Семинари

Проблеми при усвояване на европейските фондове и пътища за тяхното решаване - Спа хотел "Двореца" Велинград, 18-19 май 2012 г.

Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 г.”     Министерство на околната среда и водите: „Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване на територията на България за периода 2011 – 2012 г.“         Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.": ИНДИКАТОРИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ИЗМАМИ           МРРБ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”: "Подготовка и управление на инфраструктурни проекти по Оперативна програма" “Регионално развитие” 2007-2013г."         ПРОБЛЕМИ  И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ОБЩИНИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ           МРРБ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”: Управляващ орган на ОПРР - "Подход на ОПРР при налагането на финансови корекции"           МРРБ - ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ”: "Програмиране на регионалното развитие в България за периода 2014-2020г."         BalBok: Проблеми при усвояване на европейските фондове и пътища за тяхното решаване           УСЛОВИЯ ЗА ЕФЕКТИВНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ         Фонд за органите на местното самоуправление – ФЛАГ ЕАД