Индексация сега!

КСБ предоставя на своите членове Инструкция за прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация (документ)

Експерти на КСБ изготвиха Инструкция за прилагане на Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, приета с Постановление № 290 от 27 септември, 2022 г., на Министерски съвет на Република България.

Този важен документ цели да окаже методическо съдействие на всички членове на КСБ, които желаят да се възползват от законовата възможност да индексират цените по изпълнявани от тях договори за обществени поръчки, компенсирайки по този начин неблагоприятното икономическо въздействие на COVID – пандемията и войната в Украйна.

Методиката е одобрена с решение на УС на КСБ, взето на заседанието му, проведено на 20.10.2022 г.

С пълният текст на Инструкцията може да се запознаете тук.