Наука

Доц. д.р инж. геол. Ивайло Иванов, декан на Факултета по транспортно строителство в УАСГ: Транспортното строителство е най-бързо развиващият се и най-перспективният сегмент на отрасъла

Нашите възпитаници са подготвени изключително добре и са запознати с най-новите технологии

Доц. Иванов, повече от 20 г. водите лекционни курсове в различните факултети на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Какво е важно за Вас като преподавател?

Независимо че съм декан на Факултета по транспортно строителство (ФТС), аз съм специалист по хидрогеология и инженерна геология и съм завършил Висшия минно-геоложки институт (сега МГУ „Св. Иван Рилски“). Преподавател съм по инженерна геология и хидрогеология към катедра „Геотехника“, която е част от ФТС. Както и другите колеги от катедрата, при обучението на студентите от всички инженерни специалности в УАСГ се старая да създам и затвърдя в тях убеждението, че земната основа е от изключителна важност за устойчивостта и дълготрайността на всички видове строителство. В „Геотехника“ се е изградил силен преподавателски екип от специалисти в земната механика, фундирането, инженерната геология и хидрогеологията. Всички действаме в синхрон, показвайки на младите хора важността на основите на строителството. Под „основи“ имам предвид наистина основите като фундаменти и като земна основа.

Разбира се,  инженерната геология, хидрогеологията и геотехниката трудно могат да бъдат преподавани само теоретично. Затова нашите лекции и упражнения са наситени с много практически примери, съчетани са с редица посещения на обекти, за което помага и богатият практически опит на всички колеги от катедра „Геотехника“.

Дали сме успешни, показва това, че в проектантските и строителните компании вече има силно разбиране на важността на геотехниката и на инженерно-геоложките проучвания. А в тези фирми работят много наши възпитаници.

Вашето име се среща като автор на научни публикации в авторитетни издания и на доклади на научни конференции.

Няма как един преподавател във висше учебно заведение да не се занимава и с научни изследвания. Това е особено характерно за Факултета по транспортно строителство. Петте катедри към ФТС включват специалисти с богат практически и научен опит, който именно чрез публикациите се споделя с колеги от България и света. Даже това, че катедрите във факултета са с различна насоченост – инженерна, хуманитарна и общообразователна, обогатява всички нас като хора, като преподаватели и учени.

Колегите от инженерните катедри „Геотехника“, „Пътища и транспортни съоръжения“ и „Железници“ се сблъскват в практиката с множество разнообразни проблеми и това им предоставя възможност за много научни изследвания,  резултатите от които се публикуват в различни  издания. Преподавателите от катедрите „Математика“ и „Обществени науки“ също са ангажирани с проучвания в своите области и също редовно публикуват резултатите от работата си. Често нашите научни разработки са съвместни с колеги от чужбина, с които поддържаме тесни връзки и редовно обменяме опит.

Доказателство за активната и резултатна научна дейност на преподавателите от ФТС са големият брой книги, издадени от тях, и многото ежегодни публикации в авторитетни научни списания, както и това, че колеги от факултета са в организационните комитети на международни и национални научни форуми. Разбира се, за да може да се развива тази изследователска дейност, са необходими условия и финансиране, което макар и трудно, се осъществява с подкрепата на различни фирми, на УАСГ и на Центъра за научни изследвания и проектиране към УАСГ.

Специално моята лична изследователска дейност е свързана както с практическия ми опит като инженер-геолог и хидрогеолог, така и с хобито ми – спелеологията, науката за пещерите и карста, с която се занимавам вече повече от 40 г. и която е главната причина да завърша тази специалност в Минно-геоложкия университет. Всичко това ми е дало възможност да съм автор или съавтор в няколко книги и десетки статии и доклади на научни конференции.

Разкажете ни за практическия си опит. Кои са най-интересните Ви проекти?

За изминалите 34 г. от дипломирането ми винаги съм работил по специалността. Първоначално като инженер-геолог и хидрогеолог в различни предприятия и фирми, а от 1996 г. и като преподавател в УАСГ. За това време съм се сблъсквал с разнообразни проекти и задачи – проблемни, непредвидими, но всички те по един или друг начин са обогатявали моя опит. Именно това се старая да предам и на своите студенти – както резултатите от тези проекти, така и увереността, че трудностите са преодолими със знания, последователност и упоритост.

Като най-интересни сред стотиците обекти, които съм ръководил или в които съм участвал, бих отбелязал инженерно-геоложките проучвания  за високи скални откоси, както и  за морско пристанищно строителство.

При високите скални откоси често се е налагало да използвам знанията и уменията си, придобити от заниманията със спелеология и алпинизъм, както и с помощта на приятели. Например укрепването на скалите на източния скален откос край Провадия, което всички могат да видят и сега, беше една много сложна и извънредно интересна задача, при която се наложи да използваме хеликоптер и специално изграден от нас лифт, за да качим оборудването на платото над откоса.

Проучванията за морско пристанищно строителство също са изключително сложни както от логистична, така и от техническа гледна точка, но и интригуващи. Изпълняват се от специално оборудвани кораби или платформи, като във всеки момент се изпитват знанията и уменията на персонала – сондажни специалисти, геолози, екипаж на кораба. При тези проучвания точните действия на всички участници са от основно значение за справяне с различните предизвикателства, решаване на проблемите в движение и постигане на резултат.

Били сте експерт към Световната банка (СБ).

В периода 2019-2021 г. бях включен в екип на СБ от български и чуждестранни специалисти, свързан с подобряване на управлението на водите в България. Работехме по няколко проекта, финансирани от СБ и изпълнявани през басейновите дирекции и МОСВ. Целта беше изготвянето на нови планове за управление на речните басейни, които включват както повърхностните, така и подземните води. Ценният природен ресурс, водата, трябва да се управлява и използва ефективно, за да не се получи невъзвратимо намаление на запасите от подземни и повърхностни води. В някои райони на САЩ например поради изчерпване на запасите от подземни води хората се изселват, спира производството на земеделска продукция. Дори могат да се получат деформации на земната повърхност поради понижаването на нивото на подземните води. В Израел също е имало такива проблеми, но сега тази държава е модел за съвременно управление на водните ресурси, което е въпрос на национална сигурност.

Какви са перспективите за реализация на завършилите ФТС?

Транспортната инфраструктура е кръвоносната система на всяка развита държава. Тя включва пътищата и жп линиите, летищата, пристанищата и още много компоненти. Без добра транспортна мрежа една държава няма как да се развива. Именно затова транспортното строителство е и ще бъде най-бързо развиващият се, най-перспективният и един от най-добре финансираните сегменти на отрасъла. От хилядолетия строителството на пътища е спасявало неедна държава от криза.

На дневен ред в България са различни лотове от скоростните жп линии, чието изграждане в момента върви с ускорени темпове. Независимо от трудностите в страната продължава изграждането на магистрали, пътища, тунели, мостове, пристанища, където наши възпитаници – инженери по транспортно строителство, на практика прилагат наученото в университета и увеличават опита си. С увереност мога да твърдя, че нашите випускници са подготвени изключително добре и са запознати с най-новите технологии в транспортното строителство. Доказателство за качеството на подготовката им е фактът, че почти всички, завършили ФТС (над 95%), работят по специалността, развиват се и ръководят значими транспортни строителни обекти не само в България, но и в чужбина.

В последно време голямо значение се отдава на пътната безопасност. Крачка напред в това направление е магистърската програма „Безопасност на пътното движение“, която е разработена съвместно с Академията на МВР. В момента по нея се обучават над 40 студенти, повечето от които работят в различни структури на държавната администрация – Агенция „Пътна инфраструктура“, КАТ. Те ще получат съвместни дипломи от УАСГ и от АМВР и това са бъдещите експерти в областта на пътната безопасност, които ще намерят реализация във всяка сфера на транспортната инфраструктура.

В заключение искам да кажа, че транспортното строителство е дейност за смели и упорити хора, които не се огъват пред проблемите и могат да решават предизвикателства. Защото пътища и жп линии не се правят в офисите, а между градовете и населените места, понякога в много трудни условия.