Наука

УАСГ кандидатства по проект за дистанционно обучение

Доц. д-р инж. Пламен Малджански, зам.-ректор по международно сътрудничество и следдипломна квалификация:

УАСГ кандидатства по проект за дистанционно обучение

 

Доц. д-р инж. Пламен Малджански е завършил УАСГ със специалност геодезия, фотограметрия и картография през 1985 г., а през 1993 г. в Техническия университет добива ценз за инженер по изчислителна техника. След това става доктор по фотограметрия и дистанционни методи, по-късно и доцент. Започва академичната си кариера като асистент в катедра „Фотограметрия и картография” при Геодезическия факултет, където по-късно е зам.-декан по учебната дейност. От 2012 г. е зам.-ректор по международно сътрудничество и следдипломна квалификация. Преди да започне преподавателска дейност, е работил в „Геопланпроект“ – Враца. Участвал е в проекти, свързани с поддържането на кадастъра, документиране на паметници на културата и архитектурата.

„Имаме идея да започнем дистанционно обучение. За момента УАСГ не предлага такова, но участва в международен проект като кандидат за разработване на обучение по интернет. Предвижда се създаване на сървър и хардуерна база към Информационния център, събиране на преподавателски екипи и изграждане на вътрешна мрежа. Така студентите ще могат да слушат лекции и да правят упражнения без значение къде се намират. Засега не е изяснено как ще бъде разрешен въпросът с проектантските задачи. Ще уточним и какъв образователен ценз ще получават завършилите това обучение, но традиционно то ще следва приетите учебни програми“, разказва за проектите на висшето училище доц. д-р инж. Пламен Малджански, зам.-ректор по международно сътрудничество и следдипломна квалификация в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Дейностите на УАСГ са най-вече по европейската програма „Еразъм“, която се фокусира върху обучението през целия живот. Университетът поддържа контакти с 95 висши училища в около 25 държави, има 10 договора за обмен на преподаватели и студенти и за изпълнение на практики. Доц. Малджански уточнява, че през тази година възпитаниците на най-старото висше техническо училище у нас ще посетят Украйна, Москва и Техническия университет във Виена, където ще слушат лекции и ще изпълнят своите учебни практики. За руската столица ще заминат шест души от Геодезическия факултет и около 10 от Строителния. Програмата за Русия включва посещение на работните полигони, където се провеждат упражненията на руските студенти и участие във форуми. Обикновено след като се завърнат от стажовете, студентите правят презентации. Според зам.-ректора Студентският съвет има важна роля в международната дейност на УАСГ заради своята активност и помощта, която оказва на ръководството на университета при избора на студенти и тяхното класиране. Руската страна пък ще гостува на УАСГ през лятото. Геодезическият факултет разполага с две бази за практики и там чуждите възпитаници ще имат възможност да видят изпълнението на различни технологични процеси. Архитектурният и Хидротехническият факултет при УАСГ работят и по програмата CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies - Централноевропейска програма за академичен обмен). По програма „Вулканус” университетът си сътрудничи с Япония и осъществява обмен на студенти и преподаватели с японски учебни заведения. Миналата година първите четирима студенти от УАСГ вече са посетили Япония, но езикът се е оказал трудност, защото висшите училища, в които се преподава на английски там, са рядкост. „В непрекъснат контакт сме с работодателите – те имат интерес да получават качествени кадри, затова в повечето от нашите факултетни съвети като асоциирани членове участват представители на строителния бранш. Учебните ни планове също са съобразени с нуждите на бизнеса. Когато се дипломират наши студенти, фирмите получават данни за най-добрите от тях. Повечето специалности имат изведени стажове към съответни фирми. По факултети имаме споразумения с браншови структури, но УАСГ няма генерален договор с работодателска организация“, обяснява доц. Малджански в отговор на въпрос как са организирани летните практики на студентите. Той допълва, че Геодезическият факултет има договор с Агенцията по геодезия, картография и кадастър, където студентите провеждат своите практики и често остават на работа там след приключване на стажа. „Когато практиките се провеждат в частни фирми, след това изискваме доклад и характеристика от компанията за изпълнен учебен план на съответния студент, изпратен на стаж там. Рецензията от работодателя се разглежда от комисия в УАСГ и се отразява на оценката на студента. Искаме да повишим участието на студентите в тяхната практическа заетост“, уточнява още зам.-ректорът.