Специален гост

Инж. Благой Козарев, председател на Контролния съвет на КСБ: КСБ функционира според изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове

Инж. Козарев, поехте ръководството на Контролния съвет (КС) на КСБ преди почти една година. Какво отчитате като извършена работа за този период?

Контролният съвет на КСБ в този състав беше избран с решение на Общото събрание на Камарата на строителите в България от 21.11.2019 г. Двама от членовете на КС са избрани за втори мандат - Андрей Цеков и Атанас Кирилов. Петима от новоизбраните членове са предложения на регионалните структури на КСБ, номинациите им са направени на ОС на Областните представителства, с което е гарантирано по-широко представителство в ръководните органи и в частност в контролния орган на КСБ.

Когато поех ръководството на КС, разбира се, никой не е очаквал как ще ни изненада 2020 г. Пандемията с COVID-19 постави всички браншове и структури в нови и непредвидени условия. Въпреки трудностите обаче, от избора на Контролен съвет до настоящия момент са проведени 4 присъствени заседания. На първото от тях бяха избрани двама зам.-председатели - Андрей Цеков и Руен Панчев, с което можем с увереност да кажем, че е налице приемственост на дейността на съвета от предходния.

През целия визиран период КС работи, подчинявайки дейността си на функциите, регламентирани със Закона за Камарата на строителите и Устава, съсредоточавайки внимание върху основните задачи, а именно:

– Съблюдаване на изпълнението на решенията на Общото събрание (ОС) и управителни органи;

– Проследяване на законосъобразността и уставосъобразността на приеманите от Управителния съвет и другите органи на Камарата решения;

– Проверка на баланса и отчета за приходите и разходите на Камарата, приети от ОС;

– Запознаване и проследяване на дейността на дирекциите и отделите в КСБ, както и на дружествата, чийто едноличен собственик на капитала е КСБ;

– Проследяване на изпълнението на основните политики, приети от ОС.

 

Една от основните функции на КС е съблюдаване на изпълнението на решенията на ОС, УС и другите органи на Камарата. Какво можете да кажете в това отношение? Как кризата с коронавируса се отрази на реализирането на приоритетите на Камарата?

В изпълнение на тази основна функция КС може да заяви, че приетите решения от предходното заседание на ОС са изпълнени. Предвид ситуацията с COVID-19 може би осъществяването на някои от основните приоритети на КСБ се е забавило, но те са в дългосрочен аспект и тяхното изпълнение е в развитие. Като председател на КС съм участвал във всички заседания на ИБ и УС на КСБ, както и във всички обсъждания по отношение на вземане на решения, касаещи КСБ и развитието на сектора. Задължението на КС е да следи за законосъобразността и уставосъобразността на взетите решения. В този аспект може да се отбележи, че всички решения, взети от УС на КСБ, не са в нарушение на закона и вътрешните нормативни актове. Участвал съм в едно от заседанията на Комисията на ЦПРС. Тя провежда редовни и дистанционни заседания през цялата година по време на мерките, свързани с пандемията. Комисията извършва своите дейности съгласно приетите правилници и не е констатирано забавяне в дейността й, както и в издаването на удостоверения.

 

Кои са конкретните цели, по които работихте през годината?

В изпълнение на своите функции още на първото заседание на КС бяха формулирани основните дейности, които Контролният съвет си поставя като задачи в краткосрочен план, а именно:

✓Разглеждане и обсъждане на правомощията на изпълнителния директор;

✓Контрол на договорите за външни услуги и гражданските договори;

✓Периодична проверка на изпълнението на бюджета (на всеки 3 месеца);

✓Участие в създаване на система за анализ, отчетност и контрол на дейността на КСБ.

За изпълнение на приетите дейности бяха сформирани две работни групи от членовете на КС по различни направления.

Беше създадена система за отдалечен on-line достъп на членовете от работната група до всички договори, които се сключват ежедневно и се отразяват в системата. На база на тази система може да се осъществява периодичен или дори ежедневен мониторинг на сключените договори за външни услуги и гражданските договори. Към настоящия момент няма направени констатации за нарушения при сключването им. В резултат на дейността на едната работна група бяха приети следните предложения (вътрешноорганизационни), които при одобрение от страна на събранието могат да влязат в сила от следващата година:

✓Да се направи диференциране на договорите по вид (регистър на договорите за външни услуги, регистър на гражданските договори, регистър на приходните договори и т.н);

✓Да се създаде електронно досие към всеки договор, което да съдържа офертите, доклад (ако има такъв), обосновка за избор на изпълнител, протоколи (отчитащи изпълнение), фактури и др.

Считам, че по този начин ще има по-голяма проследимост на документацията, отчетност и прозрачност, както и ще бъде в помощ при одитирането и управлението на Камарата.

 

Какви други проверки реализирахте, какви са констатациите на КС? Какви препоръки ще отправите към ръководството на Камарата?

Извършихме проверка на командировките в чужбина. Към настоящия момент е констатирано, че предвид епидемиологичната обстановка са реализирани само 7 командировки в чужбина и те са съгласно предварително предвидените участия на вицепрезидента на FIEC и служители от Международен отдел в заседания на Федерацията, участие в работни срещи на EIC, работни срещи с Чешката строителна федерация, Украинската и Хърватската строителни асоциации, които са членове на FIEC (страни от групата на Централна и Източна Европа), представлявани във Федерацията от вицепрезидента инж. Любомир Качамаков. По това перо в бюджета е констатирано намаление на разходите, в следствие отпадането на много от срещите и събитията, предвидени в международен план за тази година, и провеждането им дистанционно.

В изпълнение на едно от задълженията на КС, регламентирани с Устава, а именно да проверява баланса и отчета за приходите и разходите, беше утвърдена форма на отчета за представяне на изпълнението на бюджета на всяко тримесечие пред КС. На база на направените проверки към настоящия момент не са констатирани нарушения от приетия от ОС бюджет за тази година.

Знаете, че заседанията на УС през годината се провеждаха предимно неприсъствено или присъствено в сградата на КСБ, а УС на КСБ взе решение за отмяна на Годишния бал за Деня на строителя, както и на ежегодните конференции, които организират КСБ и в. „Строител”, поради епидемиологичната обстановка. Нашата проверка показа и балансирани разходи по останалите пера към настоящия момент. Затова предвижданията ни до края на 2020 г. са за преизпълнение на бюджета в приходната част.

Относно препоръките - на база на работата на КС през годината и внимателното запознаване с функционирането на органите на управление, отделите на КСБ, дружествата „Строителна квалификация“ ЕАД и „Вестник Строител“ ЕАД, новорегистрираната Фондация „Български строител“, както и във връзка с предвижданията в Основните политики на Камарата за следващата година, КС предлага за обсъждане пред всички органи на КСБ създаването на специализирана позиция - финансов директор. Изборът и освобождаването му ще се осъществява от председателя на УС и председателя на КС на КСБ. Функциите на финансовия директор следва да бъдат ясно дефинирани и моментът за избор на човек за тази позиция да бъде предвиден в зависимост от плановете за развитие и изпълнение на заложените основни политики. Целта е да се осигури законосъобразност, целесъобразност, прозрачност, конкурентност и икономичност при придобиване, съхранение, стопанисване, разходване и отчитане на имуществото, при работа с външни контрагенти. Друг важен аспект на тази позиция е цялостен поглед върху планирането на разходите на Камарата и дружествата (собственост на КСБ), както и воденето на единно счетоводство и одит на дружествата и Камарата, планиране на управлението на депозирани финансови средства и средствата за самоучастие при управление или участие в бъдещи европейски проекти.

 

Вие като председател на КС кое оценявате като най-голям успех на КСБ през годината?

Считам за най-голям успех това, че по време на извънредното положение заради кризата с COVID-19 с общите усилия на всички членове на ИБ спомогнахме да не бъде спрян строително-инвестиционнит процес, да бъдат разплатени цялостно или частично актуваните СМР от държавата и общините на строителните компании, вписани в ЦПРС. Не мога да не отбележа и приноса на Камарата и на фирмите членове да бъде изпълнен водопроводът, осигуряващ вода на гр. Перник, с което за пореден път показахме, че сме обществено отговорна организация, която винаги в трудни ситуации се отзовава първа и помага и на хората, и на общините, и на държавата.

Удовлетворен съм, че съм участвал със съвещателен глас при обсъждането и вземането на всички решения на Изпълнителното бюро и Управителния съвет, в много срещи и прояви, касаещи дейността на КСБ, развитието на бранша и предлаганите промени в законодателството.

 

Досега говорим за централната Камара, но КС има отговорности и към областните й структури, имате и регионални звена във всяко ОП. Как работите с тях?

Поради обстановката през тази година можем да кажем, че КС не е имал възможността пряко да следи за дейността на контролните съвети по места. В следващия период ще се стремим да насочим вниманието си към Областните представителства, тяхната дейност и проследяване на изпълнение на решенията на областните съвети.

 

Ако трябва в няколко изречения да обобщите заключенията от извършената от КС работа, какво ще кажете?

Мога да кажа, че КСБ функционира според изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове. Има установена изключително добра комуникация между членовете на Изпълнително бюро, изпълнителния директор и председателя на КС, което осигурява оперативност при вземането на решения, особено в периода на епидемиологична обстановка. Всички отдели, дирекции и Областни представителства изпълняват текущите си задължения и решенията на управителните органи. Въпреки пандемията КСБ не спря да работи, преорганизирайки своята дейност, и беше в помощ и услуга на бранша. Към настоящия момент няма постъпили сигнали за незаконосъобразни действия към КС от страна на управителните органи, от страна на контролните съвети по места, от други институции или граждани.

Реклама