Специален гост

Ренета Колева, изп. директор на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда*: През 2022 г. ПУДООС разполага със 116 млн. лв., които са разпределени по няколко бюджетни програми

Динамичните промени на пазара на строителните материали са голямо предизвикателство за всички

Г-жо Колева, бихте ли очертали основните приоритети в дейността на ръководеното от Вас Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС)?

Първо искам да благодаря на в. „Строител“ за поканата за интервю. Радвам се, че съм Ваш събеседник и че чрез изданието на КСБ можем да запознаем многобройните читатели на вестника с работата на ПУДООС и с новите ни приоритети. Ще припомня, че предприятието изпълнява политиката на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) в областта на опазване и възстановяване на околната среда, чрез реализация на екологични проекти и дейности, в изпълнение на национални и общински стратегии и програми, посредством безвъзмездно финансиране, в т.ч. и минимизиране на последствията от налагането на наказателни процедури на страната и поетите ангажименти за справяне с констатирани неизпълнения при прилагането на европейските директиви в сферата на околната среда.

С решения на Управителния съвет на ПУДООС от 20 май тази година бе извършена актуализация на действащите приоритети на предприятието в сектори „Управление на водите“ и „Управление на отпадъците”. Акцентът на новите цели в „Управление на водите“ продължава да е върху агломерации над 10 000 е.ж. и тези между 2000 до 10 000 е.ж. с предвидена мярка изграждане/доизграждане на канализационна мрежа и пречиствателни станции за отпадни води (ПСОВ), за които не е постигнато съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадни води. Черноморски агломерации (населени места, селища, курортни образования) с до 2000 постоянни жители могат чрез ПУДООС да реализират проекти за строителство/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ. Отново със средства от предприятието могат да бъдат реализирани общински ВИК проекти, които са съпътстващи при изпълняване на обекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове и/или държавни/общински средства. По отношение на възможността ПУДООС да финансира реконструкция на водопроводни мрежи фокусът е върху подобряване ефективността при използване на природния воден ресурс чрез гарантирано намаляване на загубите при експлоатация. Това може да бъде постигнато с рехабилитация на вътрешна водопроводна мрежа и реконструкция на довеждащи водопроводи за населени места между 50 и 2000 жители. 

Актуализираните приоритети в сектор „Управление на отпадъците“ са насочени основно към изграждане на регионални депа за битови отпадъци и разширение на съществуващи регионални депа, при които са възникнали аварийни ситуации. Политиката на ПУДООС продължава да осигурява възможност за изпълнение на техническа рекултивация на общински депа, неотговарящи на нормативните изисквания. Отново предприятието ще предоставя 65% от стойността на проекта за техническа рекултивация, съгласно минимални изисквания и при максимална стойност на квадратен метър до 55 лв. без ДДС за площ на сметищното тяло.

Нов акцент е предоставяне на домакинствата на компостери за зелени и други биоотпадъци. Вече със средства от предприятието могат да бъдат реализирани и проекти на общини за разделно събиране на биоразградими битови отпадъци и за изграждане на инсталации за производство на биогаз от тези отпадъци.

В сектор „Биоразнообразие“ ежегодно се финансират дейности по опазване на редки и застрашени видове. Осигуряваме подкрепа за оценка и мониторинг на въздействието на атмосферния въздух върху горските екосистеми, годишна издръжка на спасителни центрове за диви животни, за повишаване на обществената информираност и гражданското съзнание за ролята и значението на биоразнообразието за природните процеси и живота на хората и др.  Изготвена е и процедура за финансиране от ПУДООС на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух. Тя е насочена към намаляване на количеството на фините прахови частици от основните източници на замърсяване, а именно – битово отопление, транспорт и ресуспенсия, в съответствие с нормативните изисквания и в изпълнение на Националната програма за подобряване качеството на атмосферния въздух 2018-2024 г. Към настоящия момент процедурата е в процес на разглеждане и одобрение. Предвидените мерки са: подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво или на мазут/нафта на общински сгради (училища, детски градини, болници, административни сгради) или на домакинства, в случай че на територията на общината всички общински сгради са вече с подменени отоплителни уреди; за общини, които са декларирали въвеждане на нискоемисионни зони от транспорт, ще бъде подпомогнато закупуването на електрически превозни средства и електрически велосипеди от общинските и районни администрации. Предвижда се и предоставяне на средства за закупуване на техника за миене на улици и тротоари и за засаждане на едроразмерна растителност и оформяне на зелени коридори, рингове и пояси в населени места, позволяващи подобрена вентилация и улавяне и абсорбиране на обща прах. Преобразяване и „позеленяване“ на кални точки и сиви петна чрез затревяване, реновиране и облагородяване на терена също са заложени.

 

Каква е финансовата рамка на ПУДООС за 2022 г.?

Общо средствата, предвидени за разходване от ПУДООС за 2022 г., са в размер на 116 млн. лв., които са разпределени по няколко бюджетни програми. Една от тях е „Оценка, управление и опазване на водите на Р България“, за която са планирани 7 100 000 лв. В направлението „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите“ ще бъдат инвестирани  34 824 100 лв. А планираните разходи в споменатата процедура за финансиране на мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух са в размер на 30 000 000 лв.

 

С какви проекти може да се кандидатства по ПУДООС, има ли ограничения в бюджета и на какви условия трябва да отговарят бенефициентите?

Съгласно Правилника за устройството и дейността на ПУДООС безвъзмездна финансова помощ получават екологични проекти на общини по публично оповестени действащи приоритети, т.е. по отношение на инвестиционните проекти бенефициент може да е всяка община в България. Какъв ще е предметът на проекта, с който дадена местна администрация кандидатства пред ­ПУДООС, зависи изцяло от проблемите в населеното място – липса на канализация или на ПСОВ, недостиг на вода във водоизточника, проблеми по водопреносната мрежа и др. Финансовата рамка на всеки проект се определя от спецификата и заложените за изпълнение видове строително-монтажни работи.

Документите, необходими за кандидатстване пред ПУДООС, в най-общи линии са заявление по образец, проект в работна фаза, съгласуван и одобрен по реда на Закона за устройство на територията, количествено-стойностна сметка, изготвена съобразно графичната част на проекта, и становища и съгласувателни писма от институции, които го касаят.

Предприятието финансира и неинвестиционни проекти и дейности, способстващи за осъществяване политиката на МОСВ в областта на опазване и възстановяване на околната среда, при които бенефициент може да са организации, научни институти и общини. В ежегодната Национална кампания „Чиста околна среда“ бенефициенти могат да бъдат общини, кметства, училища и детски градини. Средствата за 2022 г. за инициативата са общо 3 500 000 лв. От тях 2 000 000 лв. са разпределени за проекти на общини и кметства до 15 000 лв., а останалите 1 500 000 лв. са за училища, центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси (ЦПРЛ/ОДК) и детски градини до 7500 лв. За наша радост и тази година интересът към кампанията беше огромен.

 

Какъв финансов ресурс от ПУДООС беше инвестиран през 2020 и 2021 г. и в какви проекти?

За периода 2020-2021 г. с решения на УС на ­ПУДООС е отпуснато финансиране за общо 113 116 505 лв. Със средствата са реализирани 72 проекта в сектор „Управление на водите“ с предмет строителство/доизграждане на канализационна мрежа и ПСОВ, реконструкция на водопроводни мрежи. От тях 49 проекта са осъществени през 2020 г., за които са отпуснати 73 808 173 лв., съответно през 2021 г. са изпълнени 23 проекта, които са получили от ПУДООС 39 308 332 лв. През тази и следващата година предстои изграждането на 10 пречиствателни станции с обхват над 230 хил. е.ж.

 

Какви други големи проекти планирате да се реализират през 2022 г.?

До края на тази година се очаква да бъдат изпълнени голяма част от финансираните от ­ПУДООС проекти. По-големите от тях са „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биологични елементи - азот и фосфор на гр. Пазарджик“ за над 130 000 е.ж., „Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, община Раковски – етап III“, което ще се ползва от общините на територията на област Пловдив, обслужваща 470 277 души население. Друг мащабен обект е „Изграждане на клетка №2 от обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци „Тева“ на общините Перник, Брезник, Земен, Ковачевци, Радомир и Трън“, което ще се използва от шестте общини с население 127 326 души. Такива са също проектите „Изграждане на част от канализационна мрежа и модулно пречиствателно съоръжение в с. Стряма и с. Белозем, община Раковски“ и др.

В процес на реализация са проекти за реконструкция на водопроводни и канализационни мрежи на територията на 32 общини. Очакваме тази година да стартира изпълнението на важни за предприятието проекти, с които се постига съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадни води. Предстоящи за изпълнение са ПСОВ Петрич, Сандански, Оряхово, Стрелча, Мъглиж, Перущица, Златарица. Броят засегнати жители в тези населени места е над 95 000.  Така еквивалентният брой жители, за които със средства на ПУДООС ще се осигури пречистване и ефективно отвеждане на градските отпадни води е над 225 000.

 

Какво планирате да финансирате тази година във ВиК сектора?

С оглед на динамичната пазарна обстановка в последните месеци се наблюдава отрицателна тенденция на броя на постъпващите в предприятието заявления за финансиране, като от началото на 2022 г. са депозирани само 36 бр. Очакваме след преминаване процедурата на предварителен контрол да бъдат взети решения за финансиране на окомплектованите съгласно изискванията приоритетни проекти в рамките на одобрения бюджет за 2022 г., но за съжаление поради ръста на цените на строителни материали, горива и др. срещаме сериозни проблеми, отразяващи се на изпълнението.

 

Разкажете повече за кампанията „Чиста околна среда 2022“. От колко време се реализира инициативата, колко проекта са изпълнени, какъв е резултатът от нея?

Националната кампания „Чиста околна среда“ се провежда от МОСВ и ПУДООС ежегодно, придобила е широка обществена популярност и се реализира успешно над 18 г. В резултат на нея са осъществени хиляди проекти на територията на цялата страна. Както стана ясно, допустими бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и центрове за подкрепа на личностното развитие/обединени детски комплекси. Споменах, че средствата по кампанията за 2022 г., предоставени от бюджета ни, са в размер на 3 500 000 лв. През 2022 г. в рамките на определения в публикуваната покана срок за подаване на проектни предложения бяха получени и впоследствие разгледани общо 1740 проекта, от които на общини и кметства – 843 бр., на училища ЦПРЛ/ОДК -  433 бр., на детски градини - 464 бр. След извършено класиране от комисия, назначена със заповед на министъра на околната среда и водите, бяха одобрени за финансиране общо 341 проектни предложения, от които 103 на училища и ЦПРЛ/ОДК, 103 на детски градини и 135 на общини и кметства. 

С реализацията на дейностите по Националната кампания „Чиста околна среда 2022 г.” ще се постигнат резултати не само с пряко положително въздействие върху околната среда, а и във формирането на позитивна нагласа у хората към проблемите, свързани със съхраняването на природните ресурси. С доброволния труд на гражданите се осъществява залесяване и засаждане на почистени площи, създаване и възстановяване на зони за отдих, ремонтиране на детски и спортни съоръжения, подобряване на екологичната и естетична среда. Затвърждават се умения и желание за опазване на околната среда у подрастващите. Кампанията ефективно допринася за промяна към по-отговорно и дълготрайно отношение на младите към проблемите по опазване на природата, като ги ангажира с дейности, повишаващи екологичното самосъзнание и култура. 

 

Промените в цените на строителните материали са сериозен проблем и за общините, и за строителите. Как това се отразява на проектите, финансирани от ­ПУДООС? Има ли проекти, които са под заплаха да бъдат спрени?

Безспорно динамичните промени на пазара на строителните материали са голямо предизвикателство за всички участници в процеса. При нас постъпват сигнали от общини, които имат проблеми с избраните изпълнители, други срещат затруднения на етап провеждане на обществена поръчка и търсят възможности за дофинансиране на проектите или актуализиране на стойността на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ. 

Няма проекти, които да са под реална заплаха от спиране на строителството, но при липса на индексация съществува риск в изпълнението, което от своя страна може да се отрази и на качеството. В тази връзка сме в постоянен диалог с нашите бенефициенти и сме засилили и контрола на място.

 

А ако се създаде правна възможност за индексация на договорите в строителството, имате ли данни какъв финансов ресурс ще бъде необходим за индексация на проектите, финансирани от ПУДООС? Има ли наличен ресурс това да се случи?

Трудно е да се определи размерът на финансовия ресурс, необходим за индексация на проектите. Управителният съвет на ПУДООС взима решения за отпускане на  безвъзмездна финансова помощ в съответствие с наличния финансов ресурс, съгласно одобрения бюджет. Актуализация на стойностите на проектите за финансиране ще е възможна след решение на национално ниво. Процентът индексация ще е съобразен както с решение на национално ниво, така и с характеристиките на всеки един проект. За тази година предприятието има средства, но както казах вече, няма достатъчно проекти.

 

В какви направления предприятието може да задълбочи взаимодействието си с КСБ?

Взаимоотношенията между ПУДООС и Камарата на строителите в България са преки и косвени и са дългогодишни. Предприятието подкрепя политиката за усъвършенстване на нормативната уредба, касаеща строително-инвестиционния процес, както и за иницииране на законодателни промени, разработване  на принципни предложения за ново строително законодателство. Оценяваме високо партньорството си с КСБ през годините и се надяваме и в бъдеще да работим в синхрон.

 

* Интервюто с Ренета Колева е взето в качеството й на изп. директор на ПУДООС, преди да поеме поста зам.-министър на околната среда и водите. На 3 август тя бе назначена на новата позиция със заповед на служебния премиер Гълъб Донев.