Специален гост

Инж. Марина Чипчиева, ръководител „Управление на търгове“ в „Ар Си Консулт“ ЕООД: Вниманието към детайла е ключът към успешната реализация на Програма „Околна среда 2021-2027”

Инж. Марина Чипчиева е ръководител „Управление на търгове“ в „Ар Си Консулт“ ЕООД. Професионалният й опит е в сферата на провеждане на обществени поръчки. Като строителен инженер „Водоснабдяване и канализация“ фокусът й е сектор „Води“.


Инж. Чипчиева, какво предстои в областта на водния сектор от гледна точка на обществените поръчки?

Вече е одобрена Индикативната годишна работна програма на Програма „Околна среда 2021-2027“ („ПОС 2021-2027“), съгласно която през третото тримесечие на 2023 г. стартира прием на проектите в сектор „Води“. Бенефициенти по тези проекти са 7-те ВиК оператора (Йовковци, Габрово, Плевен, София, Търговище, Хасково, Добрич), които през предходния период не бяха получатели на финансова помощ.

 

Какви биха били предизвикателствата, свързани с тези проекти?

Провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) е едно от предизвикателствата за възложителите – бенефициенти на финансовата помощ. След като проектите им бъдат одобрени от Управляващия орган (УО), възложителите следва да изберат изпълнители за обектите - както за СМР (вкл. инженеринг), така и за строителен надзор. Обхватът е пречиствателни станции за отпадъчни води и ВиК мрежи.

За предходния програмен период бяха одобрени стандартизирани образци на документи в тази насока, но за настоящия все още няма яснота дали ще се използват същите, ще бъдат ли внесени промени по тях, или ще бъдат създадени нови. Липсата на тази информация е притеснителен факт, тъй като документацията за една поръчка винаги се съобразява със спецификите на самия обект. Колкото по-скоро се внесе яснота, толкова по-малка ще е вероятността да се допускат грешки, които биха могли да компрометират не само процеса по възлагане, но и да се забави цялостното изпълнение на проектите.

Опитът ни от предходни периоди показва, че в началото времето изглежда достатъчно за всички действия (одобрение на проекти от УО, провеждане на процедури по ЗОП, изпълнение на проектите и отчитането им), но когато наближи крайният срок, се оказва, че е налице забава по голяма част от проектите, което води до фазирането им за сметка на финансов ресурс от новите програми, а оттам и до намаляване на този ресурс за следващата група от бенефициенти, респективно – намаляване обхвата на инвестициите за изграждане на нова инфраструктура.

Препятствията при процедурите по ЗОП не приключват в момента на сключване на договорите с избраните изпълнители, тъй като налагането на финансови корекции е възможно да се случи години след изпълнението на самите обекти. Размерът на корекцията може да бъде и 100% от стойността на сключения договор, а това е допълнително утежняване на бюджета на възложителя и може да е пагубно за ВиК операторите.

Добрата новина е, че вече имаме опит от предходните оперативни програми, който дава достатъчно информация за често допускани грешки от възложителите при провеждане на поръчки, което да използваме като позитив в предстоящите възлагания по ЗОП. Ето защо ключов момент за възложителите е изборът на качествен екип за подготовката на документи за възлагане на поръчки.

 

Какъв съвет може да се даде към възложителите и участниците по обществените поръчки за тези проекти?

Както споменах, съществено за възложителите е да изберат опитни експерти, притежаващи знания и умения в областта на обществените поръчки. Въпреки че към „консултантите“ не се подхожда с особено доверие, в последните години използването на такива става все по-наложително. За възложителите е важно да бъде постигнато качествено изпълнение на проектите по най-краткия път, и то без усложнения. А това по мое мнение може да се случи чрез доверие в консултантите, притежаващи опит по приложение на препоръките за избягване на финансови корекции.

Консултантите допринасят за повишаване качеството на офертите и на самите участници, защото макар последните да са „практици“, а консултантите „теоретици“, точно симбиозата между тях прави офертата конкурентна. Не следва да се подценява ролята на експертите и по време на изпълнението на договорите, защото опитният екип винаги ще намери решение дори на необичаен казус, като минимизира риска от нарушения и създаде сигурност и за възложителите, а и доверие в самите изпълнители. Макар финансовите корекции да се поемат от възложителя, отговорното поведение на всеки, имащ отношение към обществените поръчки, изисква внимание към детайла и недопускане на санкции, независимо коя от страните понася тежестта им.

Реализирането на проектите в сектора осигурява достъп до питейни води и намалява замърсяването на водите, което води до повишаване качеството на живот. Това е и основната причина, поради която всеки участващ в тези проекти, следва да е лично ангажиран и отговорен за безпроблемната им реализация.