Семинари

Проблеми при усвояване на европейските фондове и пътища за тяхното решаване - Хотел РИУ - Правец, 5-6 април 2012 г.

  Презентации:
  1. Министерство на околната среда и водите: "Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на България за периода 2011 - 2012 г."
  2. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”: "Проекти за развитие на градската среда"
  3. БалБок Инженеринг АД: "Да запазим предназначението на депата за неопасни отпадъци чрез отделяне на опасните отпадъци от потока битови отпадъци – предизвикателства и решения"
  4. Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ ЕАД
  5. ПРОБЛЕМИ  И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩИНИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
  6. Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”
  7. Делфин Проект Екотехника ООД: "Условия за ефективно изпълнение на бизнес проекти"
  8. Изпълнение на проекти по Оперативна програма “Регионално развитие”
  9. Министерство на регионалното развитие и благоустройството, главна дирекция “Програмиране на регионалното развитие”: „Добри практики и индикатори за нередности и измами
  10. Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.": "Индикатори за нередности и измами"