, като сред най-определящите са призванието и признанието на тези две професии в обществото, значението на строителната индустрия в икономиката на държавите и възможностите за реализация и развитие на младите специалисти, навлизащите иновации (дигитализация, нови технологии, софтуерни автоматизирани решения и продукти, изкуствен интелект, роботика и т.н.) в строителния инвестиционен процес. Да не забравяме и новите световни изисквания за устойчивост, енергийна ефективност и кръговост, както и интердисциплинарното развитие на теорията и практиката и други.

Тази година и петте факултета на УАСГ приеха и записаха очаквания брой студенти. Интересът към специалност „Архитектура” е най-оспорван, особено за момичетата. Архитектурният факултет (АФ) подготвя студенти и в бакалавърска и магистърска програма „Урбанизъм“, в магистърски програми „Ландшафтна архитектура и ландшафтно планиране“ и „Пространствено планиране“. Има англоезична магистърска програма - Computational and Advanced Design.

От академичната 2022/ 2023 г. в АФ се обучават студенти в „Управление и оптимизация на инвестиционни проекти в строителството чрез СИМ“. Това е кратка магистърска програма, свързана със строително-информационното моделиране, известно и като BIM, която е разработена по проект „Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академията на МВР в партньорство с Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, УАСГ и Медицинския институт на МВР“, реализирана с финансиране по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“ („ОПНОИР 2014-2020“). По нея се подготвят кадри, които могат да прилагат успешно BIM технологиите за управление на процесите в строителството като BIM мениджъри, отговарящи за цялостната организация на инвестиционния проект, за управление на риска в строителния сектор, за цялостната дигитална стратегия на строителния проект. Обучават се и BIM координатори, проектанти, проджект мениджъри, експерти, работещи в BIM среда. Търсенето на висококвалифицирани специалисти с умения в прилагането на BIM технологиите за съвместно проектиране и управление на процесите в строителството в последните години се задълбочава както на национално, така и на международно ниво, което от своя страна е свързано с приемането и прилагането на националните стратегии за дигитализация.

През 2022 г. започнахме и обучението в кратка магистърска програма „Опазване на културното наследство“. Тя е разработена в рамките на проект „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“ от колектив от научно-преподавателския състав на Архитектурния, Строителния и Геодезическия факултет на УАСГ. Финансирането отново е по „ОПНОИР 2014-2020“.

Разкажете кои са най-търсените специалности в останалите факултети на УАСГ.

В Хидротехническия факултет след обединяването на специалностите „Хидротехническо строителство“ и „Хидромелиоративно строителство“ в защитената специалност „Хидростроителство“ (в редовна и задочна форма) желаещите да се обучават и развиват в това направление значително се увеличиха. Това е единствената инженерна защитена специалност у нас. Общоизвестно е, че има огромен дефицит на хидроинженери в България. Хидросъоръженията се явяват стратегически обекти за развитието на страната ни и са свързани с нейната национална сигурност. Като отговорна обучителна институция УАСГ се стреми да подпомага държавата, като подготвя кадри, необходими за нейното функциониране и развитие. Традиционно в Хидрофакултета най-търсената специалност си остава ВиК. Той предлага и кратки магистърски програми - „Инженерна екология“, „Управление на водни ресурси“, „Газоснабдяване“, „Нефтогазово дело - Управление, мониторинг и експлоатация на газопреносни системи“.

В Транспортния факултет на УАСГ безспорно най-търсената специалност е „Транспортно строителство“ с нейните две специализации „Пътно строителство“ и „Железопътно строителство“. В него се обучават студенти и в кратки магистърски програми - „Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура“, „Геотехническо инженерство“. Предлага се и „Безопасност на пътното движение“, специалност която в последните години намери своето място поради необходимостта да се подготвят одитори по пътна безопасност.

И тази година Геодезическият факултет на УАСГ привлече кандидати. В него може да се придобие както регулираната специалност „Геодезия“, така и наложилата се вече бакалавърска „Устройство и управление на земи и имоти“. Има и кратка магистърска програма „Управление на европейски инфраструктурни проекти“.

Стигнахме до Строителния факултет, в който преподавате.

При нас интересът към специалността „Строителство на сгради и съоръжения” не намалява. И тази година обявеният прием на студенти е запълнен. Също така изпитвам голямо удовлетворение от утвърждаването на нашата бакалавърска програма „Управление в строителството“. Когато я създавахме преди години, идеята беше именно тя да бъде насочена към бъдещи колеги, които биха искали да се развиват в посока технология, организация, изпълнение и управление на строително-инвестиционния процес, от възникването на идеята до въвеждането в експлоатацията на даден обект, а в последните години и периода на експлоатация. Освен това целта на бакалавърската програма е подготовката на специалисти, които биха опознали, развивали и прилагали съвременните тенденции в строителната наука и практика. Кратката ни магистърска програма „Управление на проекти в строителството“ е сред най-търсените в УАСГ, продиктувано от доказващата се необходимост от висококвалифицирани управленски кадри на пазара на строителството, които отлично познават и могат да организират и управляват всички процеси при изпълнението на даден проект на ниво международна практика. Естествено, Строителният факултет в позицията си на обучител в тежките, сложни и отговорни дисциплини, обезпечаващи устойчивостта на сградната инфраструктура, предлага и кратки магистърски програми - „Конструктивно инженерство“, „Инженерно осигуряване на защита от бедствия и аварии“, „Реконструкция и модернизация на сгради и съоръжения“, „Изследване и проектиране на строителни конструкции“, „Енергийна ефективност в строителството“.

Позволявам си от страниците на вестник „Строител“, изключително ценено професионално издание, да пожелая на всички наши новоприети студенти, както и на обучаваните към момента много здраве, вдъхновение, упоритост, отдаденост, творчество и успехи в годините на обучение и себеусъвършенстване в нашия скъп УАСГ.

Имате завидна реализация в своя професионален път. От 2013 г. до 2020 г. сте ръководител катедра „Организация и икономика на строителството“ в УАСГ, в периода 2016-2020 г. сте декан на Строителния факултет, понастоящем сте ръководител на Центъра за върхови постижения към УАСГ „Наследство БГ“. Председател сте на УС на Българската асоциация по управление на проекти в строителството (БАУСП). Какво още?

Поради многобройните предизвикателства, които предлага съвременната инвестиционно-строителна наука и практика, интересите и ангажиментите ми са доста и разнообразни. В този момент усилията ми са насочени основно в два важни проекта, чиято подготовка и изпълнение са свързани с определени срокове.

Единият от тях е „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е основен инициатор и координатор. Аз съм член на УС на ЕЦИХ в сектор „Строителство“. От особена важност е успешната реализация на проекта, за да може в рамките на неговите срокове да изпълним задачите, които сме си поставили, а именно въвеждане на цифровата трансформация в отрасъла.

Вторият проект е свързан с подготовка и представяне на Програма за развитие и устойчивост с бизнес план за финансиране на Центъра за върхови постижения „Наследтво БГ“ по Програма „Образование 2021 до 2027“.

От пролетта на тази година имам честта да бъда член и на Управителния борд на Съвета по иновации, дигитализация и нови технологии при Българската търговско-промишлена палата. Основна цел на Съвета е да допринесе за развитието на приобщаващи и иновационни екосистеми, в които малките и средните предприятия да взаимодействат свободно с екосистемите на другите европейски и световни икономики в една динамична на знание цифрова среда. Това ще им даде възможност ефективно да защитават своите проекти, идеи и изобретения, да имат достъп до финансиране, да привличат висококвалифициран персонал, да просперират и да развиват бизнеса си.

Част съм и от други два проекта. Единият е Национален дискусионен форум за Енергийна ефективност „Интелигентно финансиране за интелигентни сгради“ (BeSmart). Сред партньорите в него е Камарата на строителите в България. Вторият е „Стимулиране на търсенето на умения за устойчива енергия с „кръговост“, като водещ и фокусиран върху многофункционалното зелено използване на покриви, фасади и интериорни елементи“. Финансирането и на двата проекта е от „Хоризонт 2020” на ЕК.

В настоящия програмен период излизат неограничени възможности за научна дейност с доказано практическо приложение. Като ръководител на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“ за УАСГ бих искала да създадем към него студентски научноизследователски център. Така всеки млад човек, който иска да работи по проекти с научна и приложна насоченост, ще може да го прави още от първи курс.

Водите доста сложни лекционни курсове в УАСГ, като „Организация и управление на строителството“, „Икономика на строителството“, „Стандарти в управлението на проекти“ и т.н.

Обичам много преподавателската си работа и студентите. Общоприета истина е, че професията на лекаря, учителя и свещеника е мисия. Така приемам и аз избраната от мен на университетски преподавател. В песен на известния български артист Тодор Колев се казва „Има ли мисъл, има ли чувство, само тогава става изкуство… Здрава идея, мисъл и чувство - само така се създава изкуство!...“ Инженерно-строителната професия е изкуство. Често цитирам тази мисъл, дори в залата пред моите студенти. Аз изповядвам максимата, че човек винаги трябва да вложи чувство, за да успее да създаде нещо добро и качествено, дори това да е строително-инвестиционен проект.

Приемам за мисия да се опитам да вдъхновявам студентите да учат и да работят с отдаденост професията, която са избрали. Тя трябва да им носи удовлетворение и да я практикуват с много любов.

Също така за мен много важно за успехите е отвореното съзнание и желанието непрекъснато да се развиваш, да приемаш предизвикателствата на днешния ден, да се стремиш към непрекъснато усъвършенстване и да знаеш и можеш да носиш отговорност за това, което трябва да правиш и което правиш.

Не бих искала да се отклонявам от технократската тема на нашия разговор, но говоря за това, защото приемам на първо място, че ние, преподавателите, даваме на нашите студенти не само знания по дадена дисциплина, ние ги учим и на общочовешки качества и ценности, трябва да бъдем пример за поведение и взаимоотношения, човешки и професионални. На второ място за мен човек никога не трябва да се отказва да се развива в това, в което е избрал като път в своя живот.

За какво не Ви остава време?

Аз живея с усещането, че имам време за всичко, което е на дневен ред за мен сега. Старая се за това. Моят баща често ми казваше, че „...искам всичко“, а аз му отговарях: „Да, искам всичко, което мога да постигна сама, и удоволствие и вдъхновение за мен е работата в различни направления! Това ме обогатява и ми дава енергия за живота!“

Мечтая някой ден да се науча да свиря на пиано, една от мечтите на моята майка, която в ранните си детски години не оцених достатъчно. Вярвам, че животът ще ми даде възможност да имам време за всичко това.

Освен всичко друго Вие сте и председател на СД на „Метрополитен“ ЕАД. Възпитаниците на Строителния факултет на УАСГ добре дошли ли са да работят при Вас?

За мен е висока чест да бъда част от колектива на „Метрополитен“ ЕАД, чиято мисия е изграждането на обект, важен не само за развитието на столицата, но и с национално значение, както и да работя с професионалист и човек, какъвто е проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на дружеството, и с неговите заместници инж. Красимир Савов и инж. Кирил Зайков. Дейността ми в „Метрополитен“ е изключително отговорна и интересна. Съоръженията, които се строят, са уникални и тяхното решение предполага висока професионална подготовка. Опитът – управленски и инженерен, който натрупвам в качеството си председател на СД, е безценен, надгражда и обогатява моите знания и умения.

През годините УАСГ и „Метрополитен“ ЕАД са имали отлични взаимоотношения. Поради спецификата на метрото винаги студентите в специалност ПГС/ССС са имали възможност за по-кратко или по-задълбочено запознаване с работата в него. Студентите в 4-ти курс на специалността ССС имат задължителна практика „Организация и управление на строителството“ и вече повече от 20 г. те посещават в рамките на тези часове обектите на „Метрополитен“ ЕАД. През т.г. инженер от „Метрополитен“ ЕАД защитава дисертация в нашата катедра „Организация и икономика на строителството“ на тема „Ефективно управление на големи инфраструктурни проекти в градска среда“. Също така много от колегите в УАСГ, както и аз в личното си качество, сме участвали в проектирането на метротунелите и метростанциите на столичното метро. Искам да подчертая, че инж. Красимир Савов и инж. Кирил Зайков, както и много други специалисти, работещи в дружеството, са възпитаници на УАСГ.

„Метрополитен“ ЕАД е голяма организация и нейните сложни и специфични съоръжения изискват непрекъснато подготвени кадри. Обсъждаме да предоставим възможност за производствена практика за дипломантите на Строителния и Транспортния факултет с продължителност до 1 месец в дипломния семестър от тяхното обучение, като дадени проблеми на съответния обект да станат тема на дипломната им работа. Тази наша инициатива предстои да бъде представена официално и на ръководството на университета като възможност от следващата академична година. Вярваме, че с това ще бъдем полезни както на „Метрополитен“ ЕАД, така и на студентите и ще подпомогнем УАСГ във възвръщането на традициите за грижата за реализацията на младите специалисти.