Наука

Доц. д-р инж. Илиана Стойнова, зам.-ректор по учебна дейност и дигитализацията във ВСУ „Любен Каравелов“: В рамките на кандидатстудентската ни кампания стартираме посещения в гимназии в страната

Партньорството ни с КСБ е дългогодишно и много успешно

Доц. Стойнова, в качеството Ви на зам.-ректор по учебната дейност и дигитализацията сте ангажирана с подготовката и провеждането на кандидатстудентската кампания на Висшето строително училище „Любен Каравелов“. Какви са първите резултати от класиранията, забелязват ли се вече определени тенденции?

Кандидатстудентската кампания на ВСУ е целогодишна и преминава плавно от една академична година в следващата. Поддържаме постоянно рекламна кампания в социалните медии. Разчитаме и на директния контакт с бъдещите абитуриенти, в средата на февруари стартираме посещения в гимназии в страната. На срещите учениците получават информация за специалностите, битовите условия, възможностите за спорт и развлечения, както и за перспективите за реализация пред бъдещия строителен инженер и архитект.

Стартираха и безплатните консултации по рисуване за специалност „Архитектура“ в първата кандидатстудентска сесия, които се радват на значителен интерес и посещаемост. В последните 2 г. има устойчива тенденция на предпочитанието към обучението по „Архитектура“, „Строителство на сгради и съоръжения“, „Строителен мениджмънт“, като се надяваме тя да се запази и да стане възходяща. През изминалата 2023 г. бяха заети по-голямата част от отпуснатите бройки за прием на студенти държавна поръчка още на първата кандидатстудентска сесия през март. С радост отбелязваме и възраждането на интереса към уникалната за страната бакалавърска програма „Строителство и архитектура на сгради и съоръжения“, която се изучава единствено във ВСУ „Любен Каравелов“.

Работим успешно с директорите на професионалните гимназии по строителство, с представителите на Регионалните управления на образованието (РУО) и на местната власт. Поддържаме постоянен контакт с основните потребители на кадри в лицето на строителните фирми. На срещите си с тях те споделят за трудностите, пред които са изправени при обезпечаване на бизнеса и общинските администрации с кадри с висше строително образование.

През ноември участвахме на „Форум висше образование – да успееш в България“ в Перник и в информационната кампания в Дупница под надслов „Училището свърши, сега накъде?”. Предстоят и изложения на български университети, организирани от общините в цялата страна. Надявам се, провокирани от недостига на строителни кадри, повече общини да инициират подобни събития. Желанието ни е да продължим и разширим сътрудничеството си със средните училища, професионалните гимназии, РУО, местните власти и центровете за кариерно ориентиране и консултиране в областните градове.

Сътрудничествата ни с частния сектор, браншовите камари, държавната и общинските организации имат за основна задача преодоляване на недостига на квалифицирани строителни кадри и създаване на условия за висше образование, отговарящо на нуждите и потребностите на работодателите.

За резултати от класиранията е още рано да говорим. В момента сме в първия етап на кандидатстудентската кампания, като предстоят изпитите от първата сесия – на 28 и 29 март.

ВСУ „Любен Каравелов“ е от малкото висши училища в столицата, а и в страната, които разполагат с кампус. Изключително удобство е близостта на учебните зали и аудитории до общежитията, студентския стол и спортния комплекс. Студентският съвет (СС) разполага с клуб за развлечения, срещи и купони. Има и голяма зала-киносалон, която младите хора могат да ползват за организираните от СС балове, партита и събития.

Пожелавам си успешна кандидатстудентска кампания и повече мотивирани млади хора да изберат професията на строителния инженер или архитект.

Важен въпрос за всички университети са ежегодните резултати и класацията на Рейтинговата система на висшите училища в Република България.

За пета поредна година заемаме трето място в направление 5.7 „Архитектура, строителство и геодезия“ след Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Академията на МВР, като само с УАСГ имаме сходни магистърски и бакалавърски програми по „Архитектура“ и „Строителство на сгради и съоръжения“. Работим в посока да поддържаме и повишаваме качеството на обучение. Стремежът ни е да запазим и подобрим позицията си.

Водите лекции по едни от най-тежките дисциплини от катедра „Механика и математика”. Как се справят студентите с Вашите предмети?

Тези дисциплини формират инженерното мислене и са основополагащи. Не е възможно да си строителен инженер без познания както по математика, така и по механика. Моите наблюдения са, че студентите се справят успешно с усвояването на материала, разбира се, не без помощта на преподавателите. Особено важен е подходът и мотивацията им да поднесат материала по лесен и достъпен начин. Необходимо е обаче и студентите да бъдат мотивирани и да положат известни усилия за усвояване на материята.

Разнообразяваме работата на младите хора, като им поставяме задачи да представят избрани от тях теми, с което развиват своите презентационни умения и формират инженерния си и технически изказ. Разбираемо студентите проявяват засилен интерес към прилагането на софтуерни програми в строителната механика и компютърното моделиране на строителните конструкции. Любопитни за тях са и часовете с практическа насоченост, посещенията на строителни обекти, както и лабораторните занятия и семинари. Те активно участват и в голяма част от разработваните научноизследователски проекти. В последните години наблюдаваме и по-сериозна публикационна дейност от тяхна страна. Скоро предстои откриването на нова лаборатория по обследване, моделиране, диагностика и усилване на строителни конструкции, където ще бъде силно отразена синергията на отделните дисциплини в обучителния процес на строителния инженер.

Стремежът ни е да помагаме на младите хора да се справят с трудностите и предизвикателствата при усвояване на професията на строителния инженер и архитект, като всеки наш възпитаник получава необходимото внимание.

Мисията ни е както предоставяне на качествено образование, така и запазване, издигане на престижа и популяризиране на професията на строителния инженер и архитекта.

Продължават активните контакти на ВСУ с КСБ и със строителните фирми. Какво да очакваме през тази година в рамките на сътрудничеството?

Партньорството ни с Камарата на строителите в България е дългогодишно и много успешно. Контактите ни със строителните фирми също традиционно са на много добро ниво. Още повече че наши възпитаници са собственици, служители и ръководни кадри в някои от най-големите строителни компании в страната или заемат високи позиции в държавната и общинските администрации. Те са посланиците на ВСУ „Любен Каравелов“ както у нас, така и в чужбина, нашата гордост и най-добра реклама.

ВСУ е сред партньорите по проект „Европейски цифров информационен хъб в сектор строителство“, на който КСБ е инициатор и координатор.

От тази година по инициатива на Пламен Иванов, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Пловдив, в партньорство с ВСУ „Любен Каравелов” беше възстановен конкурсът за ученици от професионалните гимназии по архитектура, строителство и геодезия „Аз мога да строя“. Участващите отбори от учебните заведения работят в екип съвместно с ментори – студенти, бъдещи архитекти и строителни инженери. Считам, че това ще допринесе и за по-плавния преход на обучението им от средно към висше образование.