Специален гост

Албена Атанасова, зам.-кмет на СО по направление „Социални дейности и интеграция на хора с увреждания“: Множеството кризи в страната повишиха броя на нуждаещите се от подкрепа

В. „Строител“ се наложи с добра репутация през годините

Г-жо Атанасова, през настоящата година какъв е бюджетът, с който разполага ръководеното от Вас направление, и как го разпределяте за реализиране на поставените за годината задачи?

Средствата, които са предвидени за политиката в областта на социалните грижи, са в размер на 81 988 328 лв. Тази финансова рамка включва парите за издръжка на над 100 социални услуги държавно делегирана дейност, които се предоставят на територията на общината. Това са програмата „Асистенти за независим живот“, с която подкрепа получават над 1400 потребители, обслужвани от около 1400 асистенти. Подпомагаме и дейността на 15 Бюра за социални услуги на територията на общината, където за улеснение на гражданите издаваме и карти за преференциално паркиране на автомобили, превозващи хора с увреждания, в платените зони на територията на Столичната община. Ние също финансираме преференциалното пътуване с обществения градски транспорт на хора с увреждания, дейността на Общинско предприятие „Социален патронаж“, което осигурява храна за над 1500 жители на столицата, и държавно делегираната дейност „Асистентска подкрепа“ на територията на 6 района на Столичната община. От бюджета на направлението ежегодно се отпускат средства за дофинансиране поради недостатъчния финансов ресурс от определените стандарти за издръжката им.

 

Какви средства ще бъдат инвестирани в ремонт на обектите от социалната инфраструктура в столицата?

Столичната община планово влага пари и ежегодно заделя максимално възможния финансов ресурс за ремонтни дейности на социалната инфраструктура в столицата, които подобряват качеството на живот на потребителите. В началото на 2022 г. бе завършен ремонтът на здание на ул. „Ришки проход“ №2, който е на стойност 1 860 000 лв.

През 2021 г. стартира изграждане на газово-отоплителни инсталации в две сгради – в кв. „Драгалевци“ и кв. „Горна баня”, които се очаква да приключат през тази година и са на обща стойност 1 683 499 лв. Пред завършване и обновяване е друг обект на ул. „Пиротска“ №175, който е на стойност 990 456 лв. Ремонтни дейности се извършват и на сгради с адрес бул. „Цар Борис III“ №202-204 на обща стойност 1 193 562 лв.

Предстои провеждане на процедури по реда на Закона за обществените поръчки за реновации в Център за временно настаняване, Дом за стари хора и Център за настаняване от семеен тип. Предвижда се дейностите да са на обща стойност около 3 200 000 лв. и се очаква да приключат през 2022-2023 г.

 

Един от проблемите пред инвеститори и строители е постоянната промяна на цените на строителните материали. Има ли обекти от социалната инфраструктура на София, чието изпълнение е под риск?

Въпреки непрекъснатите инфлационни процеси в страната, които безспорно са риск при реализирането на инвестиционните проекти, Столичната община, като социално отговорна институция полага необходимите усилия и се намират механизми това да бъде избегнато.

 

През 2022 г. трябва да бъдат завършени всички проекти с европейско финансиране от програмен период 2014-2020. Какъв обем от европейски средства са инвестирани в социалната инфраструктура? Кои са по-основните обекти, които са реализирани?

Един от тях е ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност и обновяване на материално-техническата база на обект в район „Надежда”, жк „Толстой”. Друг обект, по който работихме, е основен ремонт/реконструкция, обновяване, осигуряване на нова материално-техническа база и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 3 обекта от социалната инфраструктура. Единият е в р-н „Надежда“, жк „Надежда“, където бяха обновени втори и трети етаж. Другият се намира в р-н „Подуяне“, жк „Хаджи Димитър“, а третият е в р-н „Овча купел“ в кв. „ Горна баня“ (бивш дом за деца „Хр. Ботев“). Също така беше направен основен ремонт/реконструкция, обновяване, осигуряване на нова материално-техническа база и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 1 обект от социалната инфраструктура на Столичната община в район „Витоша“, кв. „Драгалевци”. Общата стойност на усвоените европейски средства за по-основните приключили проекти е над 3 000 000 лв.

 

Вече трета година в София се изпълнява Стратегия за достъпна среда. Какви са постигнатите резултати за този период? Какво предстои да се случва през настоящата година?

Достъпната среда е с изключително висока значимост за хората с увреждания. Всички ремонтни дейности, които се извършват в сгради от социалната инфраструктура, се изпълняват в съответствие с всички нормативни изисквания, които повишават качеството на живот и осигуряват достъп до общинската администрация и социалните услуги на гражданите.

Както досега, и занапред предстои да полагам усилия за осигуряване на достъпна среда във всички сгради от социалната инфраструктура, в които към настоящия момент не е осигурена.

 

С оглед на множеството кризи от всякакъв характер, през които преминава страната, планирате ли увеличаване на броя на предлаганите социални услуги в столицата и разширяване на хората, които се възползват от тях?

Множеството кризи в страната вече повишиха броя на хората, които се нуждаят от подкрепа. На базата на направени анализи са разкрити няколко нови социални услуги и са заложени за включване в националната карта на Агенция социално подпомагане нови такива, които да се разкриват поетапно в следващите години в зависимост от необходимостта.

 

Следите ли в. „Строител“ и какво е мнението Ви за изданието?

Безспорно в. „Строител“ се наложи с добра репутация през годините. Той е важно средство за популяризиране на актуални новини и информиране на гражданите. Столичната община цени доброто ни сътрудничество.