Специален гост

Инж. Цветан Съйков, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол: Подменихме общо 17,5 км довеждащи водопроводи в двете агломерации Ямбол и Елхово

Инж. Съйков, какъв е напредъкът и очакваните резултати от изпълнението на проекта, финансиран по „ОПОС 2014-2020“?

Още през 2021 г. „ВиК“ ЕООД – Ямбол, въведе в експлоатация първия от финансираните по „ОПОС 2014-2020“ обект „11 км реконструиран водопровод „Воден-Елхово“ в участък от с. Златиница до напорен резервоар - гр. Елхово“. През 2022 г. се въведе в експлоатация обект „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Елхово“. В средата на януари се проведе държавна приемателна комисия за въвеждане в експлоатация на обект „Нов външен водопровод от ПС „Кабиле“ до ПС „Ормана“ – Ямбол“, а през февруари очакваме и последният от обектите по проекта „Реконструкция и разширение на вътрешна водопроводна и канализационна мрежа на гр. Ямбол“ да е с разрешение за ползване. Физическото изпълнение на всички включени в проекта обекти е на 100%. За всички обекти е подписан Констативен акт образец 15, с което е установена годността им за въвеждане в експлоатация и са приети от възложителя. С гордост можем да заявим, че три от четирите инвестиционни обекта по проекта вече са въведени в експлоатация.

Какво е значението на новия довеждащ водопровод, започващ от помпена станция „Кабиле“ до помпена станция „Ормана“? Как оценявате работата на изпълнителя?

Това е най-мащабното инфраструктурно съоръжение, включено в обхвата на инвестиционния проект, бенефициент на който е „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол, финансиран по „ОПОС 2014-2020“, а изпълнител на строителството е „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД. Дейностите на обекта започнаха преди една година, а трасето на новия водопровод е с дължина над 6 км и преминава през територията на две общини – Тунджа и Ямбол. Изпълнението му променя изцяло схемата на водоподаване, при която изключително амортизираният довеждащ водопровод от ПС „Кабиле“ до напорен резервоар „Кайнашки баир“ престава да се използва, а резервоарът на „Кайнашки баир“ започва да действа като контрарезервоар. Също така отпада помпена станция „Кабиле” и тласкателят към „Кайнашки баир” остава като вододайна зона с 16 кладенеца. Важно е да отбележим, че добитата вода от кладенците по новия водопровод постъпва без припомпване в ПС „Ормана“, което спестява разходи за ел. енергия на ВиК дружеството. Също така новият водопровод е изграден от тръби от сферографитен чугун, които се отличават с висок експлоатационен срок. Не мога да не отбележа, че въпреки неочакваните археологически разкопки, наложили се в процеса на строителството, и непредвиденото забавяне, изпълнителят успя да се справи и завърши строителството в предвидения по проекта срок, а строително-монтажните  дейности бяха така организирани, че при изграждането нямаше проблем с осигуряване на необходимите водни количества и жителите на града ни не изпитаха неудобството от липса на вода.

Какво е отражението на значителното повишение на цените на строителните материали и високата инфлация през последната година и половина върху изпълнението на проекта и с какви възможности разполага ВиК операторът за дофинансиране на строителството?

Решение на КЕВР за намаляване на цената на услугите, предоставяни от „ВиК“ ЕООД – Ямбол, от 01.01.2021 г. с над 13% ни принуди да работим 21 месеца с цени от 2017 г. Това решение влоши финансовото състояние на дружеството.

Повишението на строителните материали допълнително затрудни дейността на ВиК оператора. Услугата, която предлагаме, е с регулирана цена от 2017 г., а всички материали и услуги, които ползваме за изпълнение на дейността ни, са на свободния пазар и са значително увеличени от инфлационните процеси през последната година и половина. Както за нас, така и за строителите инфлацията се отразява отрицателно върху финансовия резултат и води след себе си само негативни последици.

Не съм запознат какво е повишението на цените на строителните материали и колко се е оскъпило строителството, но въпреки всички трудности строителят  успя да си спазва ангажиментите по проекта.

Това, което подготвяме към момента, е индексация в рамките на осигурения свободен ресурс от „ОПОС 2014-2020“, но за реализация в пълния размер, така както е одобрен с Методиката по ПМС №290, ни е необходима помощ от „Български ВиК холдинг“ ЕАД, МРРБ или Министерството на финансите.

Какви са очакванията и плановете за подобряване качеството на ВиК услугите през настоящата година?

С двата градски обекта в Ямбол и Елхово се реконструира общо 16,5 км водопроводна мрежа и 8 км канализационна мрежа. С реализацията на обекта в Ямбол се превключиха всички съществуващи канализационни колектори, така че сега, след реализацията на проекта, над 98% от отпадните води на Ямбол достигат и се пречистват от ПСОВ-Ямбол.

Силно се надявам, че в спешен порядък ще бъдат осигурени от държавата и от общините, които по Закона за водите са собственик на всички ВиК активи, финансови средства за развитие на сектора и подмяна на вече безкрайно амортизираната ВиК мрежа. През цената на водата това няма как да се случи дори и в следващите 100 г. През изминалата година беше одобрен от КЕВР Бизнес план на дружеството за регулаторния период 2022-2027 г. В него през цената на водата са заложени инвестиции. Дори да го осъществим на 100%, това е капка в морето на фона на необходимите за обособената територия над 500 млн. лв., за да се подмени амортизираната ВиК мрежа. С реализацията на проекта се подмениха общо 17,5 км довеждащи водопроводи в двете агломерации Ямбол и Елхово, което не е малко, но на фона на поддържаните 800 км довеждащи водопроводи в обособената територия е едва 2%, което сами разбирате никак не е достатъчно, за да се ограничат големите загуби на вода и увеличаващите се аварии, които сами по себе си също са немалък разход.